Kronikk

Svalbardpolitikk på prøve

Diskusjonen om Svalbard er mer komplisert enn ja eller nei til kull. Vi står på terskelen til et industrieventyr i Arktis, og aldri har forretningsmulighetene vært større her nord.

Longyearbyen, Svalbard

'Det er behov for en industriell motor som drivkraft og tilrettelegger, ikke minst for verdens trolig dyreste infrastruktur på 78 grader nord', skriver kronikkforfatter. Bildet viser bebyggelse i Longyearbyen. I forgrunnen et taubane-tårn til Gruve 5, 6 og 7.

Foto: Ekseth, Ivar / NTB Scanpix

Det har i mange tiår vært bred enighet om svalbardpolitikken. En viktig målsetting er å sikre norsk tilstedeværelse gjennom en robust og livskraftig bosetting i Longyearbyen. De økonomiske problemene i Store Norske gjør at svalbardpolitikken settes på prøve.

Norge har gjennom nitti år forvaltet Svalbard på en god måte. Som hjørnesteinsbedrift har Store Norske vært en viktig forutsetning for et livskraftig lokalsamfunn. I Regjeringens eierskapsmelding, framlagt i juni i år, heter det bla at «målet med statens eierskap i Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS er å bidra til at samfunnet i Longyearbyen opprettholdes og videreutvikles på en måte som understøtter de overordnede målene i norsk Svalbard-politikk.»

LES OGSÅ: Skal utrede Svalbardframtid uten kull

Det er selvsagt også et krav fra eieren at Store Norske skal drives på forretningsmessig grunnlag. De tiltakene som nå settes i verk er i tråd med nettopp dette. Samtidig er det enkelte som dyrker myten om at Store Norske er et statlig pengesluk. I mange år har virkeligheten vært motsatt. Store Norske mottok sitt siste statstilskudd i 2001. De siste ti årene har selskapet tilført staten mer enn 500 millioner kroner i utbytte. Men nå har kullprisen stupt og ført Store Norske inn i en alvorlig krise.

Enkelte dyrker myten om at Store Norske er et statlig pengesluk. I mange år har virkeligheten vært motsatt.

Christin Kristoffersen

Er fortsatt bærebjelken

Fortsatt er Store Norske den viktigste bærebjelken i svalbardøkonomien. Selskapet står direkte og indirekte for en tredjedel av sysselsettingen og nær halvparten av verdiskapingen. Ved siden av Store Norske er det de siste årene vokst opp et allsidig næringsliv og bredere offentlig virksomhet på øygruppen. Dette har bidratt til et mer robust samfunn, men likevel er det slik at en redusert virksomhet i Store Norske, eller i verste fall et opphør, vil være svært dramatisk.

Dette er en nasjonal utfordring. Og den oppstår samtidig som betydningen av norsk næringsaktivitet og tilstedeværelse på Svalbard kanskje er viktigere enn noen gang siden øygruppen ble norsk i 1920. Den sterkt økende interessen for Arktis gjør betydningen av Norges posisjon viktigere, både i et lokalt, nasjonalt og globalt perspektiv.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter

Et fremtidsrettet Svalbard

Opprettholdelse av et livskraftig lokalsamfunn på Svalbard krever kritisk masse. I dag bor det om lag 2.100 mennesker i Longyearbyen. Drøye to tusen mennesker er allerede i underkant av hva som anses som tilstrekkelig grunnlag for å opprettholde et moderne samfunn på 78 grader nord. Vi burde helst vært noen flere for å være tilstrekkelig robuste. Derfor er situasjonen for Store Norske dramatisk ikke bare for selskapet og dets ansatte, men for hele lokalsamfunnet.

Den sterkt økende interessen for Arktis gjør betydningen av Norges posisjon viktigere, både i et lokalt, nasjonalt og globalt perspektiv.

Christin Kristoffersen

Store Norske er i dag motor ikke bare for sin egen utvikling men også fundament for reiseliv, forskning og tjenesteytende næringer på Svalbard. Et samarbeid som har vært viktig for utviklingsarbeidet som er gjort innenfor havn, næring, reiseliv og ikke minst FoU og kunnskapsutvikling hos oss. En utvikling som gjør at vi nå kan si ja til et fremtidsrettet Svalbard inn i en kompetanse- og teknologistyrt utvikling i Arktis som Norge kan være stolt av.

LES OGSÅ: Kulleventyret som brast

Verdens dyreste infrastruktur

Vi har utarbeidet havne- og næringsstrategi for Longyearbyen. Den presenterer et bredt spekter muligheter for framtidas Svalbard. Havneutviklingen som er i gang klargjør oss også for det økende potensialet innenfor transport og logistikk, maritime tjenester og arktisk redningstjeneste. Alt relatert til målsettingen for Svalbard (St.meld. nr. 9): Norsk suverenitet, livskraftig bosetting av høy kvalitet, mangfoldig næringsliv og regionalt og internasjonalt samarbeid.

Fellesnevneren i all utvikling på Svalbard er arktisk kompetanse.

Dagens godt utviklede arktiske ekspertise og våre muligheter for fremtiden baserer seg på nettopp det. Og det viser behovet for en industriell motor som drivkraft og tilrettelegger, ikke minst for verdens trolig dyreste infrastruktur på 78 grader nord. Dagens godt utviklede arktiske ekspertise og våre muligheter for fremtiden baserer seg på nettopp det. Og det viser behovet for en industriell motor som drivkraft og tilrettelegger, ikke minst for verdens trolig dyreste infrastruktur på 78 grader nord. Dagens godt utviklede arktiske ekspertise og våre muligheter for fremtiden baserer seg på nettopp det.

Behovet for en industriell motor som drivkraft og tilrettelegger er viktig, ikke minst for verdens trolig dyreste infrastruktur på 78 grader nord.

Store Norske ser at den internasjonale utviklingen i Arktis gir store muligheter. Da er det tragisk at kullprisen nå truer med å slå beina under selskapets mulighet til å utføre sitt samfunnsoppdrag.

Christine Kristoffersen

Store Norske har selv flere prosjekter som kan gi kullselskapet flere bein å stå på. Store Norske ser at den internasjonale utviklingen i Arktis gir store muligheter. Da er det tragisk at kullprisen nå truer med å slå beina under selskapets mulighet til å utføre sitt samfunnsoppdrag. Styre og ledelse i Store Norske arbeider hardt for å finne akseptable løsninger, både for å håndtere de kortsiktige utfordringene og for å kunne gripe nye muligheter på lengre sikt.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Farlig forenkling

Om kort tid skal våre politiske myndigheter ta stilling til selskapets plan for å sikre videre drift.

Det spørsmålet som da skal besvares er ikke et ja eller nei til fortsatt produksjon av kull til energiforsyning, det er å gjøre problemstillingen farlig enkel. Kull til energieksport fra Svalbard vil nok opphøre. Men vi står nå i en overgangsfase, der kullvirksomheten fortsatt er nødvendig, ikke minst til nordnorsk industri og som trygg energikilde i Longyearbyen.

Samtidig skal Store Norske være motoren i å utvikle ny industriell virksomhet. For første gang er dette virkelig mulig. Vi står på terskelen til et industrieventyr i Arktis, aldri har forretningsmulighetene vært større her nord. For å lykkes kreves den industrielle grunnmuren som Store Norske representerer, samtidig som det utvikles ny kompetanse og infrastruktur på Svalbard.

Det handler om å sikre at hovedmotoren i svalbardøkonomien fortsatt kan løse samfunnsoppdraget som ifølge Norge sine målsettinger for Svalbard blant annet er et robust samfunn og et variert næringsliv. Vi må gi anledning til å tilpasse seg en ny tid, ta vare på egne investeringer i nord og sikre en fremtid som Norge kan være stolt av på 78 grader nord.