Hopp til innhold
Kronikk

Høyre mangler ambisjoner for barnehagene

Høyre kommer med tre utfordringer til regjeringen og SV om barnehager – og slår inn åpne dører. La meg kontre med seks reelle spørsmål til Høyre.

halvorsen barnehage

Oslo Høyres Stefan Heggelund unngår å nevne de viktigste skillelinjene i barnehagepolitikken, skriver kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Her besøker statsråden Barneslottet barnehage i Oslo i februar i fjor.

Foto: Holm, Morten / NTB scanpix

Denne kronikken er et svar til Høyres Stefan Heggelunds kronikk «Vi må løfte barnehagene».

I Ytring 24. juli kommer stortingskandidat for Høyre i Oslo, Stefan Heggelund, med tre utfordringer til regjeringen og SV om barnehager. Han slår inn åpne dører, og unngår samtidig å nevne de viktigste skillelinjene i barnehagepolitikken.

Heggelund etterlyser en nettportal med viktig informasjon om barnehagenes kvalitet og innhold. Regjeringen har allerede bedt Utdanningsdirektoratet om å utarbeide en slik nettportal og nasjonale standarder for viktig informasjon. Det er viktig at slik informasjon ikke pålegger barnehagene unødvendig byråkrati og at det tas nødvendig hensyn til personvern.

Gjør det allerede

Han etterlyser vektlegging av barns språkutvikling i barnehagene. Det er selvfølgelig en viktig del av innholdet i et godt barnehagetilbud, og regjeringen innfører nå en plikt for barnehagene om å tilby språkkartlegging til barn som vurderes å ha særskilt behov for språkinnsats.

98 prosent av barnehagene satser spesielt på å forberede femåringer til skolestart.

Kristin Halvorsen

Han etterlyser også bedre samarbeid om overgangen fra barnehage til skole. Her har barnehager og skoler allerede gjort et svært viktig arbeid. 90 prosent av barnehagene har rutiner for dette, og 98 prosent av barnehagene satser spesielt på å forberede femåringer til skolestart.

I tillegg etterlyser han økt vekt på kompetanse blant de ansatte i barnehagene, men bagatelliserer behovet for å sikre nok voksne i barnehagene. Regjeringen har varslet at vi vil innføre en lovfestet bemanningsnorm og at det allerede til høsten kommer en egen kompetansestrategi for de ansatte i barnehagene.

Kontringsspørsmål

Høyre har aldri gått foran i barnehagepolitikken. Deres manglende satsing på barnehagene i Oslo, Høyres arbeidsprogram og behandlingen av barnehagemeldingen i Stortinget, avdekker at de mangler ambisjoner. På barnehageområdet er det stor forskjell mellom SV og Høyre vil føre.
La meg kontre med seks konkrete spørsmål til Høyre:

Høyre har aldri gått foran i barnehagepolitikken.

Kristin Halvorsen

Regjeringas bemanningsnorm vil lovfeste en voksentetthet i barnehagene på minst en voksen for tre barn under tre år og en voksen for seks barn mellom tre og seks år – i alle barnehager, over hele landet, kommunale som private – seinest innen 2020. Dersom høyrepartiene tar valgseieren er det høyst usikkert om dette blir innført. I Stortinget er Frp og Venstre imot. Høyre slutter seg til forslaget, men med så mange forbehold at det virker helt uforpliktende. Høyres program inneholder heller ingen forpliktelser om bemanningsnorm. I Oslo har byrådet sagt opp avtalen om bemanningsnorm, men har blitt tvunget til retrett av SV i forbindelse med avtalen om nytt Munch-museum. Byråd Torger Ødegaard har uttalt at: «Det er ikke nødvendigvis noen sammenheng mellom antall ansatte og kvaliteten i barnehagene»:

1. Vil Høyre garantere at de vil lovfeste en bemanningsnorm i barnehagene?

På barnehageområdet er det stor forskjell mellom SV og Høyre vil føre.

Kristin Halvorsen

Regjeringa varsler en bestemmelse i barnehageloven som sikrer barna rett til å tilhøre en barnegruppe og at det skal være en forsvarlig størrelse på barnegruppene. Dette er særlig viktig for å sikre god kvalitet i tilbudet til de minste barna. I stortingsbehandlingen gikk Høyre i mot dette:

2. Hvorfor vil ikke Høyre lovfeste barnehagebarns rett til å tilhøre en barnegruppe av en forsvarlig størrelse?

Regjeringa varsler en styrking av retten til en barnehageplass og en opptrapping til to opptak i året. Vi understreker at dette må følges opp med økte bevilgninger og flere ansatte. Høyre lover «løpende opptak», men foreslår ingen endringer av lovverket, og heller ikke økte bevilgninger eller flere ansatte for å kunne innfri dette. Det kan bety en dramatisk reduksjon i kvaliteten i barnehagene:

3. Vil Høyre øke antall ettåringer i barnehagene uten å sikre økte bevilgninger og flere ansatte?

Hvor mye mener Høyre at en barnehageplass skal koste om fire år?

Kristin Halvorsen

Regjeringa har redusert maksprisen i barnehagene med 35 prosent til 2330 kroner per måned i 2013. Det tilsvarer 1750 2005-kroner og vi vil holde barnehageprisen på det nivået framover. Høyre er uenig i at det skal være en makspris for foreldrebetaling. I sine alternative statsbudsjett har Høyre hvert år i denne perioden foreslått å øke prisen med 200 kroner per måned. De sier ingenting om hvor høy prisen kan bli på sikt:

4. Hvor mye mener Høyre at en barnehageplass skal koste om fire år?

Høyre vil innføre fri etableringsrett for private barnehager. I en debatt hos Private Barnehagers Landsforbund (PBL) før sommeren bekreftet Høyres barnehagepolitiske talskvinne Linda Hofstad Helleland at nye private barnehager skal finansieres innenfor de rammene kommunene allerede har til kommunale og private barnehager. Det kan bety omfattende kutt i eksisterende barnehager:

5. Mener Høyre at nye private barnehager skal finansieres gjennom kutt i eksisterende kommunale og private barnehager gjennom fri etableringsrett?

SV har programfestet å trappe opp kravet til antall pedagoger i barnehagene til 50 prosent av de ansatte. Høyre sier ingenting om dette i sitt program:

6. Vil Høyre forplikte seg til å arbeide for å øke andelen pedagoger i barnehagene?

SV har vært pådrivere både for full barnehagedekning og for økt kvalitet i barnehagene. Det vil vi fortsette med. Høyre skylder velgerne klare svar på hva de vil gjøre med tilbudet til barnehagebarna og deres foreldre dersom de tar over.