Hopp til innhold

Ulovlig torskefiske er vanlig, viser ny undersøkelse

Om lag 40 prosent av norske fiskere og fiskekjøpere sier det er akseptert i fiskerinæringa å jukse. Like mange opplyser at de selv jukser og bryter reglene for omsetning av torsk.

Torsk til tørk

– Det er en bærekraftig ressurs man begår kriminalitet imot. Framtida vår handler også om verdiene som finnes i havet, sier førstestatsadvokat Lars Fause.

Foto: Ann Eli Nøsen / NRK

Ulovlig torskefiske dokumenteres i en ny undersøkelse gjennomført av fiskeriforskere ved Nofima i Tromsø.

Øystein Hermansen

Forsker Øystein Hermansen ved Nofima

Foto: Nofima

– Undersøkelsen dokumenterer at det faktisk er en del juks med mengden fisk som landes i de norske torskefiskeriene, og at næringsaktørene opplever at det er akseptert å jukse med mengden fisk som leveres, sier forsker Øystein Hermansen ved Nofima i Tromsø.

Slik jukses det med fisken

Det har i flere år gått rykter om ulovlig fiske og omsetning av torsk blant kystfiskere og på norske fiskebruk. For første gang har forskere gjennomført en undersøkelse som dokumenter fiskerikriminaliteten i kystfiskernes torskefiske.

– Vi har fått god informasjon om hvilke metoder som brukes til å jukse, sier Hermansen. Han trekker fram tre metoder som de vanligste jukse-metodene fiskere og fiskekjøpere selv opplyser at de bruker:

  • Storhundra: En del av fisken omsettes svart, ved at fiskeren leverer mer fisk til fiskekjøperen enn det som registreres og rapporteres til myndighetene.
  • Dårlig fisk forsvinner: Fisk av dårlig kvalitet blir ikke registrert og rapportert til myndighetene.
  • Omregningsfaktor: Fiskekjøper regner ut vekten på fisken i strid med regelverket, slik at mindre fisk blir registrert enn det regelverket tilsier.

Tror andre jukser mer enn dem selv

Svarene kommer fram i en spørreundersøkelse om ulovlig torskefiske som forskerne gjennomførte i fiskerinæringa. De fikk inn 300 svar fra fiskere og fiskekjøpere.

Rundt 60 prosent svarer at de ikke jukser. Av de 40 prosentene som sier de jukser, anslår de fleste eget juks til mellom 1–5 prosent av fangsten. Når fiskerne og fiskekjøperne blir spurt om hvor mye de tror andre i næringa jukser, svarer de mellom 5 og 20 prosent av fangsten.

Forskerne har ikke tallfestet omfanget av fiskerikriminaliteten. Med dagens priser på torsk er fem prosent av kystfiskernes torskekvote verdt cirka 150 millioner kroner i året, viser en beregning NRK har utført. Det er verdien målt ut fra førstehåndsprisen til fiskeren, mens markedsverdien av det svarte fisket ville blitt større.

På fiskemottaket i Stamsund

60 prosent av de som har svart på undersøkelsen sier at de aldri jukser.

Foto: Ann Eli Nøsen / NRK

– Betenkelig at juks er akseptert

Forskerne presiserer at deres undersøkelse ikke gir presise tall for hvor omfattende det ulovlige fisket er, men kun gir informasjon om hvordan næringen selv oppfatter situasjonen:

– Det er betenkelig at mange fiskere sier juks er akseptert, i en næring som høster av fellesskapets ressurser, sier Hermansen. Han sier det ulovlige fisket kan gi økonomiske fordeler for dem som fisker og kjøper ulovlig torsk, og tilsvarende ulemper for dem som driver lovlig.

– Fiskerne opplyser at det ofte er et krav fra fiskekjøperne om å jukse, eller et samarbeid mellom fiskerne og kjøperne, sier Hermansen.

– Alvorlig kriminalitet

Lars Fause

Førstestatsadvokat Lars Fause

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / SCANPIX

Førstestatsadvokat Lars Fause ved Statsadvokatene i Troms og Finnmark ser alvorlig på fiskerikriminaliteten som nå avdekkes:

– Det skal ikke være sånn at den lovlydige fisker har en dårligere inntjening enn den som driver på gal side av loven. Det er en bærekraftig ressurs man begår kriminalitet imot. Framtida vår handler også om verdiene som finnes i havet, sier Fause, som har bedt politiet prioritere arbeidet med fiskerikriminalitet:

– Det er viktig for våre etterkommere at vi tar vare på de levende ressursene på en best mulig måte, og da må kontrollmyndigheter og politi og påtalemyndighet gjøre sitt ytterste for å bekjempe ulovligheter innenfor denne næringa, sier Fause.

– Omfanget trolig større

Det er fiskerinæringens eget forskningsfond som har finansiert undersøkelsen om ulovlig torskefiske.

Leder i Fiskekjøpernes Forening, Steinar Eliassen, hevdet i fjor at det ulovlige torskefisket i perioden 2008-2011 var på om lag 15–20 prosent av fangsten hvert år, eller vel 300–400 millioner kroner i året. Han er derfor ikke overrasket over forskernes funn:

– Undersøkelsen styrker vår oppfatning av at det ulovlige fisket er et betydelig problem for næringa, sier Eliassen.

Han tror omfanget er enda større enn det som kommer fram i undersøkelsen.

Økt kontroll

Fiskeridirektoratet satte i fjor høst i gang en offensiv mot ulovlig torskefiske. Ett av tiltakene i år har vært å øke antall kontroller på fiskebrukene.

Kontrollaktiviteten under årets vintertorskefiske er firedoblet, sammenlignet med samme periode i fjor. Hittil i år er 10 prosent av torskefangsten kontrollert, noe som er fire ganger så mye som i fjor.

Flere fiskere og fiskekjøpere NRK Brennpunkt har snakket med, sier at den økte kontrollaktiviteten har hatt effekt: NRKs kilder sier det er færre fiskekjøpere som i år har krevd at fiskerne deltar i ulovlig omsetning, og at det er færre fiskere som åpent tør fortelle at de deltar i ulovlig fiske.

Fiskeridirektør Liv Holmefjord

Fiskeridirektør Liv Holmefjord

Foto: Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektør Liv Holmefjord reiste i høst rundt i Norge på dialogmøter med fiskerinæringa og oppfordret fiskerne og kjøperne til å følge regelverket.

Hun innrømmer at det trolig fiskes mer enn det som er registrert.

– Det mest alvorlige er at fisk ikke blir registrert på seddel og dermed ikke blir en del av ressursregnskapet. Basert på tilbakemeldinger fra næringen er det sannsynlig at det har vært et overfiske, men dette varierer. I 2013 var det trolig større andel ulovlig fiske enn årene før. Hun tror det foregår mindre juks i år enn i fjor:

– I 2014 får vi høre at situasjonen er bedre. Det skyldes trolig kombinasjon av økt kontroll og næringens egen innsats. Men vi hører fremdeles at når vi er på kaia, er alt OK, mens når vi ikke er der så er det ikke så bra.

– En del av ryktene ifjor var overdrevne. Men de som sier at det bare er rykter tar feil. Vi har fått signal om at noen krever å omsette fisk svart, men det gjelder selvfølgelig ikke alle, sier hun.

– For lite kontroller

Eliassen mener Fiskeridirektøren ikke gjør nok for å få bukt med det ulovlige fisket:

– Fiskeridirektoratet kontrollerer fortsatt bare noen få prosent av landingene. Kontrollen er ikke effektiv. Økt kontrollvirksomhet på kaikanten er bare et skippertak. Det som trengs er en fundamental endring av selve kontrollsystemet slik vi har foreslått overfor myndighetene, sier Eliassen.

– Det er rom for økt kontrollinnsats. Det kan brukes mere ressurser på ulike former for kontroll uten at det er bortkastede penger. Men det er ikke mulig å ha offentlige kontrollører på alle kaier i Norge. Det ville også vært en falitterklæring for næringa, sier fiskeridirektøren.

Sløying av fisk på båten
Foto: NRK