Politi-Norge: Vi trenger å øve på etterforskning

Etter Monika-saken anbefaler Riksadvokaten politiet å øve på etterforsking av alvorlige saker. Politimestrene er enige.

Monika i Bergen

FUNNET DØD: Monika Sviglinskaja ble 8 år gammel. Hun ble funnet død hjemme i leiligheten i Sund.

Foto: Privat / NTB scanpix

Riksadvokaten oppnevnte i oktober 2014 en arbeidsgruppe for å undersøke etterforskingen og den påtalemessige behandlingen i Monika-saken.

I rapporten som ble lagt frem i februar i fjor, konkluderte arbeidsgruppen med at «kvaliteten på politiets etterforskning av Monika-saken var mangelfull», og at «Hordaland politidistrikt låste seg fast i en hovedteori, og evnet ikke å endre syn».

Arbeidsgruppens rapport ble sendt på høring til landets politimestre, statsadvokatembeter og Politihøgskolen.

– Politimestrene har plikt til å handle

Nå har Riksadvokaten vurdert alle høringsinnspillene.

«Høringen etterlater et klart inntrykk av at arbeidsgruppen har foreslått tiltak som politiet og påtalemyndigheten generelt anser som sentrale for å heve kvaliteten i etterforskingen av alvorlige straffesaker», fastslår Riksadvokaten.

I sitt avsluttende brev, som i dag er publisert på Riksadvokatens nettsider, understreker Riksadvokaten politimestrenes rett og plikt til å handle når vedkommende blir gjort oppmerksom på forhold som gir grunn til å stille spørsmål ved behandlingen av en straffesak i distriktet.

– Det knytter seg ikke til den konkrete politimesterens handlinger eller unnlatelse, sier statsadvokat Per-Eirik Vigmostad-Olsen ved Riksadvokatens kontor til NRK.

Tor-Aksel Busch

RIKSADVOKAT: Tor-Aksel Busch.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Høringsinstansene enige

Aktiv etterforskingsledelse, utdanning i slik ledelse, etterforskingsøvelser og bruk av etterforskingsplan og tiltakskort i alvorlige straffesaker, er noen av Riksadvokatens tilrådinger og pålegg til politi- og påtalemyndigheten etter saken.

Politimestrene og statsadvokatene er i stor grad enige i arbeidsgruppens anbefalinger.

– Vi konstaterer at arbeidsgruppens funn og læringspunkter får bred tilslutning fra politidistriktene, statsadvokatembetene og Politihøgskolen, sier riksadvokat Tor-Aksel Busch i en pressemelding.

– Viktig å øve på initialfasen

Blant punktene høringsinstansene gir bred støtte, er at det settes av tid til å gjennomføre øvelser på etterforsking av større saker, der alle de sentrale aktørene i en etterforsking deltar.

«Det fremheves av flere at det er særlig initialfasen som er viktig å øve på, og
at det bør rettes oppmerksomhet mot varslingsrutiner og organisering av arbeidet fremfor de enkelte taktiske etterforskingsskritt», skriver Riksadvokaten.

– Hvis man kommer galt av sted, risikerer man at det forplanter seg utover i saken. Skal man bli god i etterforskning, som i alt annet, så må man trene, sier Vigmostad-Olsen til NRK.

Riksadvokaten konkluderer med en anbefaling til politidistriktenes ledelse om «å iverksette øvelser eller hensiktsmessig trening i etterforsking av alvorlige saker».

«I lys av Monika-saken er det ikke minst viktig å understreke betydningen av den kritiske tanke og avvikende synspunkter under etterforskingen, og at arbeidet ikke låses til én hypotese og rettes inn mot å få bekreftet denne uten blikk for alternative forklaringer», skriver Riksadvokaten.