Kronikk

Tøff kjærlighet

Det er fullt mulig å få de fleste flyktninger ut i jobb eller utdanning. Men da må man stille strenge krav og gi mye omsorg. Og det må starte tidlig.

Jobb i nøkkelbutikk

R ælingen kommune er rangert høyest på IMDIs oversikt over integrering av flyktninger og har klart å få samtlige flyktninger i kommunen ut i jobb. - Det må stilles strenge krav, skriver kronikkforfatteren, som også mener at det må tas sentrale grep for å starte arbeidet med dette tidligere. (Illustrasjonsfoto)

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

La meg først starte med den grunnleggende utfordringen for å få voksne flyktninger med lav utdanning ut i det norske arbeidslivet. Verken grunnskole for voksne eller vanlig introduksjonskurs gir god nok kompetanse til å konkurrere i arbeidslivet. Dessuten varierer innholdet i opplæringen fra kommune til kommune. Kombinert med mangel på sertifiseringer som kan gi arbeidsgivere innsikt i hvilke kvalifikasjoner den enkelte har, gir det et dårlig grunnlag for å søke arbeid.

Så hva gjør vi i Rælingen?

Vi stiller strenge krav, med kjærlighet og omsorg.

Narges Pourzia

Et vanlig liv

Hver enkelt må bli sett, og hver enkelt må gis mulighet til å få fram sine ressurser. Vi mener at basisen i et vanlig liv er å ha et trygt sted å bo, ha gode relasjoner med familie og venner, og å ha jobb. Deltakelsen i introduksjonsprogrammet må derfor brukes til å gi kunnskap og erfaringer som bidrar til et vanlig liv. Vi bruker mye tid på å bli kjent med den enkelte, opparbeide tillit, og å få en god relasjon til hver enkelt deltaker. Vår erfaring er at når dette ligger i bunn så er det mye enklere å ta opp vanskelige temaer, og å sette grenser og stille krav. Vi stiller strenge krav, med kjærlighet og omsorg.

Hele mennesker

Folk er hele mennesker. Derfor er det vesentlig at forebyggende tiltak inngår som en obligatorisk del av introduksjonsprogrammet. Felles for våre forebyggende kurs er et mestringsperspektiv og aktivering av flyktningens egne ressurser. ICDP (International Child Development Program) er et enkelt, samfunnsorientert program som har som målsetting å understøtte og fremme psykososial omsorgskompetanse hos personer som har ansvar for barns omsorg. Kurset bidrar til brubygging mellom foreldrenes oppdragerverdier og norske oppdragerverdier. Kurset gjøres obligatorisk for foreldre i introduksjonsprogrammet.

Hvis arbeidsgiverne ser at man jobber hardt, er det ikke så farlig om man ikke snakker perfekt norsk.

Narges Pourzia

Vi tilbyr også helsekurs, hvor temaer som Kulturforståelse, migrasjonsfasene, depresjon, enkel traumepsykologi og selvhjelpsmetoder tas opp. Kurs i depresjonsmestring, samlivskurs, arbeidstreningskurs, boligkurs og familieplanleggingskurs er andre eksempler på kurs som holdes.

FØLG DEBATTEN: NRK Debatt på Facebook og @NRKYtring på Twitter.

Tenk jobb så tidlig som mulig

Vår erfaring er at man må tenke arbeidsrettet svært tidlig. Deltakerne må ut i praksis for å lære om norsk arbeidsliv og sosiale koder. Hvis arbeidsgiverne ser at man jobber hardt, er det ikke så farlig om man ikke snakker perfekt norsk. God kontakt med arbeidsgivere og flyktningene i praksistida og i overgangen fra praksis til arbeid gjør prosessen bedre for alle parter.

Noen ganger mister deltakerne troen, men vi gir aldri opp.

Narges Pourzia

Deltakerne må motiveres til være målrettet i forhold til arbeid og å bli økonomisk selvhjulpne, slik at de får mulighet til å søke om boliglån. Ved å eie egen bolig får flyktninger et eierskap til sitt nærmiljø, og barna får et trygt og stabilt boforhold.

Våre erfaringer er at vi må være opptatt av å se hver enkelt deltakers ressurser, og å styrke deltakerens tro på egne muligheter. Noen ganger mister deltakerne troen og gjør kanskje motstand mot de tiltakene de skal være i, men vi gir aldri opp.

Trenger ny fagbrev-ordning

Mye kan gjøres ute i kommunene, men det må tas noen sentrale grep. Det er behov for grunnleggende kvalifisering i introduksjonsprogrammet, og en styrking av fokus mot arbeidskvalifisering. Vi ser behov for et fagbrev uten krav til grunnskole i bunn, rettet mot den gruppen voksne som har lite eller ingen utdanning fra tidligere. Dette kan være et 3 til 4-årig klart yrkesrettet løp. Her bør norsk, relevant praksis tilsvarende lærlingplass, og basisopplæring i for eksempel matte og samfunnskunnskap inngå i et sammenhengende løp. Andre fag, som engelsk, må vente. Vår erfaring er at for mange fag stjeler tid og krefter som må brukes på å lære norsk. Det bør være tett oppfølging og innhold tilknyttet et fag, så man tidlig velger hvilken «linje» man vil gå på. Dette kan være renhold, helsearbeider, servicebransjen eller andre fag hvor det er etterspørsel etter arbeidskraft.

Allerede i mottak bør flyktningene bli kjent med hva det forventes av dem i en kommune og i arbeidslivet i Norge.

Narges Pourzia

Start jobben tidligere

Integreringen må starte allerede i mottakene mens flyktningene venter på bosetting i en kommune. Det trengs statlige føringer for felles innhold, slik at flyktningene kan bruke denne tiden til å bli forberedt på å starte i introduksjonsprogrammet. Norskopplæring, foreldreveiledning, og helsekurs hvor man blant annet snakker om psykisk helse, må starte så tidlig som mulig. Allerede i mottak bør flyktningene bli kjent med hva det forventes av dem i en kommune og i arbeidslivet i Norge.

Flyktninger må brukes som en ressurs

For å lykkes med god integrering er det viktig med godt samarbeid med lokalsamfunnet og samarbeidspartnere i og utenfor kommunen. Politikere, frivillige lag og foreninger og administrasjon må ha tro på flyktninger som en ressurs, og gi tillit til oppbygging av et fagmiljø og et nettverk i lokalsamfunnet.