Lettvint fra PST

Hvis stortingsflertallet snur og følger PSTs råd om å bevæpne politiet, vil det koste flere liv enn det vil spare.

Bevæpnet politi

Uniformert mannskap i politiet var bevæpnet i perioden november 2014 til februar 2016 på grunn av økt terrortrusel. Nå går PST inn for permanent bevæpning i et høringssvar. PST kommer med lettvinte konklusjoner, mener kronikkforfatterne.

Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Stortinget skal snart bestemme om norsk politi fortsatt skal være ubevæpnet. Frp og justisministeren ønsker fast bevæpnet norsk politi. Det regjeringsoppnevnte Bevæpningsutvalget anbefalte fortsatt ubevæpnet politi, noe som styrket stortingsflertallets støtte til dagens ordning.

Dette kan nå snu. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) rettet nemlig «krass kritikk» mot Bevæpningsutvalget i sin høringsuttalelse og anbefaler permanent bevæpning av norsk politi. PST legger til grunn at det er en økt jihadistisk terrortrussel mot Norge, og legger også til grunn at permanent bevæpning kan redusere tap av sivile liv ved terrorhendelser. PSTs høringsuttalelse vil kunne bli avgjørende når Stortinget skal fatte sin beslutning.

Sviktende premisser

Vi mener PST har levert en overflatisk og lettvint høringsuttalelse. Når man skal vurdere en så inngripende reform som permanent politibevæpning, bør det være et minstekrav at en offentlig instans som PST bygger sin høringsuttalelse på etterprøvbare premisser, og at de veier fordeler mot ulemper:

PSTs høringsuttalelse vil kunne bli avgjørende når Stortinget skal fatte sin beslutning.

Sparte liv: PST anslår ikke hvor stor terrortrusselen mot Norge egentlig er, for eksempel hvor mange liv må vi regne med går tapt som følge av jihadistisk terror i Norge per år. PST anbefaler fast bevæpning som løsning, men gjør ingen analyse av hvor mye terrordød i Norge dette vil kunne forebygge.

Tapte liv: PST nevner ingen mulige ulemper ved fast politibevæpning, og gjør ingen anslag av hvor mange sivile liv som vil gå tapt som følge av forslaget.

Vi presenterer her et førsteutkast til et «bevæpningsregnskap». Hvor mange sparte versus tapte liv kan vi forvente at fast politibevæpning medfører? Vi inviterer PST og andre til å korrigere og forbedre regnskapet.

Permanent bevæpnet politi kan spare ett menneskeliv i terrorhendelser i løpet av 20 år

Siden vi ikke har noen faktiske eksempler fra Norge på at den nåværende bevæpningsordningen har kostet sivile eller politifolks liv, må vi bruke terrorhendelser i Europa som grunnlag for anslagene.

I 2015 og 2016 ble totalt 290 sivile drept i Europa i terrorhendelser. Det tilsvarer i gjennomsnitt ett dødsfall årlig om vi overfører tallene til Norge. For å beregne antall liv permanent bevæpning i Norge kan spare i eventuelle framtidige terrorhendelser, kan vi ta utgangspunkt i hvor mange ytterligere liv som ville gått tapt i terrorhendelser i Europa dersom politiet der hadde vært ubevæpnet som i Norge.

PST har levert en overflatisk og lettvint høringsuttalelse.

Dagens ordning med «fremskutt lagring» betyr at våpen skal lagres i politibilen. Norsk politi kan i dag bevæpnes under utrykning, og det er derfor ytterst få terrordødsfall PSTs forslag vil kunne forebygge sammenlignet med dagens ordning. Det vil kun gjelde situasjoner hvor politiet ankommer en pågående terrorhandling på annen måte enn i politibil, og kun drapshandlinger som kan forhindres med våpen i løpet av de minuttene det ellers ville tatt å bevæpnes under dagens ordning.

22. juli: Ville ikke gjort noen forskjell

De fleste kjente terrorhendelser ville ikke fått mer dødelig utfall med den norske bevæpningsmodellen. PST viser i sitt høringssvar stadig til 22. juli, men permanent bevæpnet politi ville ikke utgjort noen forskjell denne dagen. Heller ikke terrorhendelsene i Stockholm i 2017 og Paris i 2015 ville blitt mer dødelige dersom det lokale politiet hadde vært ubevæpnet. Terrorister ser heller ikke ut til å bli avskrekket fra terror i land med fast bevæpnet politi.

Kanskje er det likevel mulig at et mindretall av terrorhendelsene i Europa ville blitt mer dødelige med den norske modellen. La oss anslå at fem prosent flere ville blitt drept i terrorhendelsene i Europa dersom europeisk politi praktiserte den norske bevæpningsordningen. Hvis vi overfører dette anslaget til norske forhold, vil det tilsvare at fast bevæpning av politiet kan spare ett menneskeliv i Norge i løpet av 20 år, forutsatt at Norge er like utsatt for terror som Europa for øvrig, og at terroren fortsetter som nå.

Det er sannsynlig at permanent bevæpning vil koste langt flere liv enn det vil spare.

Permanent bevæpnet politi vil trolig koste 10 menneskeliv i løpet av 20 år

Men; hvor mange flere sivile vil bli drept i Norge dersom det norske politiet skal bære våpen som del av uniformen, slik man gjør i Danmark og Sverige?

Fast bevæpnet politi i Danmark og Sverige skyter og dreper omtrent tre ganger så mange som det som blir drept av ubevæpnet politi i Norge, England og Wales, ifølge Bevæpningsutvalget. Det norske politiet har skutt og drept fire personer de siste 15 årene. En tredobling av dette tallet vil tilsvare ytterligere omtrent 10 drepte sivile over en periode på 20 år.

Vi har ingen grunn til å tro at bevæpnet politi i Danmark og Sverige har dårligere holdninger, utdanning eller trening enn politi i Norge, England og Wales.

Det er andre forklaringer på forskjellen: Psykologisk forskning viser at de som bærer våpen blir mer aggressive, og det gjelder faktisk også de som ser våpen. Muligheten til å benytte våpen på impuls fører iblant til fatale feilvurderinger.

PST nevner ingen mulige ulemper ved fast politibevæpning.

Norsk politi løser i dag sine oppgaver på en beundringsverdig måte, og i all hovedsak uten våpen. Mange av politiets utfordringer utføres med fordel uten våpen på kroppen, eksempelvis møter med familier i krise, personer med alvorlige psykiske lidelser, utagerende rusmisbrukere, demente, eller ulike situasjoner med ungdom.

I perioden med midlertidig bevæpning i Norge avfyrte politiet sju ganger så mange vådeskudd som skudd avfyrt med vilje i tjeneste, og politifolk ble skadet. Politiet fikk kritikk for å ha skutt en kvinne med tomatkniv på kloss hold.

Konklusjon: Bevæpning vil koste flere liv enn det sparer

Det er sannsynlig at permanent bevæpning vil koste langt flere liv enn det vil spare, og ordningen kan vise seg å gjøre hverdagen mindre trygg, både for publikum og for politiet selv.

Beregningene vi har gjort er imidlertid kun et overslag som viser hvordan et bevæpningsregnskap prinsipielt kan se ut, og som nevnt inviterer vi PST og andre til å korrigere premissene for regnestykket. Særlig savner vi en oversikt over hvilke terrorhandlinger i Europa som kunne kostet flere menneskeliv med ubevæpnet politi etter den norske modellen.

En så viktig politisk avgjørelse som permanent bevæpning av politiet kan ikke treffes uten et solid tallgrunnlag og analyse av sparte versus tapte liv.

Følg NRK Debatt på Facebook og Twitter