Hopp til innhold

Talet på registrerte straffesaker går kraftig tilbake etter koronatiltak

Samanlikna med same periode i fjor har politiet fått inn halvparten så mange meldingar om seksuell omgang og valdtekt av barn under 14 år. Politiet fryktar mørketal.

Politidirektør Benedicte Bjørnland.

BEKYMRA: Politidirektør Benedicte Bjørnland er bekymra for mørketal rundt innrapporterte valdshendingar mot barn og unge.

Foto: Heiko Junge

Politiet sin straffesaksstatistikk for veke 11 til 15 viser ei kraftig nedgang i meldte kriminelle lovbrot samanlikna med same tid i 2019.

Men trass i det statistikken viser, trur politiet at det reelle talet på saker som handlar om vald i nære relasjonar aukar.

Politiet vurderer at både vald og overgrep mot barn, både i heimen og på nett, har auka. Fråvær av vaksne utanfor familiane som følgjer av stengde skular og barnehagar bekymrar politidirektøren.

Mellom anna går seksuell omgang og valdtekt av barn under 14 år tilbake med 56,7 prosent.

– Me oppfordrar alle til å følge litt ekstra med på korleis barn og familiar har det, kommenterer politidirektør Benedicte Bjørnland i ei pressemelding.

Meldte seksuallovbrot går mest ned

Over heile landet opplever politidistrikta ein kraftig nedgang.

Meldte straffesaker som handlar om seksuallovbrot er kategorien som prosentvis går mest tilbake i perioden. Her er tilbakegangen på 44,2 prosent. Deretter følgjer valdssaker (33.8 prosent), narkotikasaker (32,8 prosent) og vinning (32,1 prosent).

Under er utviklinga av kriminalitetstypar mellom veke 11–15 samanlikna med same periode i 2019:

  • Vinning: 6131 – 32,1 % nedgang

  • Trafikk: 4495 -14,5% nedgang

  • Annan 3006 – 21,5 % nedgang

  • Vold 2324 – 33,8 % nedgang

  • Narkotika 2216 – 32,8 % nedgang

  • Økonomi 1945 – 29,6 % nedgang

  • Skadeverk 1758 + 4,7 % oppgang

  • Seksuallovbrot 442 – 44,2 % nedgang

  • Miljø 153 – 0,6 % nedgang

  • Arbeidsmiljø 53 – 35,4 % nedgang

Tiltak for å hindra vald og overgrep mot barn

Politiet har sett i verk fleire tiltak i eit forsøk på å motverka ein negativ utvikling, spesielt innan vald og overgrep mot barn. Fokus på tverretatleg samarbeid, auka innsats blant politiet sine nettpatruljar og tydelege føringar om prioritering i politidistrikta, er nokre av tiltaka.

Regjeringa skal også setja ned ei tverretatleg koordineringsgruppe som skal sørgja for at utsette barn blir sikra naudsynt oppfølging.

– Initiativet er viktig. Politiet kan ikkje gjera jobben åleine. Dei enkelte sektorane må samarbeida på tvers slik at desse barna blir fanga opp og riktige tiltak blir sett i verk, kommenterer Bjørnland.

Ordensforstyrring meir enn halvert

Talet på oppretta straffesaker for ordensforstyrringar er redusert med 51,5 prosent samanlikna med i fjor.

– Dette har truleg samanheng med at store deler av utelivsbransjen held stengt og som følgjer av dette at langt færre rusa personar oppheld seg i det offentlege rom. Dette igjen fører til færre ordensforstyrringar, sier Bjørnland.

Frå veke 11 til og med 15 er det registrert 101 straffesaker i samband med Covid-19. 46 av desse er saker som er oppretta i samband med dei nye spesiallovene. Dette dreier seg blant anna om brot på karantene, isolering og opphad på fritidseigedom. 14 av dei 101 straffesakene omhandla trugslar og 8 dreier seg om omsynslaus åtferd.