Hopp til innhold

Ansatte slår alarm: Pasienter våkner om natta uten å få hjelp

Sykepleiere mener bemanninga på natt er på grensa til det uforsvarlige. Nå krever de bemanningsnorm i eldreomsorgen i Trondheim.

Sykepleier helse og velferdssenter Trondheim

MINDRE TIL ELDREOMSORG: Trondheim bruker mindre enn andre storbyer og landsgjennomsnittet på sykehjem og hjemmetjeneste.

Foto: Rita Kleven

Jeg mener at det er dramatisk at vi ikke klarer å prioritere eldreomsorg høyere. Spesielt er bemanninga om natta for dårlig.

Det sier hovedtillitsvalgt for sykepleierne i Trondheim, Ingrid Berg Selfjord.

Det er store forskjeller mellom sykehjemmene. Trondheim er en av 133 kommuner som bruker mindre enn landsgjennomsnittet til drift av sykehjem og hjemmetjeneste.

Det viser tall NRK har hentet fra Statistisk Sentralbyrå.

For å utjevne forskjeller krever både Norsk Sykepleierforbund og Den norske legeforeningen en nasjonal bemanningsnorm for eldreomsorgen. Kommunenes interesseorganisasjon, KS, sier nei.

– Kommunene er ulike og det er ikke noe mål at alle skal bruke like mye, sier områdedirektør Helge Eide i KS.

Tillitsvalgte sykepleierne Trondheim

BEKYMRET: Hovedtillitsvalgte for sykepleierne i Trondheim. Fra venstre Ingrid Berg Selfjord og Mia Småvik Rørdal.

Foto: Eivind Aabakken

Bruker mindre på bemanning

Beregninger viser store forskjeller i hva som settes av til eldreomsorg per innbygger i de store byene i Norge.

Det viser tall fra Oslo, Trondheim, Stavanger, Bergen og gjennomsnittet for de 12 store kommunene som er med i nettverket ASSS.

Trondheim setter av 594 kroner mindre per innbygger, viser tall fra 2021.

– Selv om det korrigeres for forskjeller i befolknings–sammensetning, utgiftsbehov og inntekter, ligger Trondheim fortsatt lavere enn landsgjennomsnittet.

Det skriver helse – og velferdsdirektør Wenche Dehli i Trondheim i en epost til NRK.

Politikerne har som mål å komme opp på samme nivå som andre innen 2025, og har satt av mere penger.

Trondheim bevilget 120 millioner kroner mindre til eldreomsorg enn snittet i andre sammenlignbare byer i 2021.

Pleier og beboer

Trondheim bruker mindre på lønn til ansatte og drift av sykehjem og hjemmetjenesten enn landsgjennomsnittet, selv om det korrigeres for forskjeller i alderssammensetning.

Foto: Eivind Aabakken

Ulik bemanning om natta

Denne uka slo brukerombudet i Trondheim alarm etter flere rystende historier fra pårørende. Det går fram i ei årsmelding, som først ble omtalt i Adresseavisen.

Dette er beskrivelser fra pårørende som NRK har hentet fra årsmeldinga:

  • «Ansatte kom ikke da ektefellen ringte på alarmknappen. Det tok 40. minutter».
  • «Kona fikk beskjed om å tisse i bleien, fordi det bare var en ansatte på vakt om natta. De trengte to ansatte til forflytning. Det ble ikke skiftet bleie før morgenstellet».

– Vi mener bemanninga på natt er altfor dårlig. Det er på grensa til det uforsvarlige, selv om det som regel går bra i det daglige.

Det sier de hovedtillitsvalgte for sykepleierne i Trondheim, Mia Småvik Rørdal og Ingrid Berg Selfjord.

– Pasienter møter ikke nødvendigvis en ansatt når de våkner om natta, forteller de.

Det er forskjeller mellom sykehjemmene, men standarden er at en ansatt har ansvar for 20 pasienter om natta i Trondheim. Til sammenligning må en pleier i Bærum i snitt følge med 17 pasienter om natta.

Remi Birkenfelt, fastlege Øya legesenter og sykehjemslege en dag i uka

LEGER MERKER NÅR DET ER FÆRRE ANSATTE: Remi Neverdal Birkenfeldt er fastlege i Trondheim og har tilsyn på et sykehjem i Trondheim en dag i uka.

Foto: Eivind Aabakken

Tabletter i stedet for pleiere

Remi Neverdal Birkenfeldt er fastlege og har vært tilsynslege på sykehjem i Trondheim i flere år.

Han mener at det ikke er så veldig mye som skal til av ekstra bemanning for å avhjelpe ei avdeling.

Over åtti prosent av pasientene på norske sykehjem har demens. Noen ganger trenger bare en eller to pasienter ekstra oppfølging. Kommer det ingen pleier, så kan uro forplante seg til ei hel avdeling, forteller han.

Birkenfeldt innrømmer at det kan bli brukt både beroligende og antipsykotika, selv om restriksjonene er svært strenge og dette kun skal være en nødløsning når alt annet er prøvd for å dempe uro hos demens–pasienter.

Terskelen blir lavere til å tenke på det, spørre om det, og for legen å prøve det ut. Av og til forsøker vi det, og noen ganger har det en plass i behandlingen i sjeldne tilfeller. Jeg har på følelsen av at vi, og jeg også, sikkert bruker det oftere enn vi absolutt burde.

Sykepleier

Det er store forskjeller. På Tempe helse- og velferdssenter er det to ansatte per 24 beboere om natta. Hun følger med når alarmen går, avdelingsleder og sykepleier Ragnhild Hauan.

Foto: Rita Kleven

Krever bemanningsnorm

Hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund i Trondheim, Ingrid Berg Selfjord, mener en bemanningsnorm kan sikre nok ansatte på vakt og utjevne forskjeller mellom kommunene.

De siste årene er det innført bemanningsnormer både i grunnskolene og barnehagene i Norge. Kommunene må sette av nok penger til dette.

– Det er med på å låse store deler av det kommunale budsjettet. Så det å ikke ha det er en forhøyet risiko, når andre har fått det på plass, sier hun.

KS er uenig og vil ikke ha en nasjonal norm for hvor mange ansatte som skal være på jobb i eldreomsorgen.

– Vi synes at forslaget om bemanningsnorm er dårlig. Selv om det skulle finnes penger, så er hovedutfordringen å finne nok folk til å dekke behovet som vil være til stede, sier direktør for samfunn, velferd og demokrati i KS, Helge Eide.

Nei fra flertall i bystyret

Varaordfører Mona Berger (SV) fikk ikke flertall for et forslag om å utrede en lokal bemanningsnorm i eldreomsorgen i Trondheim.

Forslaget ble behandlet av bystyret torsdag kveld. Miljøpartiet De Grønne, Rødt, Kristelig Folkeparti og SV støttet forslaget.

Mona Berger, varaordfører (SV)

VIL UTREDE NORM: Varaordfører i Trondheim, Mona Berger (SV) ønsker å utrede hva det kan bety å få en lokal bemanningsnorm i eldreomsorgen, det fikk ikke flertall i bystyret.

Foto: Bent Lindsetmo

Ambulerende sykepleiere prøves

På Tempe helse– og velferdssenter mener enhetsleder Lill Kristin Bjørnstad at den største utfordringa er å få søkere til ledige stillinger.

Nå utlyser de en stilling som sykepleier for tredje gang.

Antallet eldre øker, og bare i Trondheim vil det bli behov for 1200 nye ansatte i eldreomsorgen fram mot 2030, viser tall NRK har fått fra kommunen. I tillegg er det behov for 1100 ansatte for å dekke naturlig avgang.

Av de 5805 fast ansatte i helse– og omsorg i Trondheim, jobber hele 46,3 prosent deltid.

– Vi skulle gjerne hatt alle våre sykepleiere i heltidsstillinger, så de som ønsker det får selvfølgelig økt opp stillingen, sier Bjørnstad.

Lill-Kristin Bjørnstad, enhetsleder Tempe helse og velferdssenter

Enhetsleder Lill Kristin Bjørnstad på Tempe helse– og velferdssenter har tro på det nye forsøket med ambulerende sykepleiere om natta.

Foto: Eivind Aabakken

De har valgt å ha to ansatte som har ansvar for 24 beboere om natta på sykehjemmet på Tempe.

Den siste tida er det startet forsøk med ambulerende sykepleiere om natta ved åtte av de over 20 sykehjemmene i Trondheim.

De rykker ut ved behov, også til Tempe.

– Dette har jeg kjempetro på. Jeg tror at vi kanskje må prøve dette over hele byen og kanskje også på andre tidspunkt enn natt på sikt, sier Lill Kristin Bjørnstad.