Replikk

Uten norsk gass dobles utslippene

Det er ikke overraskende at Bellonas leder benytter anledningen til å angripe norsk olje og gass. Men det er bevisst feilinformasjon og vil ikke være til det beste for klimaet.

Produksjon av kull i Hebei-provinsen i Kina

Arbeidere laster kull i Tangxian i Hebei provinsen i Kina. «Kull er klimaets verste fiende og må fases ut så raskt som mulig. Når vi både skal dekke et voksende globalt energibehov og samtidig fase ut kull, er gass en svært viktig og nødvendig del av løsningen», svarer Blindheim til Bellona-leder Frederic Hauge i denne replikken.

Foto: Andy Wong / Ap

Frederic Hauge fortsetter sin bevisste feilinformering om at det eneste salige for klimaet er å fase ut olje- og gassproduksjon i Norge. Det blir ikke lett å nå klimamål, og alle sektorer må bidra med kraftige utslippskutt. Men en nedleggelse av norsk olje- og gassindustri vil ikke være til det beste for klimaet.

Norsk olje og gass slutter seg til gratulasjonene, og er svært positive til klimaavtalen som nå er besluttet i Paris. At nesten alle land i verden har stilt seg bak avtalen er fantastisk, og gir håp om at vi sammen kan bidra til løsninger som begrenser de verste konsekvensene av global oppvarming.

Norsk selvpisking

Nå begynner den harde hverdagen og dragkampen om hvordan avtalen skal implementeres i praksis. Og her er mange fantasifulle forslag. Frederic Hauge var raskt ute og krevde en utfasing av norsk olje- og gassvirksomhet med begrunnelse at dette vil bidra til å redusere globale klimagassutslipp.

En nedleggelse av norsk olje- og gassindustri vil ikke være til det beste for klimaet.

Hildegunn Blindheim

At Hauge benytter anledningen til å angripe olje- og gassindustrien er kanskje ikke overraskende, men dette er bevisst feilinformering av typen norsk selvpisking, og ikke et fornuftig bærekraftige tiltak. Eller er det et uttrykk for manglende forståelse av energimarkedene og hva som faktisk skal til for å både møte økende globalt energibehov og samtidig redusere utslippene?

Gass – en nødvendig løsning

80 prosent av verdens energibehov kommer nå fra olje, gass og kull. Kull er klimaets verste fiende og må fases ut så raskt som mulig. De beste kullkraftverkene slipper ut dobbelt så mye klimagasser som et gasskraftverk. På det verste slipper de ut enda mer. Fornybar energi vokser gledelig fort og overrasker positivt hvert år, og godt er det. Men det er ikke nok. Når vi både skal dekke et voksende globalt energibehov og samtidig fase ut kull, er gass en svært viktig og nødvendig del av løsningen.

Hvis all norsk gass som eksporteres blir erstattet av kull, vil utslippene øke med flere ganger Norges totale utslipp. Det er ikke god klimapolitikk.

Hildegunn Blindheim

Her i Norge produserer vi med minst CO₂- utslipp per produserte enheter i verden, faktisk halvparten av det globale gjennomsnittet. Og vi skal bli enda bedre. Å fase ut norsk olje og gass vil bety at et annet oljeproduserende land tar over for Norge, bare med langt høyere utslipp. I Europa ville en drastisk nedgang av naturgass fra Norge i beste fall blitt erstattet av gass fra andre land med minst dobbelt så høye utslipp i produksjon, eller i verste fall blitt erstattet av kull med minst dobbelt så høyt utslipp. Hvis all norsk gass som eksporteres til Europa blir erstattet av kull, vil utslippene øke med flere ganger Norges totale utslipp. Det er ikke god klimapolitikk.

EUs egen gassproduksjon reduseres betydelig i årene som kommer, samtidig som land som Storbritannia heldigvis skal fase ut kullkraft. Sikker og stabil gassleveranse fra Norge vil være helt nødvendig for at Europa skal kunne nå sine klimamål.

Bra med et strammere kvotesystem

Hauge er selvfølgelig klar over at olje- og gassektoren omfattes av det europeiske kvotesystemet (ETS). Vi vil gjennom dette virkemiddelet bidra til betydelig reduserte utslipp i tiårene som kommer.

I tillegg betaler vi en høy norsk CO₂ – avgift. Norsk olje og gass har lenge ønsket en innstramming av kvotesystemet. Nå kan Paris-avtalen medvirke til nettopp dette. Et strammere kvotesystem vil gi mindre utslipp av klimagasser i Europa og er samtidig et konkurransefortrinn for olje- og gass fra norsk sokkel, som allerede har lave utslipp per produserte enheter.

Vi er helt enig med Hauge om at det er nødvendig med CO₂-håndtering for å nå klimamålene, både i kraftsektoren og i industri. Olje- og gassbransjen har mye kompetanse og her skal vi bidra til å finne løsninger for å fremme denne teknologien.

Norge i moralsk ledertog

Hauge fremstiller det som et moralsk ansvar at Norge tar «ledelsen» ved å fase ut egen olje- og gassproduksjon.

Jeg mener vi har et moralsk ansvar å diskutere reelle tiltak som faktisk gir globale utslippsreduksjoner. Tiltak som både er til det beste for klimaet og som kan bidra til strategisk kloke satsinger i både landbasert og offshore industri i Norge. Vi skal selvsagt gjøre vår del av jobben ved å konsentrere oss om energieffektivisering og teknologiutvikling. Det vil redusere utslippene.

Jeg mener vi har et moralsk ansvar å diskutere reelle tiltak som faktisk gir globale utslippsreduksjoner.

Hildegunn Blindheim

Å stoppe produksjon av energikilder som har lavere utslipp enn alternativene, er derimot ikke god klimapolitikk.

La oss ikke bruke tiden på ren retorikk uten innhold, eller på selvpisking uten klimaeffekt. Nå er tiden for å diskutere de gode løsningene. Det er det moralske ansvaret vi alle må ta nå.