Hopp til innhold

Tungmetaller renner rett ut i denne innsjøen – 23 år etter at gruva stengte

RØYRVIK (NRK): Miljøorganisasjonene krever at gamle miljøsynder må ryddes, før det kan bli snakk om ny gruvedrift.

Hudningsvatnet i Røyrvik

IDYLLISK: Hudningsvatnet ligger idyllisk til ved Joma-området, men den østre delen av vatnet er fortsatt sterkt forurenset etter gruvedriften.

Foto: Anders Selliås

CO₂ i atmosfæren
417.2 ppm
1,5-gradersmålet
+1.01°C
Les mer  om klima

Sink og kadmium renner fortsatt rett ut i naturen. Det har snart gått 23 år siden gruveeventyret i Røyrvik i Trøndelag tok slutt.

Miljøvernforbundet reagerer veldig på at kommunen ikke har gjort mer for å stoppe avrenningen fra gruva som ble stengt i 1998.

– Det er ikke sånn vi holder på i 2021. Her lekker det farlige tungmetaller rett ut i vatnet. Det forurenser fisk og annet liv i innsjøen. Dette er metaller som ikke forsvinner på mange år. Lekkasjene er fortsatt store over 20 år etter at gruva ble lagt ned, sier regionleder Arne Roger Hansen i Norges Miljøvernforbund.

Avrenning fra råmalmsilo i Røyrvik

FORURENSET VANN: Forurenset vann fra den nedlagte gruva renner åpent gjennom gruveområdet, og ut i Hudningsvantet like ved.

Foto: Anders Selliås

Planer for ny gruvedrift

Det er selskapet Multiconsult som har laget en rapport for gruveselskapet Joma Gruver AS. De har planer om å starte ny gruvedrift i Røyrvik. Rapporten kom i slutten av desember. Målingene ble gjort i august og september.

Bekkene som renner gjennom industriområdet er forurenset med metaller, ifølge rapporten.

Mads Løkeland-Stai i Naturvernforbundet er opprørt over det som blir avdekket. Han krever at nærings- og fiskeridepartementet må ta ansvar i saken.

– De må umiddelbart gripe inn med tiltak for å stanse forurensingen i Østre Hudningsvatnet og andre vannforekomster i tilknytning til Joma gruver. Så får de avklare eventuelt ansvar hos andre i etterkant. Disse tiltakene må skje uavhengig av planer om eventuell ny gruvedrift, skriver Løkeland-Stai i en e-post til NRK.

Høye konsentrasjoner

Løkeland-Stai understreker også at rapporten avdekker at den østre delen av Hudningsvatnet ikke oppfyller kravet til godkjent kjemisk tilstand. Den er klassifisert som dårlig.

Likevel er tilstanden bedre nå enn sist den ble undersøkt for 15 år siden. Det viser de nye undersøkelsene.

Avrenning fra gamle gruver er et stort miljøproblem flere steder i landet.

I Folldal i Innlandet er Staten pålagt å stoppe forurensningen av tonnevis med metaller. Etter 15 år mangler det fortsatt en endelig plan. Også i Røros kommune har det tatt tid å få på plass rydding etter det gamle gruveområdet Storwartz.

Lover å rydde opp

Røyrvik kommune er grunneier i Joma-området, men samtidig også lokal forurensingsmyndighet.

Kommunedirektør Ola Peder Tyldum opplyser at de foreløpig ikke kan kommentere rapporten. I et intervju med NRK i oktober i fjor, lovte kommuneledelsen å rydde området før det eventuelt kom i gang ny virksomhet.

– Vi skal fjerne det største problemet, nemlig silotoppen i gruveanlegget. Det skal skje neste sommer. Da skal vi også lage en plan for opprydding på resten av området. Bygningene som står der i dag, må saneres, lovte Tyldum i oktober.

Råmalmsilo i Joma Gruve i Røyrvik

RÅMALMSILO: Slik ser det ut i en av siloene hvor det ble lagret råmalm da gruva var i drift far 1972 til 1998.

Foto: Anders Selliås

Kommunen har så langt fått lov til å utsette oppryddingen etter gruvedriften. Ifølge vedtaket har dette tekniske årsaker, fordi ingen kan stilles ansvarlig for opprydding.

Røyrvikordfører Hans Oskar Devik ønsker også at området blir ryddet. Han vil gi plass til ny virksomhet og nye arbeidsplasser.

– Det er et område hvor det kan være litt større aktivitet og du er litt for deg selv der. Kanskje det blir litt tyngre industri der, men det kan også bli ny gruvedrift i området. På sikt tror jeg vi vil komme i gang igjen med gruvedrift som vil være bærekraftig, sa Devik til NRK i fjor høst.

– Ny drift må vente

Naturvernforbundet mener også at planer om nye gruvedrift i Røyrvik må settes på vent. Dette inntil Nærings- og fiskeridepartementet avklarer hvordan de skal nå miljømålene for Hudningsvatntet og andre vannforekomster i området.

De krever rett og slett at gamle miljøsynder må ryddes opp, før det kan bli snakk om ny drift.

– Alle tanker om å bruke Hudningsvatnet som deponi for restmasser ved eventuell ny gruvedrift, må bli avvist allerede nå, sier Mads Løkeland-Stai i Norges Naturvernforbund.

Forfall ved Joma Gruver

FALLEFERDIG: Flere av bygningene inne på gruveområdet holder på å falle sammen.

Foto: Espen Sandmo / NRK

Seksjonsleder Harald Sørby i Miljødirektoratet sier de er godt kjent med forurensningsproblematikken ved tidligere Grong gruber.

– Men andre nedlagte gruver har større potensial for forurensning og er derfor blitt prioritert for oppfølging fra oss. Dette betyr ikke at Grong gruber ikke blir fulgt opp, men forurensningen fra tidligere gruvedrift er ikke å anse som en akutt fare, som krever umiddelbare tiltak, skriver Sørby i en epost til NRK.

– Fiskebestanden er lav

Miljødirektoratet opplyser at da gruva stengte i 1998, ble overvåkingen av vannforekomsten videreført frem til 2006. Rapportene fra miljøovervåkingen viser at vannkvaliteten gradvis ble bedre etter at det ikke lenger var noen tilførsel av avgangspartikler direkte til Østre Hudningsvatn, som i deler av driftsperioden fungerte som deponi. Fiskebestanden er likevel registrert til å være lav og bunndyrsamfunnene er sterkt redusert.

– Den nye rapporten fra Multiconsult viser at metallkonsentrasjonene har gått betydelig ned i flere vannforekomster i området etter 2006. Prøveresultater viser likevel at det fortsatt er forurensning fra tidligere tiders gruvedrift i området, som er forventet etter mange års drift.

Følger opp eventuell ny gruvedrift

– Miljødirektoratet mener det vil være hensiktsmessig å se forurensningssituasjonen for ny og gammel gruvedrift i sammenheng når det nå foreligger planer om ny gruvedrift i samme område som tidligere.

Harald Sørby i Miljødirektoratet understreker at Grong gruber ikke er blant gruvene som er hjemfalt til staten. Nærings- og fiskeridepartementet har derfor ikke en rolle i denne saken. – Det er grunneierne i området som er ansvarlige for å undersøke forurensningen og eventuelt utrede mulige oppryddingstiltak. Miljødirektoratet følger opp forurensningssituasjonen og vurderer hva som vil være nødvendige tiltak i området, understreker Harald Sørby i Miljødirektoratet.

Siste fra Trøndelag