140 hull skal bestemme hvor jernbanen skal gå

Jernbaneverket starter i sommer med grunnundersøkelser på strekningen mellom Drammen og Kobbervikdalen.

Liten borerigg skal sjekke grunnforholdene mellom Drammen og Kobbervikdalen

Grunnundersøkelsene gjennomføres av Norges Geoteknisk Institutt (NGI) på oppdrag fra Jernbaneverket.

Foto: Olav Sand / Jernbaneverket

Hensikten med undersøkelsene er å finne ut hvor dypt det er til fjell og hva slags masser som finnes i grunnen.

– Vi starter nå arbeidet med kommunedelplanen for jernbanestrekningen mellom Drammen og Kobbervikdalen, sier planleggingsleder i Jernbaneverket, Sverre Lerbak og legger til:

– I den forbindelse skal vi velge korridor, altså den beste plassen vi kan få frem jernbanen. For å finne den må vi kjenne til grunnforholdene i området og hvor dypt det er til fjell.

Utover høsten

Arbeidene starter opp i løpet av juli og vil pågå utover høsten.

Tog Drammen stasjon

Målet er dobbeltspor på InterCity-strekningen Drammen-Kobbervikdalen.

Foto: Knut Skyllingstad / NRK

– For å få gjort de riktige vurderingene fremover er vi avhengig av at vi får denne kunnskapen om hva grunnen består av. Informasjonen vil hjelpe oss i arbeidet med å anbefale én av de fire ulike korridorene, forteller prosjekteringsleder Ingrid Rydholt.

Grunnundersøkelsene gjennomføres av Norges Geoteknisk Institutt (NGI) på oppdrag fra Jernbaneverket. Jernbaneverket kontakter de aktuelle grunneierne og inngår avtale før undersøkelsene starter.

Blir noe støy

I denne runden skal det bores ca. 140 hull i de fire utredningskorridorene.

– Vi skal gjøre disse arbeidene med små borerigger. Litt støy blir det, men det vil bli begrenset. NGI har gjort tilsvarende arbeid andre plasser uten at det har skapt problemer, sier Lerbak.

– Vi trenger informasjon om grunnforhold og stabilitet også utenfor de områdene som kan bli direkte berørt av nytt dobbeltspor. Det er derfor ikke direkte sammenheng mellom borepunktene og den fremtidige plasseringen av dobbeltsporet, påpeker Rydholt.

Endelig trasé skal fastsettes gjennom arbeidet med kommunedelplan og reguleringsplan.