Informasjon fra NRK

NRKs plan for Marienlyst 

Her finner du NRKs foreslåtte planprogram for eiendommen på Marienlyst.

Skisse over Marienlyst

Skisse basert på NRKs forslag til planprogram.

Foto: A-lab (Illustrasjon)

Dagens NRK-eiendom på Marienlyst kan åpnes opp for byens befolkning og gi plass til 107 000 kvadratmeter boligareal, nye torg og møteplasser, store grøntarealer og ny næringsvirksomhet. Dette er hovedelementene i NRKs forslag til omregulering av den 85 mål store eiendommen sentralt i Oslo.

Se:

NRK har gjennom tett dialog med Plan- og bygningsetaten i Oslo utarbeidet forslaget til planprogram som legges ut for offentlig ettersyn. Bakgrunnen for forslaget er at NRK har besluttet å flytte fra eiendommen som gjennom mer enn 80 år har vært NRKs hovedkontor.

NRK har gjennom tett dialog med Plan- og bygningsetaten i Oslo utarbeidet forslaget til planprogram som legges ut for offentlig ettersyn. Vibe om forslaget på pressekonferanse 050219.

Byplansjef i Oslo, Ellen de Vibe om forslaget til planprogram for NRKs eiendom på Marienlyst.

Bygningene på Marienlyst er dårlig egnet for dagens medievirksomhet. De er også mye større enn NRK har behov for. Det vil ligge en betydelig miljøgevinst i nye og effektive lokaler. Derfor har NRKs styre vedtatt at det skal etableres et nytt hovedkontor i Oslo-området.

Et nytt hovedkontor skal finansieres med omregulering og salg av eiendommen på Marienlyst. I NRKs foreslåtte planprogram er det lagt opp til en boligandel på 65 prosent av tomtearealet. Det fredede Kringkastingshuset med Store Studio og tilknyttede grøntområder vil bli bevart og transformert til ny bruk innenfor de rammene fredningen gir.

Det er også laget et planalternativ der boligandelen utgjør inntil 20 prosent av det totale tomtearealet. Høringsperioden for begge planalternativene er seks uker.

Åpen planprosess

Alle relevante dokumenter og informasjon om bakgrunn, framdrift og utvikling blir publisert på disse sidene. I tillegg ligger forslag til planprogram og øvrig saksgang på Plan- og bygningsetatens hjemmesider, under Saksinnsyn og saksnummer 201718902.

Som ledd i medvirkningen i høringsperioden inviterer NRK til «Åpen dag» 25. februar. Her vil representanter fra NRK, Plan- og bygningsetaten og andre fagpersoner være tilstede og tilgjengelige for dialog og spørsmål fra allmennheten, naboer, beboerforeninger og andre interessenter.