NRK Meny
Replikk

Vi må ikke kutte i sykelønna

Sykelønnsordningen er en kontrast til et samfunn der menneskers verdi kun måles opp mot det de kan yte økonomisk.

Syk kvinne ringer sjefen

Den norske sykelønnsordningen har mange fordeler, blant annet sikrer den en høy deltakelse i arbeidslivet. Å avkorte sykelønna kan fort bli økonomisk ulønnsomt, mener replikkforfatteren. (Illustrasjonsfoto)

Foto: RUSLAN GUZOV

Professor Torbjørn Helle skriver hos NRK Ytring at sykelønnsordningen bør avgrenses. Begrunnelsen er at det er moralsk uakseptabelt å utbetale full lønnskompensasjon, da dette bidrar til å underminere betydningen av betalt arbeid.

Det er et holdbart argument, men er det smart? Det finnes flere argumenter i denne saken, som gjerne snur konklusjonen på hodet.

Mange i arbeid

Som en premiss for ytringen slås det fast at sykefraværet er høyere i Norge enn i andre sammenlignbare land, og at det er uheldig. Spørsmålet er om det er sant. Er dataene fra forskjellige sammenlignbare?

Norge er helt i verdenstoppen i andel av befolkningen som er i arbeid.

Norge er helt i verdenstoppen i andel av befolkningen som er i arbeid. Omfanget av sykefravær skyldes ikke sykelønnsordningen alene, men kan forklares ut fra andre trygdemessige, sosiale og kulturelle forhold. Med bakgrunn i litteraturen må selve premissene for innlegget altså betviles.

En annen premiss Helle bygger på er at en karensdag vil redusere sykefraværet. Dette er tvilsomt, ettersom korte sykefravær bare utgjør en prosent av sykefraværet. Å holde seg hjemme et par dager ved smittsom sykdom er dessuten smart av flere grunner.

Et inkluderende arbeidsliv

Helle peker på at noen ungdomspolitikere hevder at ordningen ikke er bærekraftig. Men forsking, som har sammenlignet arbeidsinkludering i europeiske land viser at gode trygdeordninger bidrar positivt til sysselsetting blant folk med helseproblemer.

Norge har flere med lav utdanning og dårlig helse i arbeid enn land med dårligere sykelønnsordninger. De positive effektene av ordningene ser ut til å trumfe de negative.

De positive effektene av ordningene ser ut til å trumfe de negative.

I siviliserte samfunn har folk opp gjennom historien ofte ordnet seg med kollektive forsikringsordninger. Sykelønnsordningen er en slik kollektiv skattefinansiert bærekraftig forsikring.

Diskusjonen om sykelønn preges av økonomiske ideologi, der det meste handler om «kjøp og salg». Jeg synes det er bekymringsfullt, og ikke imponerende at ungdomsorganisasjoner godtar denne ideologiens premisser i denne sammenhengen.

Sosialt sikkerhetsnett

Det er sosial- og samfunnsmedisinsk sett mange argumenter for å opprettholde sykelønnsordningen. For å forstå det trenger vi et historisk bakteppe.

Ordningen ble innført for å sikre de som selger sin arbeidskraft og deres familier mot økonomisk nød. Den sikrer muligheter til ny sysselsetting og helse gjennom å hindre sosiale tragedier.

Ordningen ble innført for å sikre de som selger sin arbeidskraft og deres familier mot økonomisk nød.

Ordningen er en kollektiv gjenytelse for den sykes nedlagte innsats. Den virker sosialt utjevnende, ettersom det er de med de mest helseskadelige og dårligst betalte jobbene som drar best nytte av ordningen.

Sykelønnsordningen representerer en kontrast til et individualistisk, kaldt samfunn der menneskers verdi kun måles opp mot det de kan yte økonomisk. Det finnes verdier i ubetalt arbeid også.

Sykelønnsordningen er en investering

Nyere forskning viser at sykelønnsordningen og de andre trygdeordningene ikke lenger kan ses på som utgifter, men som investeringer som bidrar til økonomisk forutsigbarhet for folk, basal trygghet for gründere og innovasjon. Ordningene opprettholder kjøpekraft og skatteinntekter fra dem som mottar dem.

Avkorting kan fort vise seg å bli økonomisk ulønnsom.

Slik den er i dag, med 100 prosent kompensasjon, er den usedvanlig enkel å administrere. Avkorting kan fort vise seg å bli økonomisk ulønnsom.

Debatten om at sykelønnsordningen er for sjenerøs kommer tilbake med jevne mellomrom og startes av folk med god inntekt, lavt sykefravær og en god oppvekst. Folk som berger sine familiers sosiale liv og helse på grunn av ordningen kommer ikke til orde i debatten.

Å avkorte denne høyt verdsatte ordningen vil være et skitt tilbake i retning av et mer primitivt samfunn.

Følg debatten: @NRKYtring på Twitter og NRK Debatt på Facebook