Domstolene bruker stadig lengre tid

Mange domstoler rekker ikke behandle sakene innen den lovbestemte fristen myndighetene har satt. Grunnen er flere saker og for liten bemanning.

Ingjerd Thune

TRENGER MER FOLK: Domstolene må få mer midler, mener Ingjerd Thune som leder Dommerforeningen.

Foto: Jorun Vang / NRK

– Her på Gjøvik har saksbehandlingstiden gått jevnt oppover siden 2015. Nå tar det 127 dager i snitt før en straffesak kommer opp, men de skal egentlig behandles innen 90 dager, sier Ingjerd Thune, som er sorenskriver i Gjøvik tingrett og dessuten leder i Den norske Dommerforening.

Og bildet er det samme over hele landet, ifølge tall fra domstolsadministrasjonen i Trondheim. Det blir flere og flere saker, men ikke flere ansatte.

Overgrepssak Gjøvik tingrett. Første dag

FOR LANG TID: Gjøvik tingrett greier ikke å holde fristene for saksbehandlingstid.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Regjeringens reform får skylda

En av årsakene til at saksbehandlingstiden går opp er regjeringens såkalte avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform, sier Thune.

– Den fører til at budsjettene blir redusert og til nedbemanning av domstolene. Samtidig kommer det flere og mer kompliserte saker inn. Da går saksbehandlingstiden opp, sier hun.

Justisministeren hadde ikke anledning til å kommentere saken i dag.

Den norske Dommerforening har sendt brev til Stortingets Justiskomite, Justisministeren og Riksrevisjonen om saken i håp om at det kan føre til at domstolene får tilført ytterligere midler i revidert nasjonalbudsjett.

Livet på vent

For lang saksbehandlingstid er svært kjedelig, både for tiltalte, fornærmede og vitner, sier sorenskriver Thune i Gjøvik.

– Og i verste fall fører det til at tiltalte får strafferabatt fordi det har tatt for lang tid å behandle straffesaken. Og for den som venter på å få en dom, slik at de kan gå videre, så er det som å få livet satt på vent, sier hun.

Lokale forskjeller

Sjøl om saksbehandlingstiden i snitt går opp over hele landet, er det store lokale forskjeller.

De tre tingrettene i Oppland; Gjøvik, Nord-Gudbrandsdal og Sør-Gudbrandsdal er tregere enn landsgjennomsnittet. De hadde i 2016 over tre ganger så lang saksbehandlingstid i straffesaker enn Sør-Østerdal og Nord-Østerdal tingretter.

Tingrettene i Østerdalen har en måneds behandlingstid på straffesaker og nesten ingen økning de siste åra.

Glåmdalen tingrett og Hedmarken tingrett ligger midt imellom.

I tvistesaker går behandlingstiden opp hos alle, Nord-Gudbrandsdal og Sør-Gudbrandsdal var i 2016 de klart tregeste i Innlandet.