NRK Meny
Kronikk

Begynnelsen på noe stort

Mange er skeptiske til at Norges Bank skal overta Etikkrådets ansvar for utelukkelser. Vi mener tvert imot at dette er en forutsetning for å ta steget videre i arbeidet med ansvarlig forvaltning av oljeformuen.

oljesand

Etikkrådet har tidligere utelukket blant annet landminer, klasebomber og tobakk, og holder konstant øye med selskaper som kan mistenkes for for eksempel barnearbeid. Nå vurderes det uttrekk fra blant annet kullselskaper og selskaper som driver med oljesand, slik Statoil gjør i Canada (bildet).

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

I regjeringens stortingsmelding om Statens pensjonsfond, fredag 4. april, ble det lagt opp til å styrke arbeidet med ansvarlige investeringer. Blant annet skal mer av ansvaret overlates til forvalteren selv, Norges Bank.

Enkelte hevder det ikke lar seg gjøre å ivareta etikken når det overordnede målet er best mulig avkastning. Men vår erfaring er at etikk og butikk fint lar seg kombinere.

LES OGSÅ: Protesterte mot nedleggelse av Etikkrådet

Påvirkningsmuligheter

Eierskapsutøvelsen i Norges Bank og utelukkelsen i Etikkrådet er to sterke virkemidler som blir enda mer slagkraftige når de settes i sammenheng. Vår erfaring er at vi – til tross for at vi er en liten aktør i verdensmålestokk – blir hørt fordi vi er kapitalforvalter. Børsnoterte selskaper vil naturlig nok stå i stram giv akt for forvalteren av verdens største statlige fond.

Poenget er ikke å utelukke et selskap fordi noe har gått galt, men å være en pådriver for forbedringer.

Christine T. Meisingset

Analyser av uansvarlig virksomhet innenfor fagområdene miljø, menneskerettigheter og korrupsjon krever spisskompetanse og erfaring, men her finnes også gode muligheter for å påvirke til forbedring. Gjennom året har vi dialog med en rekke selskaper om disse temaene. Vi forventer at de rydder opp i problemene og innfører risikoreduserende tiltak. Poenget er ikke å utelukke et selskap fordi noe har gått galt, men å være en pådriver for forbedringer. I mange av sakene unngår vi utelukkelser som følge av dialogen. Per 1. kvartal 2014 er det likevel 175 selskaper vi ikke vil investere i. Dersom man ser antallet utelukkelser som et mål på implementering, er investeringsetikken altså godt ivaretatt.

Etikkrådet har vist grundig og solid arbeid gjennom en årrekke. De har anbefalt utelukkelse av selskaper som viser ukultur eller mangel på ansvarlig forretningspraksis. Men etter dagens ordning kreves godkjenning av Finansdepartementet, og dermed blir Etikkrådets anbefalinger svært tidkrevende å implementere. Og selv om Etikkrådets sekretariat har høyt kvalifiserte og dyktige ansatte, vil det aldri kunne få den samme autoriteten i dialog med selskapene som forvalteren Norges Bank. Utelukkelse virker best når det står som siste ledd i eierskapsutøvelsen.

Helhetlig bærekraftstrategi!

I Storebrand har vi etterlyst en tydelig integrert bærekraftstrategi for hele fondet, fordi ansvarlige investeringer handler om så mye mer enn å utelukke de verste selskapene. Vi støtter Strategirådets endringsforslag som nå følges opp av departementet, men det gjenstår viktig arbeid på en rekke områder:

  • Oljefondets eksponering mot fossile brensler skal vurderes av et ekspertråd fram mot neste års stortingsmelding. Eksponering mot fossile brensler, og spesielt kull og oljesand, er risikabelt både for avkastningen og klimaet. I Storebrand har vi god erfaring med å styre unna selskaper som har hele eller store deler av forretningsmodellen sin basert på disse energibærerne.
  • Sammen med en rekke andre har vi oppfordret til at Norges Bank kan investere i infrastruktur for fornybar energi. Det er både investeringsmessig interessant og et viktig bidrag til det grønne skiftet.
  • I valget mellom mange tusen børsnoterte selskaper jakter vi på aksjer og obligasjoner fra de som viser effektiv ressursbruk og god risikostyring, samt posisjonert seg med produkter og tjenester som er smartere og mer bærekraftige enn konkurrentenes.

LES OGSÅ: «Formueforvaltning og fossil energi» (19.mars) av Klaus Mohn

At ansvarlige investeringer inngår i mandatet til Norges Bank sikrer solid eierskap og forankring.

Christine T. Meisingset

Dette er eksempler på grep som bør tas av hensyn til avkastningen, men som også passer som hånd i hanske med ansvarlig forvaltning. Gjennom snart 20 år med bærekraftige investeringer har vi erfart at dette arbeidet ikke kan overlates til et fåtall analytikere eller forvaltere. Det krever eierskap både i styre, toppledelse og gjennom organisasjonen for å sikre at dette nye, utradisjonelle fagområdet får den nødvendige prioriteringen i daglig drift.

Den ene utelukkelsen, det ene mandatet eller den ene analysen gjør ingen forskjell alene. Det er summen av alle aktiviteter, og kalibreringen mellom dem, som er avgjørende. Først når det jobbes systematisk over tid, kommer de gode resultatene. Et ekspertråd kan være til god hjelp, men det viktigste er at ekspertisen finnes der hvor jobben skal gjøres fra dag til dag.

Dette krever solid forankring og eierskap både i styret, toppledelsen og organisasjonen. At ansvarlige investeringer inngår i mandatet til Norges Bank sikrer dette eierskapet.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

En viktig trend

For 10 år siden var det et viktig skritt å etablere etiske retningslinjer. Internasjonalt er den sterkeste trenden nå å integrere bærekraftsanalyser i hele forvaltningen, for å heve kvaliteten og sikre god avkastning. Etiske retningslinjer har blitt en hygienefaktor, og det er økende oppmerksomhet om temaenes finansielle relevans. Det er kvaliteten på hva vi faktisk eier som er viktigst, ikke de få selskapene vi har utelukket.

Et ensidig etikkfokus er ikke tilstrekkelig.

Christine T. Meisingset

FN anslår at så mye som 50 prosent av inntektene i børsnoterte selskaper kan gå tapt på grunn av økte miljøkostnader. Alle langsiktige forvaltere må skaffe seg innsikt i vannressurser, korrupsjon og det grønne skiftet for å sikre god langsiktig avkastning. Vi må forstå risiko og muligheter som påvirker kontantstrøm og lønnsomhet i selskapene for å sikre et overordnet finansielt mål. Et ensidig etikkfokus er ikke tilstrekkelig.

Store forventninger

Det som noen ved første øyekast mener er et tilbakeslag for ansvarlig forvaltning av Oljefondet, mener vi tvert imot vil kunne være begynnelsen på noe stort. En forvalter i verdensklasse vil være opptatt av å løse oppgavene i sitt mandat best mulig.

Vi tror Finansministeren har rett i at endringene vil gi bedre gjennomslagskraft, forutsigbarhet og konsistens i arbeidet med ansvarlige investeringer. Vi mener det er en forutsetning for å ta steget videre i arbeidet med ansvarlig forvaltning av oljeformuen.