Kronikk

På kanten av loven

Flere treningssentre krever full lojalitet av sine personlige trenere, uten garantilønn. Dette er helt urimelig – og trolig ulovlig.

Personal trainer working with female client in gym Personal trainer working with female client in gym

Personlige trenere må skaffe kunder selv, har ingen garantilønn, og blir nektet å ta andre oppdrag eller ekstrajobber for å spe på inntekten. Den praksisen kan ikke fortsette, skriver kronikkforfatteren. (Illustrasjonsbildet er ikke fra noen av de omtalte treningssentrene).

Foto: Biryukov Pavel

Det store treningssenteret Sats Elixia krever full lojalitet av de personlige trenerne (PT) de har ansatt. Dette til tross for at disse jobber uten garantilønn. PT-ene får ikke lov å jobbe hos andre, ikke engang som assistenter i barnehage eller i kassa på Kiwi.

PT-ene har ikke noe garantert timeantall og dermed heller ingen garantert månedlig minstelønn. Kombinasjonen forbud mot arbeid for andre og null i garantilønn er helt urimelig. Og trolig også ulovlig.

Man må skrive «trolig ulovlig» om situasjonen i dag, fordi det i slike saker må foretas en konkret avveining knyttet til akkurat den PT-en og akkurat det treningssenteret det gjelder. Men fra og med 2019 blir oddsene for treningssentrene enda dårligere hvis en PT vil stevne dem for retten.

Tøyer lovens grenser

Da trer nemlig en lovendring i kraft som nettopp er ment å hindre slike sleipe arbeidsgivere. Arbeidsgivere som binder opp folk slik at de verken er garantert en rimelig lønn, eller får anledning til å spe på inntekten hos andre.

Etter lovendringen vil bestemmelsen i arbeidsmiljølovens § 14-9, første ledd lyde slik: (1) Arbeidstaker skal ansettes fast. Med fast ansettelse menes i denne lov at ansettelsen er løpende og tidsubegrenset, at lovens regler om opphør av arbeidsforhold gjelder, og at arbeidstaker sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang.

«Forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang» står det altså i den nye lovteksten. Slik er loven å forstå også i dag, men dette er en nødvendig presisering, ettersom arbeidsgiverne har begynt å omgå dette i stor stil.

Andre bransjer opererer med garantilønn de første månedene.

Verstingene var bemanningsbyråene, som systematisk opererte med «fast stilling uten garantilønn». Dem har det vært mye politisk strid om. Men varianten for PT-er har gått under radaren. Kanskje ikke så rart, PT-er er folk som først og fremst brenner for trening og ikke har for vane hverken å gå i protesttog eller å fagorganisere seg.

Arbeidsnytt har gjennomgått arbeidsforholdene for PT-er og det de fant var altså oppsiktsvekkende. PT-ene må selv finne kunder og klare å bygge gode kundeporteføljer. Andre bransjer med tilsvarende portefølje-økonomi opererer med garantilønn de første månedene, eller opp til noen år. Det tar nemlig tid å bygge portefølje, uansett hvor god man er.

Låst til en oppdragsgiver

Dersom sentrene hadde innrømmet at PT-er uten fastlønn i praksis er selvstendig næringsdrivende, så kunne de ikke nektet dem å ha andre kunder ved siden av. Et av kriteriene for å være næringsdrivende er nemlig at man har flere kunder, slik skattevesenet og domstolene definerer det. Og sentrene kunne da selvfølgelig heller ikke krevet at PT-en lot være å ta en vanlig deltidsjobb i kassa på Kiwi.

Nå nekter sentrene PT-ene mulighet til å få ekstra inntekt, enten det er innenfor treningsfeltet eller på helt andre jobbarenaer. Dette bekrefter Atle Arntzen, PT manager ved Sats Elixia, når han sier at de sannsynligvis ikke ville godkjent at en PT hadde jobb i barnehage på si.

Bare en av treningskjedene Arbeidsnytt hadde kontakt med, Fresh Fitness, lar PT-ene være formelt næringsdrivende. Dermed kan PT-ene her jobbe ved siden av som barnehageassistenter, butikkmedarbeidere eller hva de vil, uten at kjeden har noe med det. Det er også aksept i denne kjeden for at PT-ene driver visse treningsrelaterte aktiviteter med andre kunder enn kjeden.

Kombinasjonen forbud mot arbeid for andre og null i garantilønn er helt urimelig.

Må endre praksis

Den store treningssentrene Sats Elixia må fra neste år ta et valg. Enten må de fortsette å ha PT-ene ansatt. Da må de garantere for et visst arbeidsomfang og dermed for en gitt garantilønn per måned. Velger de dette kan de også kreve at PT-ene ikke jobber for konkurrenter. Dersom dette tilbys som heltidsjobb kan de trolig også kreve at PT-en ikke jobber for Kiwi en gang.

Dersom de ikke velger ansatt-modellen må de velge å knytte til seg PT-er som er næringsdrivende. Da er det ikke bare en mulighet, men faktisk et krav fra skattemyndighetene at disse PT-ene har flere kunder. En konkurranseklausul kan det gjerne være i slike kontrakter, men den må utformes med rimelighet. Slik de faktisk får det til i Fresh Fitness.

PT-enes arbeidsforhold i Norge er langt fra unike, i Storbritannia skriver forskere at PT-ene jobber under middelalderske forhold.

Det er mulig i Storbritannia, som har en helt annen lovgivning på feltet enn her i Norge.

Hvis ikke sentrene her hjemme skjerper seg, er det bare et spørsmål om tid før en PT-sak havner i domstolene.

Kronikken ble først publisert i Arbeidsnytt.

-----------------------------------------------------------------

Sats Elixia svarer på kritikken:

Elin Ørjasæter setter søkelyset på PTenes rettigheter, og det er Sats Elixia også opptatt av. For å gi medlemmene best mulig service, må PTene ikke bare være topp motiverte, men de må også være tilfredse med arbeidsgiver og rammebetingelsene de har.

Det er ikke korrekt, som Ørjasæter hevder at vi praktiserer forbud mot at PTer arbeider for andre. Her er det vi som har vært upresise i svarene våre, så denne feilen kan ikke Ørjasæter lastes for. I kontraktene står det at en PT må ha skriftlig godkjennelse fra arbeidsgiver for å påta seg annet arbeid, og de som har bedt om dette har normalt fått det.

Sats Elixia arbeider tett med vår bransjeorganisasjon Virke Trening når det gjelder avtalevilkår for bransjens PTer. Vi har allerede sett på ulike løsninger når det gjelder mer forutsigbare lønnsforhold, og vil forsikre oss om at alt vi gjør er i henhold til lover og regler, også etter at lovendringen trer i kraft i 2019.

– Tone Odvold, HR-direktør