Hopp til innhold

Økte funn av miljøskadelig kobber fra oppdrettsanlegg

Sjokkerende at det fortsatt er lov å bruke kobber i havbruk, mener Naturvernforbundet. Nye kobbertester viser tegn på indre skader hos blåskjell.

Oppdrettsanlegg

I 2020 ble det registrert 1539 tonn kobber til bruk i norske oppdrettsanlegg. Utslipp utgjør 50 til 80 prosent av dette, ifølge forskere.

Foto: André Bendixen / NRK

Høye doser av kobber er skadelig for livet i havet, mener forskerne.

Likevel var 1539 tonn i bruk i norske oppdrettsanlegg ved siste telling i 2020.

– Det slippes ut i alle fall 1000 tonn miljøskadelig kobber fra oppdrettsanleggene hvert år. Til sammenligning har et notvaskeanlegg på land bare lov til å slippe ut to kilo per år. Vi er bekymret, sier forsker ved Havforskningsinstituttet (HI), Bjørn Einar Grøsvik.

Havforsker Bjørn Einar Grøsvik

Forsker Bjørn Einar Grøsvik ved Havforskningsinstituttet.

Foto: Christine Fagerbakke / Havforskningsinstituttet

Han står bak en ny rapport laget på oppdrag fra Fiskeridirektoratet.

Kobberoksid brukes som impregnering i mange oppdrettsanlegg. Det skal hindre at for eksempel blåskjell vokser på nøtene. Da sikres vannstrømmen gjennom merdene, og rensefisk spiser lakselus i stedet for å beite på det som gror på nøtene.

Men miljøbevegelsen vil ha forbud.

Truls Gulowsen, Naturvernforbundet

Leder i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen.

Foto: Marte Iren Noreng Trøen / NRK

– Det er sjokkerende at dette fortsatt er lov. Kobber ble forbudt som bunnstoff i båter for mange år siden, sier leder i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen.

Dreper viktige organismer

Ifølge rapporten er risikoen for utslipp og ødeleggelser størst i Rogaland og Vestland, der næringen er stor.

Overvåking viser økt kobbernivå i bunnmasser i flere fjorder i Vestland i perioden 2018–2022.

HI har samlet og analysert prøver av bunnsediment rundt oppdrettsanlegg i Vestland, både i nærsonen og lenger borte fra anleggene.

– De mest sensitive artene på bunnen vil kunne dø av for høye doser. Også larvestadiet til vannlevende organismer er følsomme. Vi får et dårligere artsmangfold, sier Grøsvik.

Laboratorietester tyder også på at blåskjell kan få indre skader av kobber.

– Foreløpige analyser viser endring i fordøyelseskjertlene til skjellene som har vært nær kobber. Skjellene ser normale ut utenpå, men vi ser skader innvendig ved høye kobberkonsentrasjoner. Men dette er ikke analysert ferdig.

Blåskjell brukt i testing og forsøk hos Havforskningsinstituttet.

Foreløpige tester i laboratorium viser indre skader på blåskjell som har vært utsatt for store mengder kobber.

Foto: Christine Fagerbakke / Havforskningsinstituttet

Mange tester alternativer

Oppdrettsnæringen tester nå ut stoffer som kan erstatte kobber.

Kobber har vært det mest effektive antigromiddelet. Men vi ser nå en kraftig nedgang i bruk av kobber i deler av landet, og det er kommet andre typer biocider som kan brukes, sier Trude H. Nordli, fagsjef miljø og helse i Sjømat Norge.

Trude Nordli

Trude H. Nordli er fagsjef miljø og helse i Sjømat Norge.

Foto: Oddmund Haugen / NRK

Foreningen har over 800 medlemsbedrifter i fiskeri- og havbruksnæringen, og jobber nå med en veileder om bruk av kobberholdige nøter.

Oppdretterne har selv interesse av å finne erstatninger. I tilsynsrunden til Statsforvalteren i Vestland i 2023 var oppsummeringen at kobberbasert notimpregnering blir så godt som fullstendig utfaset i Vestland i løpet av 2023. De siste årene har reduksjonen vært på over 90 prosent, skriver Statsforvalteren.

Det er helt avgjørende at det organiske avfallet under merdene omdannes. Mye kobber vil kunne bremse den prosessen. Da kan lokaliteten i verste fall ikke brukes lenger, sier Nordli.

Ingeniør Ann-Kristin Olsen og overingeniør Agnethe Hertzberg på forskningstokt for å samle inn prøver i kobberprosjektet.

Ingeniør Ann-Kristin Olsen og overingeniør Agnethe Hertzberg på forskningstokt for å samle inn prøver i kobberprosjektet.

Foto: Christine Fagerbakke / Havforskningsinstituttet

Verre med spyling

Når anleggene spyles, øker kobberutslippene betraktelig.

En impregnert sirkelmerd med diameter på 50 meter kan ha så mye som 400 kilo kobber på seg. Noe «blør» ut fortløpende, men de største utslippene skjer når noten blir spylt. Da kan i verste fall rundt 80 kilo bli spylt rett av, sier forsker Bjørn Einar Grøsvik.

– Bør bruk av kobber forbys?

– Det bør settes i verk tiltak. En mulighet er å vurdere forbud mot spyling. Det må gjøres mer for å finne erstatningsstoffer som ikke er skadelige, sier Grøsvik.

Bruk av kobber i havbruksnæringen er regulert av akvakulturloven. Den sier at anlegg skal drives på en miljømessig forsvarlig måte. Det skal også vises særlig aktsomhet for å unngå at kjemikalier slipper ut i miljøet.

Lederen i Naturvernforbundet mener dette ikke er godt nok.

– Vi kan ikke ha en næring som er basert på spredning av miljøgifter i norske fjorder, sier Truls Gulowsen.

Rapporten er bestilt av Fiskeridirektoratet.

– Vi har en arbeidsgruppe som jobber med å få oversikt over lokaliteter med høye konsentrasjoner av kobber i havbunnen. Rapporten blir et viktig verktøy for gruppen. Mulige tiltak vil blir vurdert i samråd med Miljødirektoratet, sier seniorrådgiver Stian Ervik Kvalø i en e-post til NRK.

Opprinnelig tittel i saken var «Økte utslipp av miljøskadelig kobber fra oppdrettsanlegg». Dette er nå endret til «Økte funn av miljøskadelig kobber fra oppdrettsanlegg», da det er en mer presis gjengivelse av situasjonen. Endringen ble gjort 31.1.23.