skilleUnderholdning: Monsen (trippel)skille_slutt
Jul 2002 3_1
Her er du: NRK.no > Jul Sist oppdatert 11:58
KOLOFON
Publikum i NRK-studio? Send en epost til
---
Epost til redaksjonen:
---
Prosjektsjef for Radio- og Nett-underholdning
---
Vaktsjef og nettredaktør Underholdning:
 

Juleevangeliet på flamsk


Publisert 28.12.2001 17:56. Oppdatert 29.11.2002 11:58.
02:01 En het geschiedde in dien tijd, dat er een gebod uitging van den keizer Augustus, dat de gehele wereld zou beschreven worden.
02:02 En deze beschrijving was de allereerste, en geschiedde ten tijde, toen Cyrenius landvoogd van Syrië was.
02:03 En een ieder ging om zich te laten beschrijven, elk naar zijne stad.
02:04 Toen maakte Jozef zich ook op uit Galiléa, uit de stad Nazaret, naar Judéa, tot de stad Davids genaamd Bethlehem, omdat hij van Davids huis en geslacht was,
02:05 om zich te laten beschrijven met Maria, zijne ondertrouwde vrouw, die zwanger was.
02:06 En toen zij daar waren, kwam de tijd, dat zij baren moest;
02:07 en zij baarde haren eersten zoon, en wond hem in windsels, en legde hem in ene krib; omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.
02:08 En er waren herders in die landstreek op het veld, die de nachtwake hielden bij hunne kudde.
02:09 En zie, een Engel des Heren trad tot hen, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen; en zij vreesden zeer.
02:10 En de Engel zeide tot hen: Vreest niet! Ziet, ik verkondig u grote vreugde, die aan het gehele volk geschieden zal;
02:11 want u is heden de Heiland geboren, die Christus, de Heer, is, in de stad Davids.
02:12 En hebt dit tot een teken: gij zult het kind vinden in windsels gewonden en liggende in ene krib.
02:13 En terstond was bij den Engel de menigte der hemelse heirscharen, die God loofden, zeggende:
02:14 Ere zij God in de hoogte, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen!
02:15 En toen de Engelen van hen ten hemel gevaren waren, zeiden de herders tot elkander: Laat ons nu heengaan naar Bethlehem en zien de gebeurtenis, die daar geschied is, welke de Heer ons heeft bekendgemaakt.
02:16 En zij kwamen schielijk, en vonden beiden, Maria en Jozef, alsook het kind in de krib liggende.
02:17 En toen zij het gezien hadden, verbreidden zij het woord, dat tot hen vanwege dit kind gezegd was.
02:18 En allen, die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun door de herders gezegd werd.
02:19 Doch Maria onthield al deze woorden, en overlegde ze in haar hart.
02:20 En de herders keerden weder, en prezen en loofden God over alles, wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gezegd was.

Siste saker:
Flere saker: ALT OM JULEEVANGELIET

 
Månetoppen
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no