Replikk

Uriktig om rettssaker

Utlendingsnemda fikk medhold i 15 av 19 rettskraftige dommer om tilbakekall av statsborgerskap. Nemnda fikk medhold på jussen i alle dommene.

Mahad Abib Mahamud

Denne uka går Mahad-saken for Oslo tingrett, hvor retten skal prøve gyldigheten av UNEs vedtak om å tilbakekalle hans statborgerskap.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Fra den 21. til 23. februar går Mahad-saken for Oslo tingrett. Retten skal prøve gyldigheten av Utlendingsnemndas (UNE) vedtak om tilbakekall av hans statsborgerskap og utvisning for brudd på utlendingsloven.

Klagere kan gå til rettslig søksmål

I dag avgjøres slike saker med Utlendingsdirektoratet (UDI) som førsteinstans og UNE som klageorgan. Dersom UNE opprettholder UDIs vedtak kan klageren gå til søksmål for tingretten, slik Mahad har gjort. I de fleste tilfeller må den som går til søksmål i slike saker selv dekke sine kostnader for retten.

Hvorvidt det å hoppe over UDI og UNE faktisk vil styrke rettssikkerheten kan det være delte meninger om

Stortinget vil mot slutten av mars votere over et lovforslag om å endre dagens ordning, slik at tilbakekallelser av statsborgerskap etter statsborgerloven § 26 annet ledd skal skje ved dom, og ikke ved forvaltningsvedtak som i dag. Flere av stortingsrepresentantene som står bak forslaget har trukket fram Mahad-saken som en begrunnelse for at rettssikkerheten bør styrkes.

Hvorvidt det å hoppe over UDI og UNE faktisk vil styrke rettssikkerheten kan det være delte meninger om. Det samme gjelder de prinsipielle sidene ved forslaget, som vil føre til at domstolene blir en førsteinstans i denne type saker, istedenfor som i dag å kontrollere at forvaltningen (UDI og UNE) har gjort jobben sin riktig.

Ikke dekkende for faktiske forhold

Stortingets kommunal- og forvaltningskomité gjennomførte 9. februar en åpen høring om forslaget. I sin omtale av høringen samme dag viste NRK.no blant annet til at «Jussprofessor Mads Andenæs har sammen med sine studenter ved Universitetet i Oslo (UiO) ført en rekke statsborgerskapssaker for retten. Han mener det vil sikre en tryggere saksbehandling å føre sakene for domstolene.

– Det er behov for innstramming av praksis, slik at vedtakene blir forholdsmessige. En av sakene vi har ført, har endt i Høyesterett. Vi vinner dem stort sett til slutt, sier han.»

I alle dommene fikk UNE medhold i jussen

Dette sitatet gir ikke et dekkende inntrykk av de faktiske forhold.

Utlendingsnemndas oversikt viser at UNE fra 2011 til 2016 har fått medhold i 15 av 19 rettskraftige dommer om tilbakekall av statsborgerskap. I alle dommene fikk UNE medhold i jussen.

De fire tapene var saker hvor retten vurderte bevisene annerledes enn UDI og UNE for om de ekteskap som opprinnelig dannet grunnlag for oppholdstillatelse i Norge, var såkalt omgåelsesekteskap (proforma) eller reelle. Etter hva vi kan se, representerte ikke Mads Andenæs den private part i noen av disse sakene.

Jussprofessor Mads Andenæs svarer følgende:

Dommen i «Maria-saken» fra Høyesterett dreide seg om konsekvensene av statsborgerskap. Dommen fra Borgarting lagmannsrett mandag 13. januar 2017 dreide seg om indentitet og retten til reisebevis. Dommene viser at UDIs/UNEs praksis både på juss og faktum kan gå utover lovens rammer på dette området.

Til dette svarer UNEs assisterende direktør Ketil Larsen:

De to dommene som Andenæs her trekker fram, handler IKKE om tilbakekall av statsborgerskap. De handler ikke engang om vedtak etter statsborgerloven, men om vedtak etter utlendingsloven. UNE har ikke påstått at Andenæs ikke har vunnet fram i noen utlendingssaker, men det at han viser til saker etter utlendingsloven her, gir et villedende inntrykk om utfallet av rettssaker om tilbakekall av statsborgerskap, som høringen i Stortinget handlet om.

Følg debatten: @NRKYtring på Twitter og NRK Debatt på Facebook