Kronikk

Tryggere for forbrukere i finansmarkedene

Vi vil ta bort den økonomiske risikoen for forbrukeren ved å reise søksmål mot finansinstitusjonener som ikke følger opp en nemndsavgjørelse i kundens favør.

Røeggen vann mot DNB

Småsparer Ivar Petter Røeggen vant saken mot DNB. Nå vil Finansdepartementet gjøre det tryggere for forbrukerne i markedene.

Foto: Scanpix

Det var enkelt på den tiden jeg fikk min første bankbok. Jeg la femøringer på sparebøssa og fikk renter og saldo skrevet i bankboka. Nå har vi som forbrukere i finansmarkedene en annenvirkelighet å forholde oss til. Vi får tilbud om ulike måter vi burde investere pengene våre på, om lånetilbud og forsikringer.

I utgangspunktet kommer vi som forbrukere langt med litt sunn skepsis når vi blir presentert for tilbud av ulike slag. I tillegg trengs et solid og godt regelverk.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Vi har et godt forbrukervern på finansmarkedsområdet i Norge, og vi har styrket det de senere årene. Regelverksendringer har ført til at salget av lånefinansierte, sammensatte spareprodukter i praksis har stoppet opp. Det ble solgt mye av disse produktene rundt årtusenskiftet, og vi har senere sett at salget har gitt opphav til en rekke tvister. Utviklingen viste at dersom forbrukernes interesser og rettigheter i finansmarkedene skal ivaretas på en god måte, må regelverket være oppdatert.

Finansnæringen har et ansvar for å gi egnede og gode råd å stole på til sine kunder. Dermed kan de gjøre seg fortjent til den tilliten de er avhengige av.

Sigbjørn Johnsen, finansminister

Jeg er derfor opptatt av at vi hele tiden skal videreutvikle og forbedre forbrukervernet. Som forbrukere står vi fritt til å inngå avtaler med banker, forsikringsselskap og andre finansforetak. Finansnæringen har et ansvar for å gi egnede og gode råd å stole på til sine kunder. Dermed kan de gjøre seg fortjent til den tilliten de er avhengige av.

Kunne hindret Røeggensaken i dag

Historien om Ivar Petter Røeggens investeringer er et godt eksempel på en konflikt som burde vært unngått. Regelverket for investeringsrådgivning har blitt strammet inn etter at Røeggen gjorde sine investeringer i år 2000. Vi har blant annet presisert kravet til at finansforetakene skal gi korrekt og god informasjon før avtaler inngås, og at de skal vurdere om investeringen er egnet for kunden. Jeg mener at Røeggen-saken ikke ville oppstått med de reglene vi har i dag.

Tillit til at finansinstitusjonene følger spillereglene, og at regelbrudd møtes med reaksjoner, er avgjørende for vår tillit til banker og forsikringsselskaper.

Røeggen klaget banken inn til Finansklagenemnda, som ga ham medhold. Historien kunne ha endt der, for de fleste uttalelser fra klagenemnder på dette området aksepteres av bankene. Men denne uttalelsen ble ikke tatt til følge av banken. Med økonomisk støtte fra Forbrukerrådet gikk Røeggen til sak. Tidligere i vår slo Høyesterett enstemmig fast at Røeggen ikke hadde fått korrekt og fullstendig informasjon fra banken, og at feilene og manglene var av en slik karakter at avtalene i sin helhet måtte settes til side. Røeggen-saken viser at forbrukerrettigheter er viktig. Derfor er regelverket styrket de senere årene. Nå arbeider vi for at forbrukeren ytterligere skal få styrket sine rettigheter.

Nye krav til Finansklagenemda

Finansklagenemnda er viktig i dette arbeidet.

Røeggen-saken viser at forbrukerrettigheter er viktig. Derfor er regelverket styrket de senere årene.

Sigbjørn Johnsen, finansminister

For å styrke nemnda kommer det nye krav til nøytralitet og uavhengighet hos de som leder nemndsmøtene, og flere uavhengige nemndmedlemmer. Det bør bli enklere for forbrukerne å melde inn godt utformede klager, og finansforetakene bør skille tydelig mellom interne klageordninger og et nøytralt klageorgan som Finansklagenemnda i sin kontakt med kundene.

Finansnæringen har varslet at den vil følge opp dette. Dette vil gjøre nemnda enda bedre, og forbrukerens rettigheter vil bli styrket.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter

Det tjener oss alle

Finansklagenemnda skal være lett tilgjengelig for forbrukere som ønsker å få en uavhengig part til å vurdere en klage. Det koster ingenting for forbrukeren å få klagen behandlet. Noen finansforetak er imidlertid ikke tilknyttet Finansklagenemnda, og kunder i disse foretakene er ikke sikret at eventuelle tvister vil kunne behandles i nemnda.

Vi vil derfor fremme et lovforslag som vil gi forbrukerne en generell rett til nemndbehandling av tvister. Vi vil også foreslå en regel som betyr at finansforetak som ikke aksepterer nemnduttalelser i forbrukerens favør, må dekke sakskostnadene ved en eventuell rettssak. Det kan ta bort den økonomiske risikoen for forbrukeren ved å reise søksmål hvis finansinstitusjonen ikke følger opp en nemndsavgjørelse i kundens favør.

Det er viktig at vi har et godt regelverk og gode rettigheter for forbrukerne. De endringene vi nå gjør vil bidra til styrke forbrukernes posisjon og bidra til at tillitten mellom næringen og forbrukerne styrkes. Det tjener oss alle.