Hopp til innhold

Her er forslaget til ny pensjon i det offentlige

AFP blir livsvarig og det skal bli langt mer lønnsomt å stå lenge i jobb i offentlig sektor. Samtidig skal «sliterne» få et eget tillegg.

Enighet om ny pensjonsordning i offentlig sektor

ENIGE: Arbeids– og sosialminister Anniken Hauglie (H) presenterte i ettermiddag den nye avtalen sammen med partene i arbeidslivet.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Etter lange forhandlinger som varte til nærmere klokka seks i dag morges, ligger nå et forslag til ny offentlig tjenestepensjon på bordet.

Reglene skal etter planen tre i kraft fra 2020 og gjelder personer født 1963 og seinere. De som er født 1962 eller tidligere beholder dagens ordning.

Hovedprinsippene i den nye avtalen er som følger

  • Alle offentlig ansatte får tjenestepensjon
  • Det skal lønne seg å jobbe lenger
  • Det blir lettere å bytte jobb mellom offentlig og privat sektor
  • Det som må gå av tidlig, de såkalte «sliterne», skal kompenseres

Hele forslaget til avtale finnes her.

Politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam forklarer hvordan pensjonsordningen vil bli.

Politisk kommentator Magnus Takvam blir intervjuet av reporter Trond Lydersen.

AFP blir livsvarig

En av de viktigste endringene er at AFP for offentlig ansatte går fra å være en tidligpensjonsordning for ansatte mellom 62 år og 67 år til å bli et livsvarig påslag til folketrygden. Man mister altså ikke lenger AFP dersom man jobber etter fylte 67 år. Dette er det samme prinsippet som gjelder i privat sektor.

AFP skal kunne tas ut fra 62 år til 70 år og kombineres med arbeidsinntekt uten avkorting av pensjon (i motsetning til dagens regler). Jo lenger man venter med å ta ut AFP, jo høyere blir AFP-utbetalingen per år.

I tillegg blir det overgangsregler som gjør at man kan bytte jobb mellom offentlig og privat sektor uten å miste opptjente AFP-rettigheter. Man tetter med andre ord flere av de såkalte «hullene» i AFP-ordningen.

Lengre opptjening

Med dagens regler har offentlige ansatte lite å tjene på å jobbe etter 62 år dersom de har full opptjening (30 år) i pensjonssystemet. Dette vil nå endres.

Heretter skal alle år i arbeid fram til 75 års alder gi pensjonsopptjening. Pensjonen kan tas ut fra fylte 62 år og kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen reduseres. Men: Jo lenger man venter med å ta ut pensjon, jo mer får man utbetalt per år.

Tjenestepensjonen tjenes opp uavhengig av folketrygden. Det blir dermed ikke nødvendig å samordne de to slik det er i dag.

Tillegg for dem som faller utenfor ny AFP

For dem som av ulike grunner faller ut av arbeidslivet og/eller ikke kvalifiserer til den nye AFP-ordningen, innføres det et nytt tillegg kalt «betinget tjenestepensjon».

Dette er ment å tilgodese følgende grupper:

  • De såkalte «sliterne» (de som ikke orker å stå lenge i jobb)
  • De som skifter jobb mellom offentlig og privat sektor før fylte 62 år og mister retten til vanlig AFP

Den betingede tjenestepensjonen blir en slag «mini-AFP» som kan tas ut fleksibelt fra fylte 62 år og kombineres med arbeidsinntekt. Ordningen vil være livsvarig.

Eget «slitertillegg»

Det innføres en overgangsordning for de første årskullene som faller inn under den nye AFP-ordningen og dermed mister dagens AFP. Ordningen blir kalt et «slitertillegg» fordi den er ment å tilgodese dem som ikke orker å stå lenge i arbeid.

For dem som er født i 1963 utgjør tillegget 0,15G per år (G er folketrygdens grunnbeløp). Deretter trappes tillegget ned med 12,5 prosentpoeng for hvert påfølgende årskull slik at de siste som får tillegget er dem som er født i 1970.

Tillegget utbetales fra man er 62 år til man er 67 år. For å få et fullt tillegg kreves det 40 års tjenestetid, og for å få et delvis tillegg kreves det minst 15 års tjenestetid.

Arbeidstakerorganisasjonene ønsket i utgangspunktet at overgangsordningen skulle gjelde flere årskull, men måtte gi seg på dette punktet i forhandlingene.

Slik slår de nye reglene ut

Den nye avtalen skal gjøre det mer lønnsomt å stå lenger i arbeid. Samtidig dagens unge stå lenger i arbeid om man skal oppnå pensjon på samme nivå som dagens seniorer vil få:

Kan reforhandles

Seinere i vår skal det forhandles om AFP i privat sektor. Også der er målet å tette noen av «hullene» i dagens ordning. Den nye avtalen i offentlig sektor inneholder et punkt som åpner for reforhandling av dagens avtale:

Dersom AFP i privat sektor blir vesentlig annerledes enn den nye AFP-ordningen, kan forhandlingene om offentlig AFP gjenopptas.

Forslaget som ligger på bordet nå skal for øvrig ut på uravstemning i de ulike arbeidstakerorganisasjonene.

AKTUELT NÅ