Replikk

NAV setter arbeid først

Arbeid står øverst på dagsordenen for NAV. Men vi kan ikke oppheve samfunnets tyngdelover.

NAV

«I dag faller ungdom utenfor arbeidsmarkedet først og fremst på grunn av mangel på kompetanse. Ikke på grunn av dårlig helse eller diskriminering», skriver kronikkforfatteren.

Foto: Hans Erik Weiby

Denne replikken er et svar på kronikken «Har A-en ramlet ut av NAV?» av FAFO-forsker Anne Hege Strand.

Forsker Anne Hege Strand lurer i en kronikk her på NRK om A-en har ramlet ut av NAV. Det har den ikke. Arbeid står øverst på agendaen i alt vi gjør. Det betyr ikke at vi ikke kan bli bedre.

Jeg er enig i at NAV først og fremst må prioritere arbeid. Trygd er aldri en målsetting. Aller minst for unge mennesker. Ambisjonen er at vi skal løfte oss mange divisjoner på å jobbe ut mot arbeidsmarkedet og på å formidle folk til jobber.

Vi må sørge for at mobiliteten blir høyere, at regelverket blir praktisert mer fleksibelt og vi må hele tiden foreslå forenklinger. Jeg opplever at vi er på rett vei, og at vi har tatt mange og riktige steg i denne retningen. Men vi er ikke i mål.

Samtidig er det viktig å understreke at NAV ikke kan oppheve tyngdelovene. Jeg ser dessverre at en økende andel av våre brukere aldri har vært i arbeid, og jeg treffer stadig folk langt opp i tjueårene som aldri har hatt en sommerjobb.

Samarbeid er nøkkelen

Denne utfordringen klarer vi ikke å løse alene. Løsningene på bedre arbeidsinkludering ligger ofte i skjæringspunktet mellom utdanningssektoren, helsevesenet og NAV. Gjennom samarbeid kan vi redusere frafall fra videregående opplæring eller hindre langvarig sykefravær.

NAV må først og fremst prioritere arbeid.

Bjørn Gudbjørgsrud, tjenestedirektør i NAV

I dag faller ungdom utenfor arbeidsmarkedet først og fremst på grunn av mangel på kompetanse. Ikke på grunn av dårlig helse eller diskriminering. De arbeidsledige ungdommene som oppsøker NAV-kontoret, har ofte noen felles trekk: De har ikke fullført videregående opplæring, har liten eller ingen arbeidserfaring og har en historie med manglende mestring, lav selvfølelse og lite motivasjon i skolen.

FØLG DEBATTEN: NRK Debatt på Facebook.

Et velferdsproblem

Nylig kom det en Fafo-rapport der Anne Hege Strand er en av forfatterne. Den peker på at flere unge faller utenfor. Økningen er ikke stor, men den betyr at vi kan gå glipp av verdifull arbeidskraft i årene som kommer. Utviklingen er også et velferdsproblem for unge i en sårbar alder, som opplever at deres evner og arbeidskraft ikke er etterspurt.

Men det er ikke slik at denne utviklingen kommer fordi NAV motiverer unge mennesker til å gå på trygd framfor å komme seg i arbeid. Tvert i mot er vår virksomhet innrettet først og fremst mot arbeid. Det betyr ikke at det alltid er enkelt å få ungdom som har falt utenfor inn i arbeidslivet.

Rift om jobbene

Det norske arbeidsmarkedet har vært gjennom store endringer de siste tiårene. For noen tiår siden var flertallet av arbeidstakerne ufaglærte. I dag gjelder dette bare én av fem, og i årene som kommer vil det bli langt færre. Tilbudet av arbeidskraft uten fullført videregående utdanning er langt større enn etterspørselen. Konkurransen om de ufaglærte jobbene forsterkes ytterligere av økt arbeidsinnvandring.

Trygd er aldri en målsetting.

Bjørn Gudbjørgsrud, tjenestedirektør i NAV

En del av løsningen på disse problemene er selvsagt at NAV blir enda mer arbeidsrettet, har mer kontakt med arbeidslivet og klarer å formidle flere inn i arbeidsmarkedet. Men det vil ikke være nok.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter.

Treffsikre tilbud

Vi må også styrke kompetansen til dem som faller utenfor gjennom å få flere gjennom videregående skole og gjennom å utvikle flere og mer treffsikre tilbud i skjæringspunktet mellom NAV og helsevesen. Vi er avhengig av et godt samarbeid med utdanningssektoren og helsevesenet for å lykkes.

Heldigvis ser vi at nye metoder virker. Det er blant annet utviklet mindre teoritunge skoleløp og ordninger der NAV-ansatte og helsearbeidere jobber sammen med ungdommene og arbeidslivet. Vi behøver mer av dette.

Og vi trenger et tydelig NAV som kommuniserer «arbeid først». Derfor står dette øverst på vår dagsorden.