NRK Meny
Kronikk

Taktskifte for klimavennlig teknologi

Et nytt internasjonalt samarbeid skal sette fart i utviklingen av ren energi. Norge skal doble innsatsen på dette området innen 2020.

GERMANY/ Wind turbines are seen in front of a coal power plant of German utility RWE Power near the western town of Neurath

Skal verden gjennomføre et grønt skifte, må ny miljøvennlig teknologi utvikles. Norge skal bidra i et internasjonalt samarbeid for å doble investeringene på dette området, sammen med blant andre USA, skriver kronikkforfatterne. Bildet er fra Neurath i Tyskland, der både vindmøller og kullkraft sørger for elektrisitetsforsyningen.

Foto: INA FASSBENDER / Reuters

Denne uken møtes ledere fra hele verden i Paris for å mobilisere til felles innsats mot klimaendringene. Målet er at en ny avtale skal legge grunnlaget for et omfattende og ambisiøst globalt klimasamarbeid, hvor det også legges til rette for at ambisjonene kan økes over tid. Derfor deltar Norge sammen med blant annet USA, India, og Frankrike i det nye initiativet Oppdrag Innovasjon.

Mer forskning og utvikling

Oppdrag Innovasjon skal gi et realt løft for forskning og utvikling som gir økt innovasjon og dermed økt bruk av ren energi. Dersom vi skal nå togradersmålet må vi utvikle og implementere ny og klimavennlig teknologi i en skala – og i et tempo – verden aldri tidligere har sett maken til.

Oppdrag Innovasjon har derfor som mål at de deltakende landene over en femårs periode minimum skal doble det offentlige bidraget til forskning og utvikling av miljøvennlig energi. Vi skal inspirere og akselerere offentlig og privat innovasjon på miljøvennlig energi. Norge skal være en spydspiss i dette arbeidet. Vi trenger en klar og konkret satsing dersom vi skal nå våre felles klimamål.

Oppdrag Innovasjon skal gi et realt løft for forskning og utvikling som gir økt innovasjon og dermed økt bruk av ren energ

Dobler bevilgningene

Norge har vi de tre siste årene i snitt bevilget 1,1 milliarder kroner over Olje- og energidepartementets budsjett til forskning og innovasjon innen miljøvennlig energi. For å nå ambisjonen til initiativet, må vi øke disse bevilgningene til 2,2 milliarder kroner innen 2020. Oppdrag Innovasjon vil i Norge inkludere støtte til fornybar energi, energioverføring og energieffektivisering, i tillegg til CO₂-håndtering. Siden det endelige målet med initiativet er å kunne ta i bruk miljøvennlig energi, inkluderer vi også demonstrasjon og uttesting av ny teknologi.

Vi følger opp Oppdrag Innovasjon allerede i budsjettet for 2016, hvor vi øker satsingen med nesten 290 millioner kroner. Vi har også lagt til rette for at avkastningen fra fondet for klima og fornybar energi vil føre til økte bevilgninger til energi- og klimateknologi gjennom Enova de neste årene.

Næringslivet må med

Innovasjon og forskning på miljøvennlig energi er en uunnværlig del av et effektivt, langsiktig globalt svar på vår felles klimautfordring. Det er nødvendig for å gi rimelig og pålitelig energi til alle, for å fremme økonomisk vekst, og det er kritisk for energisikkerheten. Fordi så godt som all vekst i verdens energiforbruk i tiden fremover vil komme utenfor OECD, for eksempel i land som India, vil initiativet kunne bli særlig viktig her.

Innovasjonstakten og omfanget er fortsatt betydelig mindre enn hva vi trenger.

Med Oppdrag Innovasjon kan disse landene utvikle lavere utslipp enn det de ellers hadde hatt mulighet til.

Mye er gjort for å få ned kostnadene og for å spre miljøvennlig energiteknologi, men innovasjonstakten og omfanget er fortsatt betydelig mindre enn hva vi trenger.

Vi klarer ikke ambisjonen i Oppdrag Innovasjon alene. Næringslivet må være med på laget gjennom dedikerte og målrettede satsinger for å utvikle og ta i bruk ny miljøvennlig energiteknologi. Derfor har vi forpliktet oss til å jobbe tett med privat sektor.

CLIMATECHANGE-SUMMIT/ A banner which reads "Global Climate March" is displayed in front of pairs of shoes symbolically placed on the Place de la Republique ahead of the World Climate Change Conference 2015 in Paris

Tusenvis av sko ble plassert på Place de la Republique i Paris etter at Klima-marsjen ble avlyst.

Foto: ERIC GAILLARD / Reuters

Ett av målene med offentlig støtte til forskning og innovasjon er nettopp at det skal utløse prosjekter og teknologisatsinger i næringslivet. Samtidig må vi fortsette å bygge opp kunnskap og kompetanse i energiforskningsmiljøene, som igjen kan støtte opp under næringslivets satsinger. Det er derfor avgjørende at vi i oppfølgingen av initiativet får til et godt samarbeid mellom forskning, næringsliv og myndigheter. Det har vi god tradisjon for i Norge.

Følg debatten: Ytring på Facebook og Twitter

Det globale skiftet

Verden må lykkes med å redusere omfanget av menneskeskapte klimaendringer. Klima, befolkningsvekst, urbanisering og endringer i energimarkedene gjør det nødvendig med et globalt grønt skifte. Vi har et godt utgangspunkt i Norge. Norsk elforsyning er i stor grad basert på fornybar vannkraft, kunnskapsnivået er høyt, ny teknologi tas raskt i bruk og over 80 prosent av våre utslipp av klimagasser er avgiftsbelagt.

Innovasjon og forskning på miljøvennlig energi er en uunnværlig del av et effektivt, langsiktig globalt svar på vår felles klimautfordring

En offensiv politikk med gjennomtenkte virkemidler kan stimulere til videre omstilling og innovasjon. Utvikling av ren energi og teknologiske løsninger vil være viktig for å styrke grønn konkurransekraft. Satsing på klimateknologi er en investering for fremtiden.

Om to uker håper vi at vi har lagt grunnlaget for et omfattende og ambisiøst globalt klimasamarbeid, som med tiden kun vil forsterkes.

Oppdrag Innovasjon er én av de viktige samarbeidsplattformene som etableres i Paris og blir en del av den langsiktige løsningen.