Hopp til innhold

Oppdaget 20 jernaldergraver ved en tilfeldighet

Fylkesarkeolog Trine Jonhson satt og studerte tilfeldige flyfotoer da hun plutselig oppdaget 20 ukjente jernaldergraver.

Oppdaget 20 ukjente steinaldergraver på Søvik i Alstahaug

Etter å ha studert dette bildet oppdaget fylkesarkeologen 20 ukjente vikinggraver. Tidligere var det kjent et felt med fem gravhauger konsentrert i det lille skogholtet midt i bildet.

Foto: Den nasjonale kulturminnebasen Askeladden

Gravhaugene fra Søvik i Alstahaug på Helgeland teller 20 i antall og daterer seg tilbake til jernalderen, skriver Helgelands Blad.

Trine Johnson, fylkesarkeolog Nordland

Trine Johnson oppdaget gravene ved en tilfeldighet.

Foto: Nordland Fylkeskommune

– Det var en ren tilfeldighet og hjertet gjorde et hopp når jeg skjønte hva det var, sier fylkesarkeologen til NRK.no.

– Kan finne gjenstander

Flere av gravene ligger inne i den gamle sykehuskirkegården på Søvik. Totalt er det nå funnet 27 graver i gravfeltet.

– Noen av gravene ligger på dyrket mark, og der kan man ikke forvente at det finnes mye igjen i gravene. Men de som ikke ligger på dyrket mark, kan det ligge gjenstander som ble lagt sammen med de døde, sier Trine Johnson.

Gravene stammer etter all sannsynlighet fra år 400 til år 1000 og Johnson tror de hovedsakelig er bygget opp av sand og jord.

– Det kan hende noen av gravene også strekker seg inn i vikingetida, sier fylkesarkeologen som spekulerer i at det har gått en vei gjennom området.

(artikkelen fortsetter under)

Oppdaget 20 ukjente steinaldergraver

De langt fleste gravminnene er i liten grad synlig på markoverflata når man er ute i terrenget, men fremtrer tydelig på flyfotoet. Gravminnene i randsonene utenfor dyrkamarka er tilnærmet intakte og godt synlige.

Foto: Den nasjonale kulturminnebasen Askeladden

Hva skal skje med gravene?

Nå skal fylkesarkeologen sammen med landsdelsmuseene finne ut hva som skje med gravstedene. Blant annet skal det tas stilling til om gravene skal undersøkes.

– Det kan være aktuelt å finne ut hvor godt de er bevart, men hvorvidt vi kommer til å grave ut avhenger av faren for at gjenstandene blir ødelagt om vi lar de ligge.

Utgravninger av fredete kulturminner utføres kun etter dispensasjon fra kulturminneloven når det er større almennyttige tiltak som er i konflikt med bevaring av kulturminnene.

– Helt generelt kan det sies slik: Arkeologiske kulturminner er ikke-fornybare ressurser som i størst mulig grad skal bevares som kildemateriale og gi opplevelsesverdi til oss og fremtidige generasjoner, sier Johnson.

Ved en tilfeldighet

Mange av sirkelen som ble oppdaget ved hjelp av flybildene er ikke synlige fra bakken. Det var heldige værforhold som gjorde Johnson kunne oppdage hva som lå i bakken.

– Det må ha vært tørt i flere dager når bildene ble tatt i vinter. Sirkelene går ned i bakken og synes fordi de inneholder mer fuktighet enn terrenget rundt.

Fra før kjente arkeologene til sju graver i samme område.

Rik vikinghistorie

Alstahaug kommune har en rik jernalderhistorie. Det er gjort funn av hustufter som tilsier at her har vært bosetting siden jernalderen.

Tjøttagodset var hjemstedet til Øyvind Skaldespiller, den siste store skalden i Norge.

Vikingen Hårek av Tjøtta overtok gården, og sammen med gudehovet Sandnes Gård, der Torolv Kveldulvsson holdt sete, var området et maktsentrum i Hålogaland på 900-tallet.

Fant rester av sverd

Sverd fra jernalderen

FANT SVERD PÅ GÅRDEN: Dette sverdet ble funnet ved gården Hamnes i Alstahaug, og stammer antageligvis fra en gravhaug i området. Sverdet er bare et av mange funn i området. Fylkesarkeolog Trine Johnson mener slike funn vitner om at det var gårdsbosetting så langt som 2000 år tilbake i tid

Foto: Nordland Fylkeskommune

For et par år siden mottok fylkeskommunens arkeologer rester av et sverd fra jernalderen.

Sverdet ble funnet sammen med rydningsstein inntil en kraftledningsstolpe og er trolig fremkommet under pløying. Det må regnes som sikkert at funnet skriver seg fra en grav, enten under markoverflata eller fra en gravhaug som er bortpløyd i gammel tid.

– Det er gjort mange funn på Alstenøya. Det er ikke mange igjen, vikinggraver er ikke en fornybar ressurs. Vi har et ansvar for å ta vare på disse funnene for ettertiden, sier Johnson.

Fant 1400 år gamle beinrester

Også i fjor ble det gjort viktige funn i Alstahaug.

Da en grunneieren skulle flytte noen paller fra tunet fant han deler av en hodeskalle, en hofteskål og to lårbein.

Grunneieren fant skjelettene på Austbø på ytre Helgeland. Det ble raskt konkludert med at skjelettet stammet fra en 170 centimeter høy mann.

Problemet var å finne ut hvor gammelt det virkelig var.

Skjelettrestene ble sendt til NTNU for en C14 måling, som er metoden man bruker for å fastslå alderen. Konklusjonen ble: Skjelettet er 1400 år gammelt.

Beinrester på Austbø

FRA JERNALDEREN: Grunneieren på Austbø fant beina da han skulle flytte noen paller, fylkesarkeolog Trine Johnson synes funnet er veldig spennende.

Foto: Politiet