Kronikk

Sykefravær skyldes ikke umoralske kvinner

Vi må tåle sykefravær, dersom målet er at alle skal delta i arbeidslivet.

Frustret arbeidende kvinne

Vi må slutte å tenke at det er kvinnens fysikk som er begrensingen i arbeidslivet, skriver direktør i Arbeidstilsynet.

Foto: Martin Kierstein / colourbox.com

Hvorfor har kvinner høyere sykefravær enn menn? Arbeidstilsynets erfaring er at sykefravær i stor grad handler om arbeidsmiljø - og ikke om arbeidsmoral.

Årsakene til kvinners og menns sykefravær er komplekse og sammensatte. En sykepleier har andre utfordringer enn en bankansatt. For eksempel er vold og trusler mer utbredt i kvinnedominerte yrker. Om dette blir kombinert med dårlig ledelse og organisering av arbeidet, kan det påvirke helsa og føre til sykefravær.

SE OGSÅ: Temaet sykefravær diskuteres i Debatten på NRK1 klokken 21:30.

Må tåle sykefravær

Målet med avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) er å gi plass til alle som vil og kan arbeide. Om målet skal nås, må vi tåle et visst nivå på sykefraværet. Arbeidstilsynet ønsker å bidra til at flest mulig klarer å stå i jobb, men skal flest mulig være i arbeid må vi tåle at det er høyere sykefravær enn hvis bare de friskeste er i jobb.

Om vi skal ha et inkluderende arbeidsliv, må vi tåle et visst nivå på sykefraværet.

Ingrid Finboe Svendsen, direktør i Arbeidstilsynet

Den nye IA-avtalen gir den enkelte arbeidsplass et stort ansvar for å legge til rette for et godt og forsvarlig arbeidsmiljø. Poenget er å være i forkant der det er mulig. Nå må virksomhetene ta ansvar, og bruke mulighetene i avtalen. Skal sykefraværet gå ned, er det helt essensielt å jobbe forebyggende før folk blir syke. Dette gjøres ved at arbeidsgiver og arbeidstakerne jevnlig samarbeider om å kartlegge arbeidsmiljøet på sin arbeidsplass.

FØLG DEBATTEN: NRK Ytring på Facebook.

Kjønnsforskjeller

Det er ikke mulig å finne fram til én hovedårsak til verken kvinners sykefravær eller kjønnsforskjeller i sykefravær. Uansett årsak har arbeidsgiver ansvaret for å organisere og legge til rette arbeidet for alle arbeidstakere, uavhengig av kjønn

I arbeidet med å redusere sykefraværet, anbefaler vi derfor å fokusere på arbeidsplassen framfor individet. Arbeidsgiverne bør først og fremst arbeide med å finne de gode løsningene i samarbeid med arbeidstakerne.

LES OGSÅ: Sjølmelding fra sykemeldt småbarnsmor.

Felles nordiske utfordringer

Kjønnsforskjeller i sykefraværet er ikke et særnorsk fenomen. Vi ser også de samme forskjellene i andre vestlige land. Samtidig viser internasjonale studier at de skandinaviske landene er preget av et kjønnsdelt arbeidsmarked. Det vil si at kvinner og menn jobber i ulike yrker, bransjer og sektorer.

Kjønnsforskjeller i sykefraværet er ikke et særnorsk fenomen.

Ingrid Finboe Svendsen, direktør i Arbeidstilsynet

Kvinners arbeidsmiljø er på dagsorden når direktørene i de nordiske arbeidstilsynene møtes til sin halvårlige konferanse i dag og i morgen.

Det svenske arbeidstilsynet legger fram rapporten «Belastning, kjønn og helse i arbeidslivet» (2014:3). Rapporten konkluderte med at den kvinnedominerte hjemmetjenesten skilte seg klart fra den mannsdominerte tekniske etat, til tross for felles arbeidsgiver. I hjemmetjenesten er det flere medarbeidere per leder, arbeidssituasjonen for både sjefer og medarbeidere er mer presset, mulighetene til å påvirke egen arbeidssituasjon er færre, og ressursene er færre, som for eksempel administrativ støtte.

Kvinnens fysikk

Vi må bruke disse erfaringene til å skape et arbeidsliv hvor kvinner og menn har like betingelser og forutsetninger for å gjøre en så god jobb som mulig.

Vi må slutte å tenke at det er kvinnens fysikk som er begrensingen. Det er mer relevant å se på arbeidsoppgaver og utforming av arbeidsutstyr. Dersom vi jobber ut fra at begrensningene ligger i arbeidsbetingelsene og ikke hos kvinnen, kan vi bedre legge til rette for et godt arbeidsmiljø for alle.

Arbeidsmiljø har betydning

Arbeidsmiljø og sykefravær henger sammen. Å ha en meningsfylt jobb i et godt og sikkert arbeidsmiljø er bra for helsa.
Arbeidstilsynets inspektører gjennomfører i overkant av 16.000 tilsyn i norske virksomheter hvert år. Inspektørenes erfaringer viser at arbeidsmiljø har stor betydning for arbeidstakernes helse.

Både det organisatoriske, psykososiale og fysiske på en arbeidsplass har betydning for sykefraværet. Vi vet at dårlig arbeidsmiljøet kan holde folk borte fra arbeidslivet. I noen tilfeller er det en direkte kobling mellom å bli utsatt for dårlige arbeidsbetingelser, og det å bli syk. Andre ganger tar det lenger tid før det resulterer i helsebelastninger.

Mange virksomheter kunne redusert sykefraværet hvis de utviklet og opprettholdt et godt arbeidsmiljø.

Arbeidstakerne har også et ansvar for å forebygge og prøve nye løsninger når problemer oppstår. Når arbeidsgiver og arbeidstakerne jobber sammen, finner man de beste løsningene.