Hopp til innhold
Replikk

Friske påstander fra Legeforeningen

Legeforeningen eller andre må gjerne nedsette nok et granskningsutvalg for å vurdere hva som gikk galt i sykehussammenslåingen.

Sykehuskorridor

Etter gjentatte hendelser ved sykehusene, etterlyser tillitsvalgte leger en uavhengig granskning av sykehusomstillingene i hovedstadsområdet. Fylkeslegen svarer her. Illustrasjonsfoto.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Denne replikken er et svar på kronikken «Sykehusfusjonen må granskes».

Tillitsvalgte leger ved Oslo universitetssykehus (OUS) og Akershus universitetssykehus (Ahus) kommer i en kronikk med usedvanlig friske og nesten injurierende påstander mot fylkeslegen i Oslo og Akershus. Kritiske brev skal være «trukket tilbake» etter påtrykk fra overordnede, og vi skal angivelig ikke være i stand til å føre tilsyn med sykehusene fordi jeg «sorterer under Helsedepartementet» og derfor «ikke har den nødvendige distanse til virksomheten som skal tilses». Jeg skal ikke påstå at legene her farer med løgn, men dette er en historiebeskrivning det er vanskelig å kjenne seg igjen i.

Sykehusomstillingen har vært problematisk. Det er kjent at daværende Helsetilsynet i Oslo og Akershus, som altså ledes av fylkeslegen, allerede i høringsrunden var kritisk til gjennomføringen. Vi stilte blant annet spørsmål ved risikovurderingene og var bekymret for å bryte opp sårbare fagmiljøer; bygninger og datasystemer var ikke på plass.

FØLG DEBATTEN: Ytring på facebook

Fokus på pasientsikkerhet

Fylkesmannen har det statlige tilsynsansvaret med spesialisthelsetjenesten i vår region.
Vi har hele tiden hatt fokus på pasientsikkerhet, vi følger opp alle klagesaker, har hatt planlagte revisjoner ved sykehusene, har benyttet uavhengige spesialister på risikovurdering i vårt tilsynsarbeid og hatt utallige møter med tillitsvalgte, enkelthelsepersonell, sykehusledere og ledelsen i Helse Sør-Øst.

Jeg skal ikke påstå at legene her farer med løgn, men dette er en historiebeskrivning det er vanskelig å kjenne seg igjen i

Allerede i 2008 ba vi Statens helsetilsyn om å vurdere om Akershus universitetssykehus HF ble drevet i samsvar med krav til faglig forsvarlighet. Og etter en gjennomgang av flere avdelinger ved OUS konkluderte vi i 2012 med at «den informasjon som ledelsen har hatt om forhøyet risiko, ikke i tilsvarende grad har blitt fulgt opp med kompenserende tiltak, og at man ikke har indikatorer som i tilstrekkelig grad fanger opp muligheten for svikt i pasientsikkerheten».

FØLG DEBATTEN: Ytring på twitter

Sykehuset har ansvaret for drift

Omorganiseringen av OUS og prosessen rundt denne er også behandlet av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Vår vurdering var da, som nå, at sykehuset på enkelte avdelinger opererer på «et for høyt sikkerhetsnivå», men uten at vi med sikkerhet kan si at driften som helhet kan karakteriseres som «uforsvarlig». Det er da heller ikke statlige tilsynsmyndigheter som har ansvaret for å drive forsvarlig. Dette er faktisk et ansvar for sykehuset selv – og også med bidrag fra de tillitsvalgte!

Legeforeningen eller andre må gjerne nedsette nok et granskningsutvalg for å vurdere hva som gikk galt. Jeg innser også at vår tilsynsmetodikk og våre reaksjonsmuligheter har store begrensninger. Men så er det da heller ikke Fylkesmannens oppgave å finne syndebukker, men å bidra til en best mulig sikkerhet for nåværende og fremtidige pasienter.