Radiogudstjenesten 3_1
Her er du: NRK.no > Programmer > Radioarkiv > Gudstjenesten
 
 

Namsos kirke

Den nye Namsos kirke ble bygd i tegl og var ferdig i 1960 etter at den gamle ble bombet og brant ned under krigen. Den har vel 600 sitteplasser. Altertavla framstiller Maria magdalenas møte med den oppstandne frelser.

Publisert 29.03.2005 12:48.
Av Helge Helgheim

Det blir gudstjeneste fra Namsos kirke i Nord-Trøndelag søndag 3. april.

Det er 1. søndag etter påske, og teksten står i Joh. 20, 19-31.

Sokneprest Hilde Lundquist forretter og preker Overfor).
Kantor er Tor Moe (til venstre).

Spillum damekor synger - dirigent er Inger Andsnes.

Solist på trompet er Linda Mattson.

Salmene er hentet fra Norsk salmebok på numrene 182, 171, 179, 195 og nummer 172 v 1, 2 og 7.

Om kirka

Gamle Namsos kirke ble bombet av tyskerne 20. april i 1940. Kirka ble bombet og antent ved det første raidet som kom den dagen, og bare deler av murene stod igjen.

Tyskerne forlangte at ruinene skulle rives, fordi ruinene som var igjen av kirka, stod i veien for utskytinga mot havna. Tyskerne skulle senke de engelske og franske lasteskipene som kom inn med restaureringsmaterialer.

Den nye kirka ble bygd i tegl og var ferdig i 1960 (nedenfor). Den har vel 600 sitteplasser. Altertavla framstiller Maria magdalenas møte med den oppstandne frelser.

Namsos sokn

Namsos kirke(1960) har drøyt 600 sitteplasser og gudstjeneste hver søndag. Her er menighetssal og kirkestue i underetasjen. I Namsos sokn er det tre kirkegårder som alle ligger et stykke fra kirken.

Om Namdal storprestegjeld

Tre prestegjeld i Namdal prosti er med i ”Forsøk med organisering og ledelse av prestetjenesten”. Namsos prestegjeld utgjør i forsøksperioden sammen med 2 andre prestegjeld (Fosnes og Flatanger), Midtre Namdal storprestegjeld.

I storprestegjeldet er det 5 prestestillinger. Det er 7 sokn og 4 fellesrådsområder. Også innen og mellom fellesrådsområdene pågår det et utviklingsarbeid med sikte på større samarbeid og etablering av en tjenlig lokalkirkelig organisering.

I Midtre Namdal storprestegjeld bor det totalt 14 900 mennesker. Namsos kommune har 12 426 innbyggere – om lag ett tusen av dem er ikke medlemmer i Den norske kirke. Namsos sokn har 7000 medlemmer og utgjør bykjernen i Namsos kommune.

Prestene

Prestetjenesten i storprestegjeldet ledes av prosten i Namdal. I storprestegjeldet er det ansatt 4 sokneprester, 2 kirkeverger, diakon, 2 kontorfullmektiger, 2 menighetssekretærer, kateket, 1 kantor, 3 organister, gravere og kirketjenere.

Namsos nye kirke (1960).

Med unntak av prosten, er alle prestene i forsøksperioden sokneprester med hovedansvar i ett eller flere sokn. Ved siden av tjenestene i eget sokn gjøres det også tjeneste i hele storprestegjeldet.

Ved kirkekontoret i Namsos er det et tett og godt samarbeid mellom prestene og mellom prestene og de fellesrådsansatte. Den enkelte ansatte blir utfordret til å bidra til fellesskapet med utgangspunkt i sin særlige kompetanseprofil og den enkelte får mulighet til å ha ulike tyngdepunkter i sin tjeneste.

Utfordringer

Arbeidsmengde søkes fordelt mellom prestene med utgangspunkt i tjenestested, kompetanse og aktuell arbeidsbelastning. I Namsos er utfordringene særlig store i arbeidet med konfirmanter, barn og unge.

Utfordringene er også store når det gjelder å vitalisere gudstjenestelivet og drive et godt menighetsbyggende arbeid sammen med menighetsrådet. Til stillingen som sokneprest i Namsos søker vi en prest som har kompetanse til å gå inn i de særlige utfordringene som er i soknet.

Andre oppgaver

I soknet er det ett sykehjem, ett pensjonistsenter og to bo- og servicesenter som betjenes av kirkens ansatte i samarbeid med misjonsorganisasjonene og de øvrige kirkesamfunnene i byen.

Namsos kommune består både av bykjernen og av mer spredt bosetning. Både her og i Namdalen for øvrig er det gode muligheter for friluftsliv året rundt. De viktigste næringsveier er handel og industri, jord- og skogbruk.

Sykehuset Namsos har mange ansatte og Høyskolen i Nord-Trøndelag har en avdeling i Namsos. I kommunen er det 6 barneskoler og tre ungdomsskoler. Olav Duun Videregående skole har ca. 1000 elever og har de siste årene hatt et spennende samarbeid med kirken om prest på skolen i del-stilling.

Statistikk

Års-statistikken for Namsos sokn viser vel 50 gudstjenester på søn- og helligdager, vel 70 gravferder, ca. 80 dåp og om lag 70 konfirmanter. Konfirmantarbeidet har de siste årene vært drevet innenfor rammene av ulike musikalprosjekt med utstrakt bruk av ”gamle” konfirmanter som ledere. I tilknytning til gudstjenester i Namsos kirke driver søndagsskolen et godt arbeid.

Samarbeidspartnere

Misjonssambandet har et stort arbeid i byen med utgangspunkt i eget lokale. NorMisjon og KFUK/M har lange tradisjoner i Namsos. Den norske kirke har et godt samarbeid med Den evangelisk lutherske frikirke, Pinsemenigheten og Frelsesarmeen.

Fra menighetens egen informasjon.

Siste saker:

10 SISTE RADIOGUDSTJENESTEN


10 SISTE RELIGION

ANDRE PROGRAMMER OM RELIGION OG LIVSSYN

Andaktens hjemmeside med ny adresse

NRK.NO har tatt i bruk et annet verktøy. Det betyr også at sidene ser litt annerledes ut enn før. Du kan klikke her og komme videre til de nye sidene.

Nye sider

Ove Gundersen og Margrete Nåvik (foto: NRK / Helge Helgheim)
Mellom himmel og jord har fått nye internettsider. Du kommer til den nye hjemmesida ved å klikke deg videre herfra.

Gudstjenesten har fått nye nettsider

Gudstjenesten har fått nye nettsider. Du kan fremdeles lese artiklene og det andre innholdet på disse gamle sidene, men for oppdatert informasjon må du bruke de nye.

Nye sider

Ove Gundersen og Margrete Nåvik (foto: NRK / Helge Helgheim)
Mellom himmel og jord har fått nye internettsider. Du kommer til den nye hjemmesida ved å klikke deg videre herfra.

Livssyn i NRK1

NRK1s talkshow Mon Tro ble foreløpig avsluttet før jul. Fjernsynet regner med å være tilbake med et nytt livssynsmagasin høsten 2005.

Salmer til alle tider har fått nye nettsider

Dei gamle sidene er framleis tilgjengelege slik at du kan lese artiklar og anna innhald, men for oppdatert informasjon må du bruke dei nye sidene.

 
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no