NRK Meny
Normal

Hovepunktene fra departementene

Bjarne Håkon Hanssens departement får over dobbelt så mange milliarder som nr 2 på lista. Her finner du de viktigste budsjettpunktene for departementene. 

Bjarne Håkon Hanssen
Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

 

 

Utenriksdepartementet

 • Regjeringen bevilger 25 mrd kroner til Utenriksdepartementet. Bistanden øker med 2,2 mrd til 20,7 mrd, og samarbeidet med Russland styrkes.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 274 mill. kroner til særskilte nordområdetiltak. UD vil prioritere helse og miljø i Russland.
 • Regjeringen ønsker å styrke Norges innsats for fred og forsoning. Bevilgningen til Midtøsten økes med 180 mill. kr.
 • Utenriksdepartementet får også 75 mill. kroner til en kultursatsing.

Forsvarsdepartementet

 • Regjeringen bevilger 31 mrd til Forsvaret, og trapper opp satsingen på nordområdene. FN-styrken utvides, men ISAF i Afghanistan blir hovedsatsing.
 • Utgiftene til Libanon-styrke og evt. Sudan-styrke er ikke lagt inn nå.
 • Forsvarsgrenene, Kystvakta og Etterretningstjenesten styrkes med til sammen 500 millioner.
 • Antall vernepliktige holdes på 2006-nivå. Kvinneandelen økes ved flere innkallelser til frivillig verneplikt. Dimisjons-godtgjørelsen trappes opp.

 

Forsvaret på øvelse i Bardufoss
Foto: Lars Magne Hovtun / SCANPIX

 

 Finansdepartmentet

 • Regjeringen bevilger 71 mrd. til Finansdepartementet. Arbeidet med pensjonsfondet og kjøp av klimakvoter prioriteres.
 • Regjeringen foreslår 100 mill til kjøp av klimakvoter for å oppfylle Norges forpliktelser i Kyotoavtalen.
 • Innsatsen mot skatte- og avgiftsunndragelser og annen økonomisk kriminalitet styrkes.
 • Skatteetaten skal reorganiseres i 2007. Oppgaver flyttes fra Oslo og Akershus til Nord-Norge og Midt-Norge.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

 • Budsjettvinneren (i kroner) er arbeids- og inkluderingsminister Hanssen. Budsjett på hele 240 mrd, det er en øking på 5 prosent.
 • Folketrygden tar 214 av de 240 mrd.
 • Budsjettøkingen skyldes primært mer uføretrygd, pensjoner, NAV-reformen og pensjonsreformen.
 • Det varsles tiltak mot fattigdom og for innvandrer-integrering, arbeidsmarkedstiltak mot unge, langtidsledige, innvandrere og yrkeshemmede.
 • Penger til tilrettelegging av pensjonsreformen.

Kommunal- og regionaldepartementet

 • Kommune-Norge får 76 mrd, en økning på 14 mrd kr. Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift gjeninnføres.
 • Regjeringen legger opp til en økning i kommunenes frie inntekter på 2,4 mrd.
 • Dette skal gi 10 000 nye årsverk i den kommunale omsorgstjenesten innen 2009.
 • Regjeringen gjeninnfører i 2007 den differensierte arbeidsgiveravgiften.
 • Bevilgningene til bedriftsutvikling i distriktene styrkes, spesielt innen områdene kultur og kvinner.

 

Husmorvikar
Foto: Scanpix / SCANPIX

 

 Fiskeri- og kystdepartementet

 • Fiskeridepartementet får 3 mrdkroner. Regjeringen prioriterer marin forskning, verdiskaping og kampen mot ulovlig fiske.
 • Forskningen på laksefjorder, laksevassdrag, rømming av oppdrettsfisk og overvåking og dokumentasjon av fremmedstoffer i fisk styrkes med 24,5 mill.
 • Regjeringen ønsker å opprette et marint verdiskapingsprogram på 75 mill.
 • Fiskeridirektoratet skal få økte midler for å trappe opp kampen mot ulovlig fiske i Barentshavet.

Justis- og politidepartementet

 • En moderat øking i justisbudsjettet, fra 16,26 til 16,62 milliarder. Kriminalomsorgen øker mest, soningskøen skal vekk innen 2009.
 •  I fengslene skal det opprettes nye plasser, utdannes flere betjenter og brukes mer på helse, kultur, vedlikehold og kampen mot rusmisbruk.
 • Domstolene får 22 mill mer. Politihøyskolen får penger til 72 nye plasser (360 i dag). Regjeringen lover fortsatt økt innsats mot gjengkriminalitet.
 •  Redningstjenesten mister 280 mill.

Landbruks- og matdepartementet

 • Regjeringen bevilger en økning på 248 mill. til landbruket, totalt 14 mrd. Hoveddelen går til næringsavtalene for jordbruk og reindrift.
 • Bevilgningene til næringsavtalene er på til sammen 11,6 mrd, og tilsvarer om lag 83 prosent av budsjettet.
 • Regjeringen foreslår en økt satsing på skogbruk og bioenergi på 70 mill.
 • Mattilsynets budsjett økes med 7 mill, bl.a. for å kartlegge E.coli og styrke matsikkerheten.

 

Mattilsynet skal kontrollere mer
Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

 

 Samferdselsdepartementet

 • Samferdselsdepartementet øker budsjettet med 2,1 mrd til 23,6 mrd. Rundt 10 prosent går til Nasjonal transportplan. Luftfarten får 20 mill mindre.
 • Vei og jernbane får økte bevilgninger - jernbaneinvesteringene økes sterkt og Jernbaneverket får 920 mill mer i 2007. Byggingen av nytt dobbeltspor mellom Lysaker og Sandvika i Bærum skal starte i 2007.
 • Vei-vedlikehold økes med 25 pst. I alt får Statens vegvesen 1,2 mrd mer. Penger er avsatt til belønning for økt kollektivbruk og mindre bilbruk i byer.

Helse- og omsorgsdepartementet

 • Regjeringen øker budsjettet til helse og omsorg med 7,5 prosent til 110,5 mrd. Sykehus og psykisk helse prioriteres.
 • Sykehusøkonomien styrkes med 2,2 mrd, og opptrappingsplanen for pyskisk helse skal følges opp med 700 mill.
 • 50 millioner skal gå til rusområdet, og 28 millioner til folkehelsetiltak.
 •  Regjeringen øker egenandelene i tråd med forventet prisstigning.

Kunnskapsdepartementet

 • 8,73 milliarder får kunnskapsdepartementet neste år - en øking på 1,7 pst.
 • Barnehageutbyggingen vil koste nesten like mye som all høyere utdanning.
 • Full barnehagedekning er beregnet til 1,24 mrd for 19.300 plasser neste år. Noen blir i midlertidige lokaler. Foreldrebetalingen blir på dagens nivå.
 • Innføring av gratis skolebøker i videregående starter i 2007, med en bevilgning på 370 mill.
 • Fondet for forsking og nyskaping får 10 mrd. Det skal forskes for 16,3 mrd.

 

Geiranger forurensning fra cruiseskip
Foto: Kleiven, Paul / SCANPIX

Miljøverndepartementet

 • Regjeringens forslag til Miljøverndepartementet viser en nedgang på 7 prosent, til 3,2 mrd. Vern av natur og kulturminner prioriteres.
 • Regjeringen ønsker å øke bevilgningene til nytt skogvern med om lag 22 mill.
 • Forvaltning og skjøtsel av verneområder foreslås økt med 8,5 millioner.
 • Det er satt av 30,9 mill. til oppkjøp av arealer i strandsonen.
 • Det er satt av 103 mill til bevaring av villaks, gjennom arbeid mot lakseparasitt og kalking av vassdrag.

Kultur- og kirkedepartementet

 • 524 millioner mer til kultur og kirke i 2007. Mest får posten kulturformål, der det såkalte Kulturløftet skal trappes opp.
 • Det skal brukes 10 mill mer til å sende norsk kultur utenlands. I alt øker kulturtilskuddene med 460 mill til 4,4 mrd. Og film og medier får 0,9 mrd.
 • Kirken får 24 mill mer til trosopplæringsreformen, og i alt 70 mill mer enn i år. Det vurderes å gi tilskudd på maks 1/3 ved oppussing av gamle kirker.
 • NRK-lisensen øker med 60 kr (eller 75 med momsen) til 1948 kroner.

 

Vigelandsparken
Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

 

Barne- og likestillingsdepartementet

 • Regjeringen bevilger 32 milliarder til Barne- og likestillingsdepartementet.
 • Barnevernet og tiltak for å bedre homofiles og lesbiskes levelår styrkes.
 • Antall barn under offentlig omsorg øker, og regjeringen har satt av 105 mill. til det statlige barnevernet.
 • Kompetansen i kommunene skal styrkes. Kvinne-, manns- og familiepolitiske organisasjoner får økt bevilgning.
 • Regjeringen foreslår at den nasjonale hjelpetelefonen for incestofre sikres helårsdrift i 2007.

Olje- og energidepartementet

 • Rensing av CO2 fra gasskraftverk på Kårstø, energisparing og ressurskartlegging av kysten innenfor Barentshavet er prioriterte områder.
 • 720 millioner er avsatt til Kårstø-rensing og arbeidet rundt gasskraft og CO2.
 • "Grunnfond for energieffektivisering og fornybar energi" får 10 mrd i kapital i 2007, og 10 mrd til i 2009. Avkastningen skal øke aktivitetsnivået.
 • Ressurskartlegging av havområdene utenfor Lofoten får 70 mill neste år.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

 • Regjeringen bevilger 16 mrd til fornying av offentlig sektor. Et av de sentrale virkemidlene er utvikling av elektroniske tjenester.
 • Fornyings- og administrasjonsdepartementet er bevilget penger for å se på en arbeidstidsreform.
 • Her vil en se på om tilpasset arbeidstid kan medvirke til at seniorer venter med å gå av med pensjon.
 • Kongehuset får 162,5 mill, en økning på 15 pst. Økningen skal stort sett gå til rehabilitering av Oscarshall slott.

 

Dronning Sonja på Oscarshall
Foto: Richardsen, Tor / SCANPIX