skilleStemmer fra arkivetskilleLitteraturquizskille_slutt
litteratur_lesekunst_3_1_banner
Her er du: NRK.no > Nyheter > Kultur > Lesekunst Sist oppdatert 11:11
Ansvarlig for sidene:
Tom Egil Hverven

 

10: Ordsvarte stumtalar. Litteratur og språk

Er alle oversettelser kritikker? Er alle kritikker litteratur?

Publisert 01.07.2002 10:25. Oppdatert 20.08.2002 12:35.
SE OGSÅ:
LYD OG VIDEO  Lyd Video
Hjelp | Mer lyd og video

Overtalelsens kunst

I Ludvig Holbergs berømte komedie Erasmus Montanus (1723) [se lydlenke] overbeviser Erasmus ved hjelp av en ”falsk syllogisme” (entymem) den enfoldige Per Klokker om at han er en hane. ”Entymem”-teknikken har Erasmus lært på universitetet i København, som en viktig del av sine latinstudier. Teknikken er gammel, og hører til under det vi i dag kaller ”den gamle retorikken”, overtalelseskunsten, som ble utviklet som vitenskap av ”sofistene” i antikken. I en av Platons Sokrates-dialoger (”Gorgias”, 400-tallet f.Kr. [se lydlenke]) påpekes det at retorikken kan brukes til å ”overtale dem som ikke vet, til å tro at man vet mer enn de som vet”. Dette skjer ved hjelp av en katalog med nøyaktig definerte språklige konstruksjoner innenfor veltalenhetens fem deler: inventio, dispositio, elocutio, memoria og actio. Retorikk og retorisk språkbruk var i svært lang tid det viktigste studiefaget ved siden av teologi.

På 1800-tallet kom retorikken i vanry (”retorikkens retrett”) nettopp fordi den ble oppfattet som en metode for å forfalske sannheten. Men på 1900-tallet ble den gjenoppdaget bl.a. av de russiske formalistene, som så på den som et nyttig verktøy for å analysere språklige konstruksjoner i litteraturen. Dette inngikk i den såkalte ”lingvistiske vendingen” på 1920-tallet mot språket som hovedfokus i litteraturforskningen. Fra å betrakte tekster som direkte ”avtrykk” for innhold, gikk man over til å se på tekster som språkstrukturer med ”differenskvalitet”. Dette begrepet betyr at ”underliggjøringen” av virkeligheten i teksten (jf. program 2) skjer ved hjelp av språklige ”figurer” eller ”troper”, som metafor, metonymi, allegori og symbol, paradoks, ironi osv., som skaper en differens mellom teksten og den vanlige erfaringsverdenen. Strukturalistene med franske Roland Barthes i spissen utvidet så denne teorien til en allmenn teori om tegnstrukturer også på andre felt, som litteraturprofessor Knut Stene Johansen forteller [se lydlenke].

Språkets ”dekonstruktive” egenskaper

Mens formalistene og strukturalistene mente at det var mulig å møysommelig analysere språk- og tegnstrukturen i en tekst (og på andre områder, som i film og fotografi), gikk den såkalte ”dekonstruksjonen” (med Jaques Derrida og Paul de Man som de viktigste representantene innen den hhv. franske og amerikanske varianten) et skritt videre. ”Språket er dømt til å være upålitelig og tvetydig” sier Paul de Man og utdyper dette i to verk: ”Criticism and Crisis” (1967) og ”Allegories of Reading” (1983) [se lydlenke]. Den viktigste retoriske figuren for dekonstruksjonen er altså ironien, dvs. spriket mellom det som sies og det som menes. Hver tekst har minst to tolkninger som står diametralt mot hverandre, og samtidig diametralt mot selve tekstens utsagn.

Det mest interessante med denne tilnærmingsmåten er at den betrakter alle tekster som litteratur, altså også slike vi vanligvis ikke regner med, som historiebøker, juridiske tekster, lærebøker og all annen sakprosa. Ikke minst er (litteratur)kritikk selv litteratur! Også kritikerne dikter (mer eller mindre bra)! Dette at all tekst er diktning, har dikterne kanskje alltid visst – men vanligvis ikke kritikerne…

Det umuliges kunst

Også oversettelser er egne diktverk, sett fra denne synsvinkelen, og ligner faktisk på kritikker. Oversetterens arbeid er som kritikerens: å tolke og så gjen-dikte innenfor et annet språk som er annerledes kodet, og som er like tvetydig og upålitelig som originalens språk. Den tyske litteraturfilosofen Walter Benjamin poengterer allerede i ”Oversetterens oppgave” [se lydlenke] fra 1923 at enhver oversettelse også er en kritikk, mens kritikken også er en oversettelse. Spriket mellom ”det mente” (”Das Gemeinte”) og ”måten å mene på” (”Art des Meinens”) er et grunntrekk ved alle tekster – slik også dekonstruksjonistene mener.

Forfatter og gjendikter Jo Eggen forklarer hvor vanskelig et oversettelsesarbeid i praksis er [se lydlenke], ved å fortelle om problemene ved Osip Mandelstams dikt ”Svartjord” (1930) [se lydlenke] som Eggen oversatte i år 2000. Det viktigste, sier han, er faktisk ikke å tolke innholdet i originaldiktet, men å forstå dikterens ”språkholdning”. Hva vil han med språket? Hvorfor finner Mandelstam opp nye ord? Hvilke konnotasjoner ligger bak ordspillene? Eggen forteller hvordan han kom fram til den norske neologismen (nyskapningen) ”ordsvarte stumtalar” ut fra Mandelstams russiske neologismer.


STUDIOPANEL:
Litteraturprofessor Arild Linneberg (UiB). Programmedarbeider Elisabeth Skjervum Hole og produsent Tilman Hartenstein (NRK).

Gjest i studio:
Lars Sætre, professor i litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen.


av Tilman Hartenstein

RADIOPROGRAMMER LESEKUNST 
1: Den store koden. Hva er litteratur?
2: Leserens fødsel, forfatterens død. Hvordan forstå en tekst?
3: Hvorfor er alt så underlig? Litteratur og virkelighet
4: Rusen i teksten. Det tragiske og det komiske
5: Frosken i dammen. Det poetiske
6: Det flerstemte bilde. Litteratur og kunst
7: Incest og farsdrap. Litteratur og det ubevisste I
8: Svart daggrymelk. Litteratur og det ubevisste II
9: Medusas latter. Litteratur og kjønn
10: Ordsvarte stumtalar. Litteratur og språk
11: Livet en reise. Litteratur og dannelse
12: Dommen og tanken. Den andre litteraturen
13: Autonomi og marked. Den litterære institusjonen
14: Kjærligheten vinner. Høy- og lavlitteratur
15: Fortvilet sol. Litteraturens "hemmelige" historie
16: Teksten får farge. Verdenslitteraturen

 
Forfattere
Verker
Teorier
20 SISTE KULTUR
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no