Brennpunkts undersøkelse blant tannlegeassistenter

Spørreundersøkelsen er gjort blant tre ulike grupper tannlegeassistenter høsten 2010. I alle tre gruppene kom det fram at 25 prosent hadde fjernet livmoren. Det vanlige i befolkningen er 12 prosent.

Kvinnene ble inndelt i følgende tre grupper; medlemmer av Fagforbundet, medlemmer i tannhelsesekretærenes forbund i Parat og uorganiserte kvinner.

Alle fikk tilsendt identisk spørreskjema, men de uorganiserte fikk lengre svarfrist og mottok også en ferdig frankert svarkonvolutt.

457 kvinner fikk spørreskjemaet og 198 svarte.

Varierende svarprosent

Samlet sett har under halvparten svart på spørreskjemaet, og det svekker undersøkelsen. Men splittet opp på de tre grupperingene, fremgår det at svarprosenten er svært høy blant de uorganiserte, mens den er betydelig lavere blant de organiserte. Dette har trolig sammenheng med at de uorganiserte hadde lengre svarfrist, samt at de mottok en ferdig frankert svarkonvolutt. Det interessante er imidlertid at resultatene er svært like, uavhengig av svarprosent

Brennpunkts undersøkelse blant tannlegeassistener

Gruppene
 

Totalt spurte
 

Antall svar
 

Svarprosent
 

Blødninger antall
 

Blødninger prosent
 

Hysterektomi antall
 

Hysterektomi prosent
 

Våre kvinner
 

87
 

65
 

74,7
 

42
 

64,6
 

17
 

26,2
 

Parat sine kvinner
 

250
 

78
 

31,2
 

47
 

60,3
 

21
 

26,9
 

Fagforbundet sine kvinner
 

120
 

48
 

40,0
 

25
 

52,1
 

10
 

20,8
 

Totalt
 

457
 

191
 

41,79
 

114
 

61,3
 

48
 

25,8
 

Hysterektomi

I de tre grupperingene ligger antallet som fjerner livmoren på mellom 21 og 27 prosent. Det normale i befolkningen er mellom 11 og 13 prosent. Det fremgår av en studie av kvinner og kreft, utført av professor Eiliv Lund ved Universitetet i Tromsø.

Professor Erik Qvigstad ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål, bekrefter også at risikoen for å få fjernet livmoren i løpet av livet i Norge ligger på mellom 10 og 15 prosent.

Også på New Zealand har en undersøkelse vist at 25 prosent av en gruppe tannlegeassistenter har fjernet livmoren.

Blødninger

Mellom 50 og 65 prosent av kvinnene svarer at de hadde unormalt store underlivsblødninger. Det har ikke vært mulig å finne et sammenligningstall på dette feltet.

Kvikksølv er imidlertid kjent for å kunne føre til blødningsforstyrrelser, og dette er sett i flere studier andre steder i verden. Det er også sett i utenlandske studier, blant annet fra fabrikker i Kina.

Utvalget

De uorganiserte kvinnene er tannlegeassistenter som tok kontakt med Brennpunkt etter våre program om tannlegeassistentene i 2005.

For å få en større bredde i materialet ba vi om at fagforeningene også kunne være behjelpelig med å sende ut spørreskjema til et utvalg av sine medlemmer som arbeidet på 60- og 70- tallet.

De to siste gruppene fikk kortere svarfrist.

Behov for forskning

Våre data er samlet inn på en slik måte at de gir en indikasjon på at noe kan være galt med disse kvinnene.

Brennpunkt understreker imidlertid at vårt arbeid ikke er forskning. Det er en opptelling med varierende svarprosent, der 25 prosent av de som har svart har fjernet livmoren.