Trondheimsbudsjettet: Øker i barnehagene - kutter til eldre og lærere

Rådmannen i Trondheim vil satse i barnehagene i 2018, men ser at pengene ikke strekker til. Han foreslår kutt i 110 millioner kroner innen tjenester og økt eiendomsskatt og kommunale avgifter.

Rådmann Morten Wolden legger frem trondheimsbudsjettet 2018

Rådmann Morten Wolden la frem sitt forslag til budsjett for Trondheim i 2018 onsdag formiddag. En av de store satsingene er bemanning i barnehagene, men dette kan ikke gjennomføres uten kutt andre steder.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Rådmann Morten Wolden legger frem sitt forslag onsdag formiddag.

De 200 millioner kroner i frie disponible inntekter som rådmannen anslår kommunen får i 2018, vil han prioritere slik:

  • Ha flere ansatte i barnehagene, herunder flere pedagoger
  • Redusere klimagassutslipp
  • Øke nedbetalingen av gjeld
  • Dekke økte utgifter etter som Trondheim får flere innbyggere.

Ikke styrket grunnbemanning

Men siden inntektene ikke er nok til å finansiere alle satsningsområdene, foreslår rådmannen innsparing og effektivisering innen tjenester på 110 millioner kroner.

Ambisjonene om å øke bemanningen i eldreomsorgen reduseres.

– Vi har et budsjett som må gå i balanse. Det vi sier, er at vi styrker bemanningen i hjemmebasert omsorg, og vi gjør en ekstra innsats mot de som har spesielt tunge behov i hjemmet. Men på helse- og velferdssenter blir det ingen styrking av grunnbemanninga i mitt forslag.

Gartneriet Barnehage

Rådmannen tar høyde for at bemanningsnormen for barnehager som regjeringen har foreslått, samt krav om flere pedagogisk ansatte, blir vedtatt. Derfor foreslår han 160 flere ansatte i barnehagene og flere pedagogisk ansatte.

Foto: Trondheim Kommune

Mer til barnehager - færre lærere

Det blir også færre lærere i ungdomsskolen med rådmannens forslag.

Bakgrunnen er et forslag fra regjeringen som nå er ute på høring, om en bemannings- og pedagognorm for barnehager fra 1. august 2018. Rådmannen forutsetter at dette blir vedtatt, og foreslår følgende:

  • Totalt antall ansatte i barnehagene skal øke med om lag 160 årsverk i 2018.
  • 230 flere av barnehagenes samlede årsverk vil være barnehagelærere i 2018 enn i 2017.

Det betyr at vi får en kostnad på 130 millioner kroner. De pengene må vi hente inn et sted, og vi mener det er forsvarlig å redusere lærertettheten i ungdomsskolen. Vi skjermer 1.-4. trinn og delvis 5.-7. trinn, men vi mener, når vi sammenligner med de andre storbyene, så har vi litt å gå på på lærertetthet i ungdomsskolen, sier Wolden til NRK.

For skolene foreslås prioritering av etter- og videreutdanning for lærere på ungdomstrinnet som ikke oppfyller kravet i sine fag.

Seks skoler foreslås ferdigstilt i 2018: Lade, Skjetne, Okstad, Saupstad/Kolstad, Huseby og Lilleby.

Lade skole

Lade skole er en av skolene som foreslår ferdigstilt i 2018.

Foto: Kari Sørbø / NRK

Økt eiendomsskatt

Rådmannen foreslår også økte skatter og avgifter i 2018:

  • En økning i satsen på eiendomsskatt fra 5,75 promille i 2017 til 6,05 promille i 2018. For en husholdning som har en bolig på 150 kvadratmeter vil det utgjøre en reell utgiftsøkning på 186 kroner, skriver rådmannen.
  • Økt gebyret for renovasjon, vann, avløps- og feiing i 2018. For en husholdning som har en bolig på 150 kvadratmeter utgjør det en reell utgiftsøkning på 317 kroner, ifølge rådmannen.

Klimabudsjett

For første gang kommer rådmannen med et klimabudsjett, i forslaget til handlings- og økonomiplan 2018–2021.

– Dette skal bidra til satsingen på grønn verdiskapning og utvikling av klimavennlig teknologi og levemåter i kommunen, skriver rådmannen.

Det ligger forslag om å redusere biltrafikken og samtidig øke andel transport med lave utslipp i budsjettet.

Rådmannen skriver også at fjernvarmeanelgget og søppelhåndteringa står for en del utslipp, som de må finne en løsning på.

Trafikk Trondheim

Rådmannen ønsker å reduserer biltrafikken i Trondheim.

Foto: Vigdis Wågø-Wares / NRK

Mer til brukere i boligkø

Rådmannen foreslår å styrke bemanningen med inntil 13 millioner kroner i perioden til brukere i boligkø. Dette er brukere som kan flytte til kommunal bolig eller kan kjøpe seg privat leilighet og få hjemmebesøk, skriver rådmannen.

Innen helse- og omsorgstjenester vil rådmannen prioritere styrket grunnbemanning for hjemmeboende brukere, for slik å øke muligheten for effekt av tidlig innsats og rehabilitering.