Hopp til innhold
Kronikk

Klar tale

Jeg er helt enig i at festtaler ikke holder for dem som trenger hjelp. Så gjør vi også mye mer enn å holde taler.

Bent Høie

'Jeg er ikke fornøyd med hvordan helseregionene har fulgt opp den gylne regel', skriver helseminister Bent Høie.

Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Red.anm.: Denne kronikken er et svar på «Høies gylne regel var et glansbilde».

Jeg er enig med Vorkinnslien og Stormbo at det er behov for bedre og raskere behandling til mennesker med psykiske lidelser.

Men det overordnede budskapet i kronikken deres er at den gylne regel og satsingen på psykisk helse bare eksisterer i fine festtaler og ikke i det virkelige liv.

De tar feil. Regjeringen satser på en rekke områder for å bedre behandlingen til dem med psykiske lidelser.

Det betyr ikke at vi er i mål – men at vi har tatt viktige skritt på veien dit.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter

Målene ikke nådd, men utviklingen er positiv

Da vi overtok regjeringsmakten gjeninnførte vi den gylne regel som den rødgrønne regjeringen hadde fjernet.

Den sier at veksten på regionnivå innen psykisk helsevern og rus hver for seg skal være større enn veksten innen somatikk.

I fjor ble denne veksten målt innen kostnader, aktivitet og ventetider.

Rapporter fra helseregionene viser at målene for aktivitet og kostnader ikke ble nådd i fjor, men at utviklingen er positiv for ventetid.

Jeg er ikke fornøyd

Tallene fra helseregionene viser nemlig at ventetiden innen psykisk helsevern og rusbehandling i fjor gikk ned i alle helseregioner – bortsett fra i Helse Sør-Øst, der ventetidene for barne- og ungdomspsykiatrien og rusbehandling var uendret.

Jeg er ikke fornøyd med hvordan helseregionene har fulgt opp den gylne regel. Derfor har jeg i år bedt dem rapportere om hvordan de skal følge den opp for 2015.

I år har vi innført krav om at den også skal måles i antall årsverk.

FØLG DEBATTEN: NRK Debatt på Facebook

Eksempler på satsing

Kronikkforfatterne omtaler det de kalle elleve «tegn» på at regjeringens satsing på psykisk helse er et glansbilde.

Jeg vil peke på elleve eksempler som viser at vi satser på psykisk helse:

 1. Vi sørger for flere psykologer i kommunene. Det kommer krav om dette i lovs form og en ny og mer forutsigbar finansieringsordning.
 2. Vi sørger for at private psykologer og legespesialister som har avtale med det offentlige skal brukes mer. Avtalespesialistene er en ressurs som kan utnyttes bedre til pasientenes beste.
 3. Vi sørger for at ACT-teamene opprettholdes og at flere kan etableres. Prøveprosjektet der kommuner og spesialisthelsetjeneste samarbeidet i team for å gi pasientene helhetlig behandling der de bor, viste seg å være en suksess.
 4. Vi sørger for at psykisk helse og rus er først ut når vi innfører fritt behandlingsvalg. Det vil gi pasientene mulighet til å velge døgnbehandling hos private på det offentliges regning.
 5. Vi sørger for at psykologer kan henvise til spesialisthelsetjenesten. Da slipper pasientene å dra fra kontor til kontor og psykologene slipper å få velsignelse fra lege for å sikre pasientene nødvendig hjelp.
 6. Vi sørget for at det i fjor ble kjøpt 200 nye døgnplasser hos private institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling – dette var også plasser til pasienter med samtidige alvorlige psykiske lidelser og rusavhengighet.
 7. Vi sørger for at færre barn og unge møter en stengt dør når de går til helsesøsters kontor for å snakke om noe som er vanskelig. Det har vi gjort ved å øke ressursene til helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
 8. Vi sørger for at flere av dem som er ensomme får et tilbud gjennom å støtte organisasjonenes arbeid for å forebygge ensomhet.
 9. Vi sørger for et eget folkehelseprogram rettet inn mot psykisk helse og rus i samarbeid med KS. Målet er å integrere og forankre psykisk helse i det lokale folkehelsearbeid.
 10. Vi sørger for at Fontenehusene får mer penger slik at driften av husene sikres og det blir mulig å etablere nye. Dette er arbeidsrettede rehabiliteringstilbud som bygger på grunnleggende behov som å bli sett, hørt, tilhøre et fellesskap og mestre ulike oppgaver.
 11. Vi sørger for at helseforetakene satser på psykisk helse ved at vi gjeninnførte den gylne regel. Og vi følger med på at de gjør det vi har bedt dem om.

Denne listen er slett ingen festtale som handler om noe vi ikke gjør.

Denne listen er klar tale om det vi faktisk gjør.