Kronikk

Vri veksten ut av Oslo

Befolkningsvekst er et problem for Oslo, men vil i andre deler av landet være en stor fordel. Derfor bør vi sette et tak på antall statlige ansatte i hovedstaden.

Barcode i Bjørvika

BEFOLKNINGSPRESS: Boligbyggingen holder ikke tritt med den store befolkningsveksten i hovedstaden. Et tiltak som er bra for både Oslo og Norge er å sette tak på antall statlige ansatte i hovedstaden, skriver Torgeir Knag Fylkesnes (SV).

Foto: Olav Juven / NRK

Boligbyggingen holder ikke tritt med den store befolkningsveksten i hovedstaden, og lite tyder på at boligmarkedet vil roe seg ned. Utviklingen går i feil retning.

«Ekstrem prisvekst i Oslo». «Boligekspertene forventer eksplosiv Oslo-vekst». «Spår 50 prosent prishopp for Oslo-boliger». Dette er bare noen av overskriftene fra den siste tiden over utviklingen i Oslo.

Tall fra SSB viser at boligkrisen fører til at klasseforskjellene øker i Norge, hvor de som har mest får stadig mer, og de som har minst får stadig mindre. Mye av dette skyldes prisveksten i boligmarkedet.

Hvis et trygt sted å bo er en grunnstein i integreringen, har vi skapt et stort problem i Norge.

Boligkrisen ødelegger også for integrering og fremmer gentrifisering. Levekårsundersøkelser fra SSB har vist at innvandrerfamilier må bytte bolig svært ofte. En Fafo-undersøkelse viser blant annet at 1 av 3 personer fra Somalia har måtte bytte bydel mer enn tre ganger i løpet av en femårsperiode.

Dette skaper problemer for barn og unge og ustabile bomiljøer. Hvis et trygt sted å bo er en grunnstein i integreringen, har vi skapt et stort problem i Norge.

En katastrofe om boblen sprekker

Samtidig øker gjeldsbyrden. Nordmenn er det folket i verden med mest gjeld. Har du høy gjeld og vanlig inntekt, går det utover livsgrunnlaget og skaper økonomisk usikkerhet.

Eksperter kan advare så mye de vil mot at folk tar opp for store lån. Men enn så lenge dette er deres eneste reelle alternativ må vi se på det som en systemsvikt, heller enn å påføre hver enkelt ansvaret. For samfunnet vil det være en katastrofe om dette er en boble som sprekker.

Samtidig som befolkningsvekst er et problem for Oslo, vil befolkningsvekst i andre deler av landet være en stor fordel.

Mangler arbeidskraft

Jeg kommer fra Nord-Norge. Her går næringslivet som aldri før, godt hjulpet av en svekket norsk krone som styrker landsdelens sterke eksportnæringer.

Når Norge skal omstilles fra en oljeøkonomi til en grønn økonomi utpeker Nord-Norge seg som satsingsområde. Det har regjeringen selv påpekt i en omfattende rapportserie som ble avsluttet i 2014.

Samtidig som befolkningsvekst er et problem for Oslo, vil befolkningsvekst i andre deler av landet være en stor fordel.

Kunnskapsinnhentingen Verdiskaping i nord er historiens største utredning av næringsmulighetene i nord. Utredningen viste overraskende store muligheter innen «grønne» næringer i fiskeri, hav, industri og energi. Dersom det ble lagt til rette for det ble det anslått en potensiell sysselsettingsvekst på over 100.000 grønne arbeidsplasser.

Problemet, ifølge rapportene, er akutt mangel på arbeidskraft. Selv om det er stor vekst og optimisme i mange næringer i nord er det svært svak befolkningsvekst. Dette setter ikke bare store begrensninger for videre satsinger i landsdelen, men begrenser også Norges grønne skifte.

Tilsvarende muligheter er det i andre landsdeler, hvor tilgang på arbeidskraft er det største hinderet for etablering av nye, grønne næringsprosjekter.

Negativ effekt på Oslos boligmarked

Vi har alle muligheter til å påvirke denne utviklingen. Dessverre tas ingen av disse virkemidlene i bruk i dag. Resultatet er at alle taper.

Et sted å begynne kan være statlig byråkrati. «Byråkratveksten har eskalert etter at Solberg-regjeringen tiltrådte, til tross for at Regjeringen har programfestet avbyråkratisering i sin politiske plattform», meldte Aftenposten.

Et tak på antall statlig ansatte i Oslo vil være bra for hovedstaden og bra for Norge.

Antall statlige årsverk i departementer og direktorater har økt med over 1.500, en økning på nesten 10 prosent på litt over to år med Erna Solberg som regjeringssjef. Et statlig årsverk skaper store ringvirkninger og behov for nye arbeidsplasser.

Siden de fleste nye statlige årsverkene ligger i Oslo betyr det at den kraftige veksten i statlig sektor de siste årene har hatt negativ effekt på boligmarkedet i Oslo.

Flere får tak over hodet

Alle partier på Stortinget er mer eller mindre imot en slik utvikling. Likevel skjer det. Det er på tide å vri befolkningsveksten fra Oslo-regionen og over til andre deler av landet.

Derfor ønsker jeg at SV skal foreslå at vi bør sette et tak på antall ansatte i statlig byråkrati i hovedstaden. Det vil skape en vinn-vinn situasjon for Oslo, og Norge.

Et statlig årsverk skaper store ringvirkninger og behov for nye arbeidsplasser.

Et tak på antall statlige ansatte i Oslo vil innebære at ny vekst enten måtte skje ved å redusere årsverk andre steder, eller la veksten skje i andre deler av landet. En slik lov vil presse ministre og departementsråder til å planlegge og jobbe langt mer systematisk med å effektivisere og redusere byråkrati.

Bra for Norge

Noen vil kanskje hevde at en slik lov vil være upraktisk og blind, men det er gjennomført i andre land, og det gjennomføres i andre deler av landet, hvor institusjoner har levd med stillingsstopp i mange år. Og la oss heller ikke glemme at dette er hverdags i næringslivet.

Det er på tide å vri befolkningsveksten fra Oslo-regionen og over til andre deler av landet.

Dette forslaget løser ikke boligkrisen alene, men vil bidra til å bremse befolkningsveksten og gi ny energi til framtidens vekstregioner. Det vil hjelpe flere folk å få tak over hodet og være et etterlengtet håndsrekning til det grønne skiftet.

Et tak på antall statlig ansatte i Oslo vil være bra for hovedstaden og bra for Norge.