Replikk

Vi må fjerne tabuet rundt overgrep mot menn

Menn må i større grad stå frem med sin overgrepserfaring og be om hjelp – tilbudene finnes!

Depresjon

– At gutter misbrukes er det største tabu vi har, skrev forfatter Tor Halstvedt på Ytring. Han mener at det trengs helt egne behandlingsopplegg for misbrukte menn. – Vi har heldigvis kommet et langt stykke på vei om åpenhet rundt dette, skriver lederen i Fellesskap mot seksuelle overgrep.

Foto: Colourbox

NRKs Ytring tok Tor Halstvedt nylig til orde for at menn utsatt for seksuelle overgrep trenger et eget behandlingstilbud. Halstvedt forteller han har forsøkt å kontakte sitt nærmeste incestsenter via deres webside og at han har etterspurt en samtalegruppe for mannlige utsatte, men at svar har uteblitt. Halstvedt erkjenner at han har en følelse av at incestsentrene ser på seksuell mishandling som ei «jentegreie» eller «kvinnfolkgreie» og at menn ikke har noe der å gjøre.

FMSO og sentrene har gjennom årene beklageligvis opplevd at overgrep mot menn har vært et større tabu enn overgrep mot kvinner (...)

Skal også hjelpe menn

Fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO) er fellesorganisasjonen til landets sentre mot incest og seksuelle overgrep og Dixi ressurssenter mot voldtekt. Sentrene er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet og representerer et lavterskeltilbud for personer med senskader etter seksuelle overgrep og deres pårørende.

FMSO ønsker først og fremst å beklage at Halstvedt har opplevd å ta kontakt med et senter uten å få svar. Slik skal det ikke være og slik ønsker vi ikke å fremstå. Tvert imot har sentrene innenfor FMSO nedfelt i sin faglige plattform at vi er et lavterskeltilbud med kort ventetid, og at vi skal være lett tilgjengelige for alle som tar kontakt. Et av særpregene ved våre tjenester er at sentrene har en fleksibilitet til å etablere tilbud som våre brukere trenger. Dette innebærer også egne grupper for utsatte menn. FMSO er kjent med at enkeltsentre har et slikt tilbud, men samtidig fordrer et gruppetilbud at det på samme tidspunkt er flere som ønsker tilbudet.

Har kommet et langt stykke på vei

Det første senteret startet opp i 1986 og i dag har vi 22 sentre mot incest og seksuelle overgrep og ett ressurssenter mot voldtekt. Ett senter lokalisert i Oslo gir tilbud kun til menn, mens resterende sentre er åpne for begge kjønn.

Landets sentre har et spesifikt fokus rettet mot å tilrettelegge tilbudet for utsatte menn, og statistikken vår for 2014 viser at 548 menn besøkte et senter.

FMSO og sentrene har gjennom årene beklageligvis opplevd at overgrep mot menn har vært et større tabu enn overgrep mot kvinner, men FMSO anser at vi heldigvis har kommet et langt stykke på vei hva gjelder åpenhet. Landets sentre har et spesifikt fokus rettet mot å tilrettelegge tilbudet for utsatte menn, og statistikken vår for 2014 viser at 548 menn besøkte et senter. I tillegg tok flere menn kontakt via telefon og e-post. Andelen menn av den totale brukergruppen ved hvert enkelt senter varierer, men de høyeste andelene er på over 20 prosent, noe som gjenspeiler prosentandelen forskningen viser til når det gjelder utsatte menn i vårt samfunn. FMSO opplever derfor at sentrene i stor grad lykkes i sitt arbeid. Samtidig er det viktig å påpeke at det sannsynligvis er store mørketall når det gjelder både utsatte kvinner og menn, så FMSO og sentrene jobber kontinuerlig for å synliggjøre og avtabuisere, med det mål å hjelpe flest mulig av begge kjønn.

Må ikke heve terskelen

Avslutningsvis; hvis sentrene i dag skal kjenne seg igjen i det «feministiske utgangspunktet», mener FMSO det må være i kjernen av de feministiske verdier, som har som målsetting at kvinner og menn skal ha like rettigheter, muligheter og ansvar. FMSO anser det som beklagelig at artikkelforfatter velger sitt fokus, da effekten heller kan bli å heve terskelen for menn til å ta kontakt med det allerede godt etablerte tilbudet vi har i dag, og ikke å senke den, som burde være vårt felles mål.

FMSO ønsker Halstvedt lykke til videre med publisitet og salg av ny bok om temaet. For hver stemme ut i det offentlige rom om seksuelle overgrep og alvorligheten av å bli utsatt, bidrar til informasjon og åpenhet som hjelper de som er utsatt til å søke hjelp. Landets sentre driver i stor grad med forebyggende arbeid i form av undervisning og annet opplysningsarbeid, og vi håper at vi med informasjon og kunnskapsformidling også kan forebygge at nye overgrep skjer.

Tilbudet er for både menn og kvinner på alle sentrene, med unntak av senter for seksuelt misbrukte menn i Oslo.

For dem som er utsatt, pårørende til noen som er utsatt eller har barn som er utsatte, er sentrene mot incest og seksuelle overgrep et gratis og kvalitativt godt tilbud. Her jobber fagpersoner med lang erfaring i å bistå mennesker i sin bearbeidingsprosess etter overgrep. Sentrene gir blant annet tilbud om samtaler, grupper, kurs og ulike aktiviteter. Tilbudet er for både menn og kvinner på alle sentrene, med unntak av senter for seksuelt misbrukte menn i Oslo.

På nettsiden til FMSO finnes en landsoversikt med kontaktinformasjon til alle sentrene.