– Vi har nå vurdert reguleringene i området ved Henningsvær, og kommet til at Henningsværområdet gjenåpnes for fiske i første halvår for fartøy under 11 meter og fløytgarnforbudet oppheves, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

«Henningsværboksen» har vært tema for diskusjon siden vernet ble innført i 2005.

Norges Kystfiskarlag har kjempet for å gjenåpne boksen for fiske. Nå har de fått viljen sin.

Lisbeth Berg-Hansen - Lisbeth Berg-Hansen. - Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Lisbeth Berg-Hansen.

Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

– Forvaltningen av kysttorsk er en krevende del av den norske fiskeriforvaltningen, ikke minst nå som vi opplever nok et år med svært godt torskefiske helt inn til kysten, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Økt antall skrei

Det årlige kysttoktet viste sist høst at beregnet gytebiomasse for kysttorsk er noe høyere enn resultatet i 2010.

Det er tegn på bedre rekruttering i 2010 og 2011. For de fleste aldersgruppene er både lengde og vekt litt over gjennomsnittet og den akustiske gytebiomassen er om lag 30 % høyere sammenliknet med 2010.

Det skyldes både økt antall og individvekter i 2011 sammenlignet med året før.

Området øst for Henningsvær

«Henningsværboksen» ble tidlig etablert som et særskilt verneområde på bakgrunn av at det ble tatt mye kysttorsk i området.

Det var også viktig å få i stand et referanseområde for å følge utviklingen over tid. På bakgrunn av høstens kysttokt og flere års erfaringer har Fiskeri- og kystdepartementet nå bestemt at reguleringene i «Henningsværboksen» mykes opp som verneområde.

– Kysttorskreguleringene i Øst-Lofoten har vært spesielt strenge, med negative konsekvenser både for fiskerne og ikke minst foredlingsbedrifter i området. Samtidig har det foregått et ordinært fiskeri andre steder i samme område, også rett utenfor boksen, sier fiskeri- og kystministeren.

– Endringen vi nå gjør skal legge til rette for at de minste fartøyene skal kunne drive et tradisjonelt fiske på kjente fiskefelt med kort vei til lokale mottakere, samtidig som vi legger til grunn at beskatningen av kysttorsk ikke endres vesentlig samlet sett.

«Henningsværboksen» omgjøres til ordinære fjordlinjer, men bare med adgang for fartøy under 11 meter i første halvår.

Tillatt fløytgarn

Det har fram til i dag vært forbudt å fiske torsk, hyse og sei med fløytgarn innenfor fjordlinjene fra og med 1. februar til og med 30. juni.

Dette ble innført på et tidspunkt hvor det også hadde vært tillatt å fiske med snurrevad innenfor fjordlinjene. Det er imidlertid ingen indikasjoner på at kysttorsk blir hardere beskattet med bruk av fløytgarn enn ved bruk av bunnsatte garn.

Mot denne bakgrunn vil derfor fløytgarnforbudet innenfor fjordlinjene oppheves.