NRK Meny
Replikk

Organer er ikke en handelsvare

Kjøp og salg av organer (i hovedsak nyrer) er heldigvis ikke en aktuell problemstilling i Europa.

Zion Harvey transplantasjon

Vi som tilhører pasientgruppen som trenger nye organer ønsker ikke å være gjenstand for handel, skriver styreleder Ragnar Skjøld i Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte. (Illustrasjonsbilde)

Foto: CBS

Replikk til kronikken Nyrer til salgs.

For noen år siden vedtok EU et direktiv for organdonasjon og transplantasjoner, som også gjelder Norge. Kjøp og salg av organer er forbudt. Dette er også nedfelt i den nye norske transplantasjonsloven fra 2016. Både organdonasjon og transplantasjoner skal bare skje ved offentlige sykehus. FN har også vedtatt en resolusjon mot kjøp og salg av organer i verden.

Vi som tilhører denne pasientgruppen ønsker heller ikke å være gjenstand for handel.

Det er nå 336 pasienter som står på venteliste for en ny nyre. Dessverre er 8 pasienter døde på ventelista hittil i 2017. Vi deler selvsagt engasjementet for at flere skal få tilbud om en livreddende transplantasjon. Her er noen nødvendige tiltak:

Organisering av donoransvarlige leger
Donoransvarlige leger i sykehusene må forankres som en døgnkontinuerlig funksjon. I dag er dette arbeidet preget av idealister og når disse ikke er på vakt er det slik at organdonasjon ikke blir tilstrekkelig ivaretatt.

Flere må ta stilling til organdonasjon
I august lanserte helseminister Bent Høie «JA til organdonasjon i kjernejournalen». Det gjør at alle får mulighet til å tilkjennegi sitt JA i kjernejournalen, hvor all basis helseinformasjon om hver enkelt av oss skal ligge. Denne løsningen skal være klar i løpet av 2018.

Det skal også gjennomføres en opplysningskampanje i regi av de regionale helseforetakene for at flere skal ta stilling til organdonasjon, kampanjen skal også fokusere på levende giver av nyre.

Levende giver av nyre
Norge har vært et foregangsland på levende giver av nyre siden 1969. Dessverre har det vært en nedgang i levende giver av nyre de siste syv årene. Dette belaster ventelista for nyretransplantasjon ytterligere. I toppåret 2009 var det 104 transplantasjoner med levende giver, i fjor kun 47. I år er det igangsatt et prosjekt for å fokusere på levende giver transplantasjoner som allerede ser ut til å gi effekt.

Forebygging av livsstilssykdommer
50 prosent av årsakene til kronisk nyresvikt i befolkningen skyldes livsstilssykdommer som hjerte-kar lidelser og diabetes 2. Våre helsemyndigheter må derfor fokusere mer på forebygging, slik at vi ikke får flere enn nødvendig som trenger dialyse og nyretransplantasjon.

Transplantasjonskapasitet
OUS-Rikshospitalet er per i dag det eneste sykehuset i Norge som foretar organtransplantasjoner. For nyre skjer både transplantasjoner med nyre fra avdød og levende giver transplantasjoner ved samme avdeling. Det gjør at mange levende giver transplantasjoner blir utsatt, som er uheldig og svært belastende for både donor og mottaker. Vi LNT ønsker derfor et transplantasjonssenter nummer to kun for levende giver transplantasjoner, slik at flere av disse transplantasjonene kan skje uforstyrret i et eget løp.

Det aller viktigste er at vi alle tenker gjennom hva skal skje den dagen jeg dør ; – får man bruke mine organer til å redde andre mennesker eller får man ikke. Dette bør alle fortelle til sine nærmeste.

FØLG DEBATTEN: Facebook OG Twitter