Hopp til innhold

Denne rødlistearten er sterkt truet

Den unike insektsfaunaen som lever på sandbanker langs Gaula og andre vassdrag er sterkt truet. Viktige leveområder for rødlistearter er forsvunnet, viser en ny rapport.

Elvesandjeger (Cicindela maritima)

Elvesandjegeren er en av rødlisteartene som er sterkt truet. Mange av sandbankene og leveområdene langs vassdraget Gaula er blitt borte i løpet av 70 år.

Foto: Oddvar Hanssen/NINA

En handlingsplan er iverksatt for å bevare elvesandjegeren i Norge.

Den kjennetegnes ved sine lang bein og vakre flekkmønster.

Leveområdene til elvesandjegeren er i ferd med å forsvinne, også i vassdraget Gaula i Sør-Trøndelag.

Sterkt truet

Tranmelsøya

Flyfoto dokumenterer at sand- og siltbanker langs vassdraget er i stor endring. Minst 40 prosent av leveområdene til rødlisteartene er forsvunnet i langs Gaula siden det første bildet ble tatt i 1947 (øverst).

Foto: Norgeibilder.no

Forskerne anslår at minst 40 prosent av rødlisteartenes leveområder i vassdraget har gått tapt i løpet av 70 år. Anslagene er beregnet ut fra flyfoto over hele området tilbake til 1947.

– Elvesandjegeren, som er en av mange rødlistearter langs Gaula, finnes bare igjen på to områder og den er sterkt truet, sier Frode Ødegaard, seniorforsker i NINA til NRK.

Insektstfaunaen som lever på sand- og siltbanker langs vassdrag er truet både i nordisk og europeisk sammenheng. Hele 90 arter i Norsk rødliste for arter er knyttet til elvebredder.

Sandbanker ved elva blir borte

Elvesandjegeren og elvebredd-edderkoppen lever langs sandbanker der elva bukter seg og på elvebredder som jevnlig oversvømmes, slik at vegetasjonen ikke slår rot.

Bilder fra Gaula tatt gjennom 70 år viser at flomsikring og grusuttak har ført til økt gjengroing. Sakte, men sikkert forsvinner leveområdene til den truede instektstfaunaen.

– En trussel vi har sett spesielt de siste årene er lupiner langs elvebreddene. Den ødelegger elvebreddene slik at de åpne sandflatene forsvinner. Bare i løpet av ett år har vi sett at enkelte leveområder til insekter har blitt totalt forandret, sier Ødegaard.

Stor elvebreddeedderkopp (Arctosa cinerea)

Forekomsten av rødlistearten elvebredd-edderkopp er viktig i nasjonal sammenheng i Gaula, men bestanden er truet.

Foto: Oddvar Hanssen/NINA

Trengs sterke forvaltningstiltak

Historisk har både elvesandjegeren og elvebreddeedderkoppen hatt store bestander langs elva Gaula. Til tross for nedgangen er dagens forekomster fortsatt viktige på nasjonal basis.

Frode Ødegaard

Seniorforsker Frode Ødegaard ved Norsk institutt for naturforskning sier tiltak er nødvendig for å ta vare på viktige rødlistearter langs vassdraget Gaula.

Foto: Agne Ødegaard

– Hva kan gjøres for å stanse utviklingen og berge rødlistearter som elvesandjegeren?

– Nå er det så lite igjen av leveområdene at vi må ta vare på dem. Vi må luke lupiner og hindre kratt i å gro igjen. For å bevare elvesandjegeren langs Gaula trengs veldig sterke forvaltningstiltak og vi må kanskje flytte den til andre områder på strekningen, sier Ødegaard.

Han sier at beskyttelse og skjøtsel av sandbanker er nødvendig for å stanse den negative utviklingen.