Informasjon fra NRK

Medvirkning og fremdrift

NRK ønsker en åpen prosess rundt det foreslåtte planprogrammet for eiendommen på Marienlyst.

NRKs hovedkvarter på Marienlyst i Oslo

NRK ønsker en åpen planprosess rundt eiendommen på Marienlyst.

Foto: Nadia Frantsen

Arbeidet med detaljreguleringsplan for NRKs eiendom på Marienlyst i Oslo med tilhørende konsekvensutredning har flere formelle faser med en foreløpig forventet fremdrift.

Åpen planprosess

Alle relevante dokumenter og informasjon om bakgrunn, framdrift og utvikling blir publisert på disse sidene.

Hos Oslo kommune, Plan- og bygningsetatens hjemmesider, ligger forslag til planprogram og øvrig saksgang under Saksinnsyn - saksnummer 201718902.

«Åpen dag» 25. februar

NRK inviterer til «Åpen dag» 25. februar for alle som vil medvirke i høringsperioden.

Her vil representanter fra NRK, Plan- og bygningsetaten og andre fagpersoner være tilstede og tilgjengelige for dialog og spørsmål fra allmennheten, naboer, beboerforeninger og andre interessenter.

Forventet fremdrift i den formelle saksgangen

  • 7. februar 2019: Oppstart av planarbeid varsles, og forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.
  • 7. februar til 21. mars 2019: Høringsperiode for planprogram (6 uker).
  • 30. april 2019: Planprogram oversendes Plan- og bygningsetaten.
  • 25. juni 2019 (etter minimum 8 uker): Planprogram fastsettes.
  • Høsten 2019: Planforslag med konsekvensutredning (KU) utarbeides for offentlig ettersyn.
  • Våren 2020: Offentlig ettersyn.
  • Tidspunkt foreløpig ukjent: Planforslag med konsekvensutredning (KU) utarbeides for politisk behandling.
  • Tidspunkt foreløpig ukjent: Politisk vedtak i bystyret.