Instituttet har undersøkt hvorfor ansatte på televerkstedet i stor grad har fått barn med misdannelser. Det er ikke funnet noen direkte sammenheng mellom elektromagnetisk stråling og skadene, men det utelukkes likevel ikke.

Fire fedre som jobbe på verkstedet har fått til sammen fem barn med helseskader. To av barna har kromosonskader. Fedrene har blitt utsatt for høye nivåer av radiofrekvente felt da de arbeidet som serviceelektronikere ved verkstedet. En av oppgavene deres var å utbedre feil og mangler ved telekommunikasjonsutstyr på marinefartøy, blant annet på KNM Kvikk, hvor flere i besetningen også fikk barn med missdannelser.

I rapporten skriver Statens arbeidsmiljøinstitutt at dersom misdannelsene til barna skyldes fars eksponering for radiofrekvente stråler, burde det være sterkere fellestrekk mellom skadene hos barna av fedre som jobbet på televerkstedet og de som jobbet på KNM Kvikk.

Men selv om rapporten konkluderer med at det ikke finnes dokumentasjon som gir holdepunkter for at det var strålingen som var årsak til barnas skader, utelukkes det heller ikke.

Lenker