Hopp til innhold
Kronikk

Til barnas beste

En ny barnelov bør ha delt bosted ved samlivsbrudd som utgangspunkt.

Familie på tur sett bakfra ill foto

Når forholdet ryker, opplever for mange barn at den ene parten hindrer samvær med begge foreldrene. Det må det tas hensyn til i en ny barnelov, skriver kronikkforfatterne. (Illustrasjonsfoto)

Foto: Monkey Business Images / Colourbox

Hvert år opplever 20.000 barn at familier går i oppløsning og at foreldrene går fra hverandre. Det er en veldig tøff og svært sårbar tid for alle disse barna. Da skal de ikke samtidig oppleve at de blir frarøvet muligheten til å vokse opp hos begge foreldrene.

I dag kan mor eller far ha økonomiske fordeler av å kjempe for at barnet kun skal bo hos en av dem. Flere økonomiske ordninger er innrettet på en måte som kan gi den ene forelderen incentiver til blant annet å si nei til dobbelt bosted. Dette gjelder bostøtte, overgangsstønad, skatt, barnetrygd og barnebidrag.

Ved samlivsbrudd har barn rett til å ha samvær med begge foreldre. Barn trenger støtte og omsorg fra begge foreldre i oppveksten. For å gi alle barn en god barndom og en god oppvekst er trygg tilstedeværelse fra begge foreldrene det beste utgangspunktet.

Dagens lovverk er tydelig på samværsrett, men likevel forekommer samværshindring.

Det er dessverre altfor mange barn som opplever samværshindring fra en av foreldrene ved samlivsbrudd. Dette gjør at barna blir skadelidende og at foreldre og besteforeldre rammes urettmessig. Dagens lovverk er tydelig på samværsrett, men likevel forekommer samværshindring.

Delt bosted bør være normen

Barneloven har i dag ingen generell regel om bosted som skal gjelde for alle. I § 36. i Barneloven Kvar barnet skal bu fast er det åpning for delt bosted. Paragrafen sier: «Foreldra kan gjere avtale om at barnet skal bu fast hos begge eller hos ein av dei. Er foreldra usamde, må retten avgjere at barnet skal bu fast hos ein av dei. Dersom det ligg føre særlege grunnar, kan retten likevel avgjere at barnet skal bu fast hos begge»

Barnelovutvalget har utredet forslag til en ny barnelov, men det er i utredningen til ny lov ikke foreslått delt bosted ved samlivsbrudd. Det mener vi er en svakhet.

Det er når foreldrene selv ikke klarer å bli enig at loven vil tre inn.

Et flertall i utvalget foreslår imidlertid at loven endres slik at det er opp til foreldrene å avgjøre hvor i landet barnet skal bo. Det vil si at en forelder som har fast bosted alene, ikke lenger på egen hånd kan beslutte å flytte innenlands dersom det er felles foreldreansvar.

Det er et skritt i riktig retning, men vi mener samtidig at tiden er inne for å gå lengre. Derfor vil Høyres medlemmer i Familie- og kulturkomiteen foreslå delt bosted for barn ved samlivsbrudd i Høyres stortingsvalgprogram som skal vedtas på landsmøte.

Mindre helseplager med delt bosted

Samlivsbrudd er en psykologisk stressende situasjon. Barn er særlig skadelidende ved foreldrenes konflikter. I Tidsskrift for Den Norske legeforening 13.september 2016 vises det til en norsk studie «Når barn skades med de beste hensikter» som fant at ungdommer som opplever å miste kontakten med den ene forelderen, og det gjelder nesten utelukkende far.

Mor eller far kan ha økonomiske fordeler av å kjempe for at barnet kun skal bo hos en av dem.

De rapporterer om sterk økning i depressive plager, angstsymptomer og kroppslige helseplager.

Forskingssentret Norc i Bergen har sett på hvordan endring i familien kan påvirke ungdoms helse. Hovedfunnet i studien var at barn og unge med delt bosted rapporterer om mindre helseplager enn de som bor i en annen type bosted etter en skilsmisse.

Det er også de som mener at delt bosted ikke er ideelt for barn, blant annet fordi det ikke vil ivareta barnets rett til å bli hørt.

Holder flere muligheter åpne

Vi mener at relasjonen til begge foreldre må videreføres i størst mulig grad. Utgangspunktet for delt bosted er at det ikke foreligger dom eller innsigelser fra barnevern eller andre etater som tilsier at det er skadelig for barn å opprettholde kontakt med en eller begge foreldre.

Det kan være grunner til at barnet skal bo hos en av foreldrene, og at en av foreldrene skal ha hovedansvaret. Det kan være rus og voldsproblematikk involvert.

Det er dessverre altfor mange barn som opplever samværshindring fra en av foreldrene ved samlivsbrudd.

Dette er ikke saken her. Foreldre kan selvsagt finne ordninger innen rammen av delt bosted. Det er når foreldrene selv ikke klarer å bli enig at loven vil tre inn.

For å gi alle barn en god barndom og en god oppvekst er trygg tilstedeværelse fra begge foreldre det beste utgangspunktet.

Derfor må ny barnelov ha delt bosted ved samlivsbrudd som utgangspunkt.