Hopp til innhold

Dette prioriterer departementene

Hva går de ettusentohundreogførtimilliarder-nihundreognimillionene i statbudsjettet til?

Kristin Halvorsen
Foto: John-Michael Josefsen / Scanpix

Her følger en oversikt over hva det enkelte departementet har prioritert på neste års budsjett.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utgifter til folketrygden utgjør 90 prosent av det samlede budsjettet. Det foreslås en samlet vekst på ca 33,7 milliarder.

Regjeringen foreslår tiltak mot økt fattigdom og tiltak for integrering av innvandrere. Det ventes 18.500 nye asylsøkere i 2010.

Minstepensjonen foreslås økt. Reglene for inntektsprøving for de mellom 69 og 70 år foreslås opphevet.

Arbeids- og velferdsetaten får 1,2 milliarder mer i forhold til revidert budsjett 2009.

Finansdepartementet

Regjeringen foreslår å bruke hele 44,6 milliarder mer fra Oljefondet enn den såkalte handlingsregelen tillater.

Finansdepartementet får i alt 46,7 milliarder kroner. Innsats mot finansmarkedene og arbeid med Oljefondet skal prioriteres.

Skatteetaten får midler til å øke kampen mot skatte- og avgiftsunndragelser og annen svart økonomi.

Toll- og avgiftsetaten får økte midler til grensekontroll og innsats mot valutasmugling.

1,22 milliarder er satt av til kjøp av klimakvoter.

Fiskeri- og kystdepartementet

Den største økningen, på 60,4 prosent, er satt av til kystforvaltning. 736,5 millioner går til heving av ubåten U-864 ved Fedje. 106,5 mill går til å fjerne vraket av krysseren Murmansk i Hasvik kommune.

Utgiftene til slepebåtberedskapen i Nord-Norge og på Sørlandet foreslås økt med 127 millioner kroner.

122 millioner kroner mer enn i 2005 settes av til fornying av oljevernutstyr.

5 millioner kroner skal brukes til et kompetansesenter for sjøsikkerhet, oljevernberedskap og overvåking i tilknytning til Vardø trafikksentral.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Budsjettet reduseres i forhold til 2009. Departementet skal fortsette arbeidet med å fornye offentlig sektor.

Innføring av e-faktura, e-handel og felles elektronisk ID skal øke samhandlingen mellom offentlig sektor, innbyggerne og næringslivet.

Utgifter til fellestjenester i regjeringskvartalet stiger 4,4 prosent, bl.a. for å øke datasikkerheten.

Tilskuddet til Statens pensjonskasse reduseres med 219 millioner kroner.

Datatilsynet får økt tilskuddet med 10 prosent på grunn av økt saksmengde og et nytt personvernprosjekt.

Forsvarsdepartementet

Forsvarsbudsjettet økes med 4,4 pst, eller 1,47 milliarder kroner. 500 millioner går til oppfølging av langtidsplanen for Forsvaret.

Budsjettforslaget innebærer en økning på 220 mill. kroner til norske militære bidrag i Afghanistan, Tsjad og utenfor Somalia.

Norske soldater i en observasjonspost i Afghanistan.

Det bevilges mer penger til norske militære bidrag i blant annet Afghanistan i neste års budsjett.

Foto: Forsvaret / SCANPIX


50 millioner kroner skal settes av til en særskilt kompensasjonsordning for forsvarspersonell som har pådratt seg psykiske belastninger i utlandet.

Sjøforsvaret og Kystvaktens budsjetter økes for å kunne kjøpe nye fartøy.
I Luftforsvaret er det satt av penger til nye kampfly.

Helse- og omsorgsdepartementet

Bevilgningene kuttes med 2,7 milliarder i forhold til det salderte 2009-budsjettet. Men ifølge regjeringen er det en reell øking på 1,5 milliarder på grunn av sletting av gjeld i 2009.

I tillegg gis det 270 millioner i tilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsboliger over Kommunaldepartementets budsjett, og 230 mill til forebygging gitt som frie midler.

Sykehjem (Illustrasjonsfoto)

Den rød-grønne regjeringa holder det den lover, og gir 270 millioner kroner i tilskudd til nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger.

Foto: Illustrasjonsfoto: colourbox.no


Helseforetakene får økte rammer, det samme får opptrappingsplanen for rusomsorgen.

Aldersgrensen for å frita barn for egenbetaling for helsetjenester heves fra 12 til 16 år.

Justis- og politidepartementet

Politiet får 1,3 milliarder kroner mer i dette budsjettforslaget, sammenlignet med året før. Pengene skal stort sett brukes til å utdanne flere politifolk.

Illustrasjon laserkontroll

Politiet er statsbudsjettets store vinnere, og får 1,3 milliarder kroner mer neste år.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Regjeringen foreslår at det bevilges 150 millioner kroner til politiets arbeid på utlendingsområdet. De skal gå til mer grensekontroll, lokal og rask registrering av asylsøkere og mer effektiv uttransportering.

Forslaget innebårer også at bevilgningene til kriminalomsorgen økes med 20 millioner kroner, for å lette tilbakeføringen til samfunnet for innsatte.

Kommunal- og regionaldepartementet

Budsjettet øker med 19,3 prosent i forhold til revidert 2009-budsjett - til sammen 110,7 milliarder kroner.

4,2 milliarder av veksten gis som frie inntekter kommunene selv råder over.

Fylkeskommunene skal styrkes.

Kommunaløkonomien og det kommunale velferdstilbudet skal prioriteres.
Bostøtten økes pga endringer innført i 2009.

Det foreslås midler "for å stimulere bolyst i distriktsområder", til å støtte detaljhandelen i distriktene og til verdiskapingsprogrammet for naturarven.

Kultur- og kirkedepartementet

Budsjettrammen foreslås økt med 9,3 prosent. 46,1 prosent av dette går til samfunns- og frivillighetsformål. 812 millioner går til å videreføre Kulturløftet.

40 millioner kroner går til kulturskolesatsing, 25 millioner til prosjektering av nytt bygg for Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Ballett

Ballett og opera står høyt oppe på prioriteringslista i neste års budsjett.

Foto: Colourbox.no

Innenfor scenekunst prioriteres Den Norske Opera og Ballett, men også distrikts- og regionopera og nasjonale og regionale teatre.

Musikkfeltet styrkes både profesjonelt og frivillig. Det gjelder også bibliotekene.

Kunnskapsdepartementet

Barnehagene får økt bevilgningene med 10,3 prosent eller 2,5 milliarder.

Maksprisen i barnehagene holdes uendret inntil prisen er redusert til 1750 kroner (2005-kroner) pr måned. I 2010 blir maks-prisen 2330 kroner.

Grunnskoleelever får én time mer undervisning og åtte timer gratis leksehjelp i uka.

Det gis 1,7 milliarder mer til forsking. Regjeringen vil gi 300 millioner mer til forsking på fornybare energikilder og karbonfangst og lagring.

Universitet og høyskoler får 291 millioner mer - til 2600 nye studieplasser.

Landbruks- og matdepartementet

Regjeringen gir økte bevilgninger til å styrke virkemidlene i jordbruksavtalen. 13,8 milliarder går til næringsutvikling, ressursforvaltning og miljøtiltak.

25 millioner kroner skal settes av til skog-,klima- og energitiltak.

Det foreslås en økning på 22 millioner til Mattilsynet for å møte utfordringene innenfor dyrehelse.

Størst økning i budsjettet har området for forskning og innovasjon. 407,8 millioner er satt av til forsking på fornybar energi, karbonfangst og lagring.

Miljøverndepartementet

Budsjettet øker med 9,4 prosent til 4,28 milliarder. Klima-tiltak får økte tilskudd med 45 millioner kroner.

Bevilgningen til bevaring av naturens mangfold og friluftsliv økes med 146 millioner kroner. 575 millioner skal brukes til truede og sårbare arter.

Nasjonalpark-planen skal fullføres i 2010, og bevilgningene til forvaltning av vernede områder øker med 54 mill til 223 millioner kroner.

En stor del av økingen på naturforvaltningsområdet går til oppfølging av naturmangfoldsloven, som trådte i kraft 1. juli i år.

Nærings- og handelsdepartementet

Den største økningen på budsjettet er foreslått på området for forskning, innovasjon og internasjonalisering. Det utgjør 25,4 prosent av total økning.

Regjeringen foreslår utgifter på vel 1,5 mrd. kroner til ordninger under Innovasjon Norge. Det er en økning på 26 prosent i forhold til i år.

Bevilgningen til Norges forskningsråd foreslås økt med 6 pst. til i overkant av 1,3 mrd. kroner.

Det foreslås en samlet bevilgning på om lag 732 mill. kroner til Norsk Romsenter, en økning på 305 mill. kroner.

Olje- og energidepartementet

Budsjettet er på 36 milliarder - 12,8 prosent mindre enn i år.

Regjeringen bevilger 3,48 milliarder til fangst og lagring av CO2:

CO2-håndtering på Mongstad og drift av Gassnova, til forskning, utvikling og
utprøving av teknoligier for kraftproduksjon med fangst og lagring av CO2, og CO2-håndtering internasjonalt.

Nettleien øker 1 øre pr kWh og gir en inntekt til Grunnfondet på 760 millioner.

Energifondet får 1,8 milliarder til utvikling av nye, miljøvennlige energiprosjekter. Pengene kommer fra økt nettleie og avkastning fra Grunnfondet.

Samferdselsdepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge 27,1 mrd. kroner under Samferdselsdepartementets budsjett. Det er en økning på 21,2 prosent sammenlignet med i fjor.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til innenlands transport med om lag 4,2 mrd. kroner.

Dårlig vei

Regjeringa gir 14,1 milliarder kroner til flere og bedre veier i neste periode.

Foto: Einar Breivik / NRK


Til post- og telekommunikasjoner foreslås en bevilgning på 710,7 millioner kroner, som er en økning på 505, 6 millioner kroner, eller 246,5 prosent.

Regjeringen foreslår å bevilge 14,1 mrd. kroner til veiformål. Det er en økning på 2,6 mrd. eller 23,1 pst.

941,6 mill. er satt av til luftfartsformål, en økning på 25,4 prosent.

Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets budsjett øker med 9,6 prosent eller 2 milliarder til 34,3 milliarder. 27,4 av disse milliardene går til internasjonal bistand.

1,09 prosent av Norges brutto- nasjonalinntekt går neste år til bistand, mot 1 prosent i år.

Klima- og skogsatsing i utviklingsland får 2,1 milliarder til tiltak mot avskoging og skogforringelse.

Tusenårsmålene om redusert barne- og mødredødelighet skal særlig følges opp.

Utviklingen i valutakursene fører til at Norges bidrag til internasjonale organisasjoner og EU/E\S øker sterkt.

Departementenes utgifter - i milliarder: (2009-tall fra revidert budsjett)

Departementenes utgifter
-  i milliarder kroner
Helse- og omsorgsdep.


106,7


- 2,9 prosent
fra 2009  

Kommunal- og regional-
departementet

96,3

+ 17,3

Kunnskapsdepartem.

 68,9

- 3,9

Finansdepartementet

 45,0

- 49,4

Forsvarsdepartementet

34,9

+ 4,4

Arbeid/ inklud. dep.

34,7

+ 12,5

Utenriksdepartementet

34,3

+ 9,6

Samferdselsdep.

27,1

- 3,1

Barn og likest. dep.

24,3 

+ 3,9

Justis- og politidep.

21,4

 + 8,1  

Fornyings- og admin. 

19,1

+ 12,5

Landbruks- og matdep.

15,7

+ 3,8

 Olje og energidep.

 11,7

- 20,6

Kultur- og kirkedep.

9,3 

+ 9,3

Nærings- og handelsd.

6,0 

+ 2,4

Fiskeri og kystdep.

4,8

+ 25,2

Miljøverndepartementet

4,3

+ 4,1