Høyesterett skjerper ulvedommene

Høyesterett har skjerpet straffen for flere av de fem som var tiltalt for ulovlig ulvejakt i Hedmark. Den strengeste straffen er på ett års fengsel.

Ulv skutt ulovlig, mars 2014, i hedmark

Den hovedtiltalte er dømt for å ha skutt denne ulven under åtejakt på rev. Mannen har forklart at han trodde han skjøt en rev.

Foto: Bilde fra ulveskytterens mobiltelefon beslaglagt av Økokrim

– Ett års fengsel er et godt, og jeg håper tilstrekkelig, signal til at ingen vil dra ut og jakte ulv ulovlig, sier aktor i saken, Tarjei Istad.

Høyesterett har konkludert med at lagmannsretten tolket loven feil og utmålte for milde straffer. De tiltalte er nå dømt etter straffeloven og ikke etter naturmangfoldsloven.

«Allmennpreventive hensyn tilsier en streng reaksjon. Det er skjerpende at det er tale om en planlagt og organisert jakt, og at forsøket gjaldt tre ulver, hvor to var et revirhevdende og ynglende par, står det blant annet i Høyesteretts avgjørelse.»

Dommene er skjerpet slik:

  • Tiltalt 1: Fengsel i ett år. Mister retten til å drive jakt i tre år. (Fengsel i 9 måneder i lagmannsretten)
  • Tiltalt 2: Fengsel i seks måneder. Mister retten til å drive jakt i tre år. (Fengsel i fem måneder i lagmannsretten).
  • Tiltalt 3: Fengsel i fem måneder. Mister retten til å drive jakt i tre år. (Fengsel i 120 dager i lagmannsretten).
  • Tiltalt 4: Fengsel i 120 dager. Mister retten til å drive jakt i tre år. (Fengsel i 120 dager også i lagmannsretten.)
  • Tiltalt 5. Ble frifunnet i lagmannsretten. Høyesterett opphever frifinnelsen.

Påtalemyndigheten anket over lagmannsrettens lovtolkning og straffeutmåling. Høyesterett har altså tatt anken til følge og opphevet dommene fra lagmannsretten.

Organiserte jakta

Ulverettsak

Befaring på stedet det ulvejakta skal ha foregått under behandlingen av saken i lagmannsretten.

Foto: NRK

Høyesterett legger til grunn av tiltalte nummer en, som har fått den strengeste straffen, var den som organiserte jakten og hadde den mest sentrale rollen.

– Vi tar til etterretning at Høyesterett har landet på å bruke straffeloven i stedet for naturmangfoldsloven. Det betyr at strafferammen blir vesentlig strengere, sier advokat Helge Hartz, som forsvarer mannen som fikk lengst straff.

Tiltalte nummer to deltok med sporing eller postering og avfyrte flere skudd i retning av ulvene på langt hold. Tiltalte nummer tre deltok som sporer eller satt på post.

I tingretten ble de tiltalte dømt etter den såkalte mafiaparagrafen, som gjelder organisert kriminalitet. Det ble de ikke i lagmannsretten og heller ikke i Høyesterett.

– Viktig signal, mener aktor

Fire av de fem tiltalte er nå dømt for brudd på straffelovens paragraf 152b, som gjelder å minske en naturlig bestand av fredede levende organismer som nasjonalt eller internasjonalt er truet av utryddelse.

Statsadvokat Tarjei Istad.

Aktor, førstestatsadvokat Tarjei Istad i Økokrim er fornøyd med at Høyesterett dømte de tiltalte etter straffeloven.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Det er aktor i saken, førstestatsadvokat Tarjei Istad i Økokrim er fornøyd med.

– Høyesterett har med dette plassert alvorlig faunakriminalitet i straffeloven og ikke i mildere spesiallover. Det er et signal både til jegerne og politiet om å fortsette å ta dette på alvor, sier Tarjei Istad.

Tiltalte nummer en er også dømt for brudd på naturmangfoldsloven og våpenloven.

Opphever frifinnelse

En av de tiltalte ble frifunnet for medvirkning til ulvejakten i lagmannsretten. Høyesterett har opphevet frifinnelsen, men ikke avsagt ny dom mot ham.

– Det betyr at hans sak må behandles på nytt i lagmannsretten, sier hans forsvarer Jørn Mejdell Jakobsen.

Les alt om saken her: Ulovlig ulvejakt