Hopp til innhold
Kronikk

Nulltoleranse for mobbing

Barn skal ikke bli mobbet. Jeg ville sendt ansatte oftere på kurs og laget felles handlingsplaner for alle barnehagene i kommunen.

Anne Beathe Ryttersveen "Hvis jeg var ordfører" farger 2

'Det er både viktig og riktig å satse på kompetansen i barnehager', mener faglig veileder Anne Beathe Ryttersveen.

Foto: Karoline Arnstøl Elgesem / NRK

Hvis jeg var ordfører ville jeg forebygget mobbing i barnehagene i kommunen. Jeg blir mer og mer klar over hvor viktig det er å ta tak i dette allerede i barnehagealderen. Dagbladet Magasinet fortalte 25. april om «Nora» som ikke ville gå i barnehagen fordi hun hver dag fikk høre av de andre at hun var stygg. Hun gikk gjennom hele barnehagetiden uten å komme inn i lek eller gruppen, ble utestengt og rett og slett mobbet av de andre barna. Hun ble i liten grad sett og hørt av personalet i barnehagen. Slik skal ikke barn ha det.

Alle barna med i leken

Jeg vil fortelle om en barnehage jeg kjenner. På småbarnsavdelingen var det 14 barn i alderen ett til tre år. Det var to barnehagelærere, en barne- og ungdomsarbeider og en assistent. I tillegg jobbet en barnehagelærerstudent der 60 prosent. Gjennom vinteren hadde de fleste barna vært syke, og dermed besøkt legekontoret. Personalet så at barna var veldig opptatt av sykdom og leger og fant ut at de måtte samle inn sykehusrekvisitter. Som blå poser til skoene, munnbind, stetoskop, hvite frakker, sprøyter, pinsett og bandasjer.

Når barn sier at de ”bare har lekt”, så har de ikke det. Leken er blodig alvor.

Anne Beathe Ryttersveen, Faglig veileder

Barna byttet på å være pasienter og leger, og det var ingen legemangel eller ventetid på det legekontoret. I leken utviste barna stor omsorg og empati for hverandres sykdommer. De trøstet hverandre. De ventet tålmodig på tur og alle sykdommer ble helbredet. Alle barna og personalet var med i leken, uansett alder og kjønn.

Barna på denne avdelingen er heldige. De har mange gode voksne med rett fagkompetanse rundt seg.

Mer profesjonelt

Ved å lese fagstoff om dette, har jeg forstått hvor viktig og riktig det er å satse på kompetansen i barnehager. Forskningen viser blant annet at barns trivsel i stor grad er avhengig av de voksne og deres kompetanse, lyst og mulighet til å se og være i samspill og dialog med barna.

Barnehager uten faglært personale blir ikke bra barnehager.

Anne Beathe Ryttersveen, faglig veileder

Som ordfører ville jeg jobbet for å få et mer profesjonelt fagmiljø i barnehagene. Mange barnehager har nå personale uten utdanning. Disse får tillatelse fra kommunens barnehagekontor til å drive barnehagen uten å ha det pedagogiske personalet de er lovpålagt å ha.

Men barnehager uten faglært personale blir ikke bra barnehager. Kommunen må derfor legge til rette for at personalet i barnehagene får mulighet til å utdanne seg til barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere.

Store grupper gir stress

For å forebygge mobbing, må personalet ha mulighet til å følge barna tett opp. Barn som blir sett og hørt blir trygge barn som utfolder seg i lek og undring. For at personalet skal klare å ha de nære relasjonene til barna, vil det være en øvre grense for hvor mange barn det er per ansatt i barnehagene. Barnehageloven sier i dag at en pedagog skal ha ansvar for 14 til 18 barn over tre år eller syv til ni barn under tre år. Kommunen vil legge seg på barnehagelovens minstekrav om pedagogdekning, altså fjorten store barn eller syv små barn. For hver pedagog er det to assistenter eller barne- og ungdomsarbeidere.

Barn som blir sett og hørt blir trygge barn som utfolder seg i lek og undring.

Anne Beathe Ryttersveen, faglig veileder

Store barnegrupper skaper stress hos barn i barnehagealder, og betyr mindre oppfølging fra personalet. Derfor vil jeg også regulere størrelsen på gruppene kraftig ned fra slik det er nå. Nå kan gruppene være fra 18 til 40 barn, varierende av type barnehage og barnehagens utforming. Gruppene skal være på 14 store barn eller ni små barn. Det er også viktig at gruppene er stabile gjennom året og at det ikke er for mye utskiftning av barn og personalet.

Gode rollemodeller

Barnegruppene skal være aldersblandet. I aldersblandete grupper lærer barna å ta hensyn til hverandre, hjelpe hverandre, veiledere hverandre i lek, og de overfører barnekultur til hverandre.

Jeg ser at barnehagene er en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap. Sosial kompetanse utvikles kontinuerlig gjennom handlinger og opplevelser i alle situasjoner i løpet av dagen. Det er derfor viktig å gi barna varierte samspillserfaringer og ikke minst gode her-og-nå situasjoner hvor personalet er gode rollemodeller. Personalets væremåte bidrar til barns læring av sosiale ferdigheter.

Leken er viktig!

Leken blir da en vesentlig metode for å trene på sosiale ferdigheter. Den er en grunnleggende lærings- og livsform for barn, barndommens egenart. Når barn sier at de ”bare har lekt”, så har de ikke det. Leken er blodig alvor. I leken lærer barn konsentrasjon, empati, samarbeid, språk, organisering, kreativitet, glede, humor, selvhevdelse, selvkontroll, konfliktløsing og mye, mye mer.

Hvis barn blir utestengt fra denne leken, blir de frarøvet muligheten til å lære alt dette. En suksessfaktor for god lek i barnehagene er at personalet er tett på barna og leken. De må rett og slett være med og leke. Først da får de innsikt i hva som skjer. Jeg vil også si at gjennom lek lærer barna prinsippene for demokrati.

To parter ved mobbing

Jeg vil at det skal være en kursplan hvor alle barnehageansatte jevnlig kurses i temaene mobbing, sosial kompetanse og lek. Min erfaring er at det er best at alle går på kurs sammen for å få det samme referansegrunnlaget. Et kurs i seg selv er lite verdt hvis det ikke blir fulgt opp i ettertid. Det skal derfor inn eksterne veiledere på personalmøter som har særskilt ansvar for fag og holdningsskapende arbeid hos personalet.

Kompetanse og kvalitet koster, men forskning og erfaring viser at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å bruke ressurser på barnehagene.

Anne Beathe Ryttersveen

Kommunen skal ha felles handlingsplaner for alle barnehager hvor målet er å avdekke mobbing. Denne planen skal også ha tiltak for de barna som har uønsket adferd og mobber. Det er viktig å huske at det alltid er to parter ved mobbing. Den som mobber og den som blir mobbet. Begge skal få hjelp og støtte i barnehagen.

Lønnsomt i lengden

Bare så det er sagt: Foreldrene har også en viktig rolle i mobbeforebyggende arbeid, men jeg konsentrerer meg her om hva en ordfører kunne gjort.

Kompetanse og kvalitet koster, men forskning og erfaring viser at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å bruke ressurser på barnehagene. Professor i samfunnsøkonomi, Mari Rege, uttalte i januar 2014: «På grunn av rentes renteeffekt er tidlig investering i små barns læring det mest effektive virkemidlet vi har for å gi norske barn likere muligheter for å lykkes i utdanning og arbeidsliv”.

Jeg vil gå for tidlig innsats og avdekke problemene før de blir for store for mobberne og de som blir mobbet.