Hopp til innhold
Replikk

Mer tid til pasientene

Mer penger til legene gir ikke mer tid til pasientene. Og mer tid er det som trengs.

Bent Høie i juni 2018

Fastlegene har fått for mange oppgaver og for stort arbeidspress. Fastlegeordningen skal forbedres og moderniseres, men mer lønn til dagens fastleger er ikke løsningen, hevder helseminister Bent Høie (H) i en replikk til Den norske legeforening.

Foto: EIRIK GJESDAL / NRK

Fastlegene gjør en fantastisk jobb og fortjener hver eneste krone de tjener. Så har de også fått et godt tilbud i året forhandlinger med staten. Fastlegene har fått tilbud om 100 millioner kroner på toppen av samme lønnsvekst som andre grupper har fått.

I en kronikk på NRK Ytring skriver president Marit Hermansen i Legeforeningen og leder Tom Ole Øren i Allmenlegeforeningen at dette ikke er i nærheten av å være nok.

Fastlegene må gjerne ønske seg enda bedre betalt. Men pengene Legeforeningen har krevd vil verken gi flere leger eller bedre rekruttering. De vil gi høyere inntekt til leger som allerede er i ordningen. En mulig konsekvens kan være at enkelte leger i de store byene vil kutte ned på listene sine. Men det er jo ingen løsning på utfordringene med å rekruttere fastleger utenfor de store byene.

Jeg er helt enig med fastlegene i at oppgavene har blitt for mange og arbeidspresset for stort. Det skal vi gjøre noe med. Fastlegeordningen skal forbedres og moderniseres. Men mer lønn løser ikke alle utfordringer.

Oppgavene har blitt for mange og arbeidspresset for stort. Det skal vi gjøre noe med.

Vi skal rekruttere flere leger inn i fastlegeordningen. Det er vi i full gang med gjennom tilskudd til rekruttering og utdanningsstillinger.

Vi har startet på en evaluering av fastlegeordningen der vi ser på hvordan vi skal møte utfordringene. Her ser vi både på rammebetingelsene for ordningen, samhandling med andre og fastlegenes oppgaver og arbeidsformer. Dette er kunnskap vi trenger for å vurdere hvilke arbeidsoppgaver vi kan løfte bort fra fastlegene, hvilke oppgaver andre kan overta og hvilke oppgaver vi kan løse på mer moderne og effektive måter.

Ikke minst spør vi pasientene om deres erfaringer med ordningen.

Vi skal vurdere hvordan vi kan gjøre ordningene med legevaktarbeid mindre belastende. Mange fastleger opplever at legevakten tar mye tid og krefter.

Vi prøver ut ulike former for teamarbeid i kommunene som vil kunne avlaste fastlegene, og vi ser på hvordan finansieringsordningene kan bli bedre.

Flere fastleger vil gi færre pasienter og mindre arbeidspress for den enkelte lege. Men vi må rekruttere flere leger til ordningen før vi gjør endringer som legger til rette for at fastlegene kutter listene sine. Det er viktig for å unngå at pasienter blir stående uten fastlege og at enda flere leger søker seg til de store byene.

Pengene Legeforeningen har krevd vil verken gi flere leger eller bedre rekruttering.

Evalueringen av fastlegeordningen vil føre fram til en handlingsplan som vi legger fram våren 2020. Jeg har forståelse for dem som synes at dette er for langt fram i tid, men vi er nødt til å ta oss tid til å finne de beste løsningene for pasientene, fastlegene og kommunene før vi gjør endringer i en ordning som er veldig viktig for veldig mange.

Helse- og omsorgsdepartementet fastsetter en forskrift med takster i tråd med statens siste tilbud. Forskriften vil være gjeldende fra 1. juli 2018. Vi tar grep på mange områder for å møte utfordringene.

Pasientene trenger ikke først og fremst leger med mer lønn.

De trenger leger med mer tid.

Følg NRK Debatt på Facebook