skilleUnderholdning: Monsen (trippel)skille_slutt
Jul 2002 3_1
Her er du: NRK.no > Jul Sist oppdatert 11:58
KOLOFON
Publikum i NRK-studio? Send en epost til
---
Epost til redaksjonen:
---
Prosjektsjef for Radio- og Nett-underholdning
---
Vaktsjef og nettredaktřr Underholdning:
 

Juleevangeliet pĺ ungarsk


Publisert 28.12.2001 18:12. Oppdatert 29.11.2002 11:51.
02:01 És lôn azokban a napokban, Augusztus Császártól parancsolat adaték ki, hogy mind az egész föld összeirattassék.
02:02 Ez az Összeírás elôször akkor történt, mikor Siriában Czirénius volt a Helytartó.
02:03 Mennek vala azért mindenek, hogy beirattassanak, kiki a maga Városába.
02:04 Felméne pedig József is Galileából, Názáret Városából Júdeába, a Dávid Városába, mely Bethlehemnek neveztetik, mivelhogy a Dávid Házából és Háznépe közűl Való volt;
02:05 Hogy beirattassék Máriával, a ki néki jegyeztetett feleségül, és Várandós vala.
02:06 És lôn, hogy mikor ott Valának, betelének az ô szülésének napjai.
02:07 És szülé az ô elsô szülött Fiát; és Bepólyálá ôt, és helyhezteté ôt a Jászolba, mivelhogy nem vala nékik helyök a Vendégfogadó Háznál.
02:08 Valának pedig Pásztorok azon a vidéken, a kik künn a mezôn Tanyáztak és Vigyáztak Éjszakán az ô Nyájok mellett.
02:09 És ímé az ůrnak angyala Hozzájok jöve, és az ůrnak dicsôsége körűlvevé ôket: és nagy félelemmel megfélemlének.
02:10 És monda az angyal nékik: Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen:
02:11 Mert született néktek ma a Megtartó, ki az ůr Krisztus, a Dávid Városában.
02:12 Ez pedig néktek a jele: Találtok egy kis gyermeket Bepólyálva feküdni a Jászolban.
02:13 És hirtelenséggel jelenék az angyallal mennyei seregek Sokasága, a kik az Istent Dícsérik és ezt Mondják vala:
02:14 Dicsôség a Magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez Jó akarat!
02:15 És lôn, hogy mikor elmentek az angyalok ô tôlök a mennybe, Mondának a Pásztoremberek Egymásnak: Menjünk el mind Bethlehemig, és Lássuk meg e dolgot, a melyet az ůr megjelentett nékünk.
02:16 Elmenének azért sietséggel, és Megtalálák Máriát és Józsefet, és a kis gyermeket, ki a Jászolban fekszik vala.
02:17 És ezt Látván, elhirdeték, a mi nékik a gyermek felôl mondatott vala.
02:18 És mindenek, a kik Hallák, Elcsodálkozának azokon, a miket a Pásztorok nékik mondottak.
02:19 Mária pedig mind ez ígéket megtartja, és Szívében forgatja vala.
02:20 A Pásztorok pedig visszatérének, Dicsôítvén és Dícsérvén az Istent mind azok felôl, a miket hallottak és Láttak, a mint nékik megmondatott.

Siste saker:
Flere saker: ALT OM JULEEVANGELIET

 
Mĺnetoppen
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no