Hopp til innhold
Kronikk

Jeg er bekymret for ungdommen

Rusavhengige bør få helsehjelp og ikke straff for sin avhengighet. Men samfunnet kan ikke risikere en økt bruk av narkotika. Vi må finne en ruspolitikk som ivaretar begge disse hensynene.

Benedicte Bjørnland, Politidirektør

Avkriminalisering av narkotika kan gjøre Norge til et enda mer attraktivt marked for organiserte kriminelle. Det er en av flere grunner til å opprettholde et forbud, selv om ruspolitikken skal reformeres, mener politidirektør Benedicte Bjørnland.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Vi trenger en bred og kunnskapsbasert debatt om fremtidens ruspolitikk i Norge. En slik anledning får vi når Rusreformutvalget leverer sin rapport før jul. I samfunnsdebatten har flere allerede tatt til orde for å avkriminalisere bruk og besittelse av alle typer narkotika. Jeg mener at dette ikke er riktig svar på narkotikautfordringene.

Jeg håper at Rusreformutvalget i sitt arbeid har klart å balansere hensynet til de rusavhengige med målet om lavest mulig narkotikabruk i samfunnet. Regjeringen har vært tydelige på at bruk og besittelse av narkotika skal være forbudt, og at legalisering ikke er aktuelt. Samtidig vil et forbud raskt bli betydelig svekket dersom lovbrudd ikke får konsekvenser.

Holdningsendring

97 prosent av Norges befolkning bruker ikke narkotika jevnlig i dag. Politiet har registrert en holdningsendring til bruk av narkotika blant unge. Ungdataundersøkelsen 2019 viser også en økning i andelen unge som har prøvd og blitt tilbudt cannabis. Politiet opplever i tillegg en økning i bruk av andre narkotiske stoffer.

Narkotika er hovedinntekten til kriminelle nettverk.

Tilgjengelighet og markedsføring av narkotika er også helt annerledes i dag enn for få år siden. Flere unge forteller til oss at de oppfatter at narkotika er i ferd med å bli lovlig i Norge. Vi skal ikke undervurdere straffens normative og preventive effekt. Å gjøre store endringer kan vise seg å bli et eksperiment med ukjent resultat.

Rusavhengige må få bedre hjelp

Politiet ønsker at rusavhengige skal få bedre hjelp og oppfølging. Hver dag ser vi hvordan rusavhengighet og narkotika kan være ødeleggende for mennesker, familier og barns trygghet. Å hjelpe er en del av hverdagen til politiet, og i altfor lang tid har vi sett og bemerket at hjelpen samfunnet tilbyr rusavhengige, er for dårlig.

Unge oppfatter at narkotika er i ferd med å bli lovlig i Norge.

Disse trenger først og fremst hjelp fra helsevesenet, ikke straff. Politiet opplever at det i dag er for store variasjoner i oppfølgingstilbud til rusavhengige i Norge. Ettervern etter soning og godt helserettet innhold i alternative reaksjoner er andre mangler vi ser i dag. Jeg håper en rusreform kan være med å rette på dette.

Unge brukere må fanges opp tidlig

Noe av det viktigste samfunnet kan gjøre på rusområdet, er å drive et godt og bredt forebyggende arbeid. Politi, kommune, skoler, frivillige og ikke minst foreldre, er bare noen som må jobbe sammen for å skape trygge, gode oppvekstmiljø for våre barn og unge. Vi må sammen bli bedre på både å forebygge og behandle de traumer som så altfor ofte ligger i bunn av tung rusavhengighet.

Vi må fange opp brukere av narkotika så tidlig som mulig. Jeg har tro på hjelp, støtte og oppfølging gjennom individuelt tilpassede reaksjoner. Det er allerede slik i dag at det hovedsakelig brukes alternative reaksjoner ovenfor unge. Her legges det stor vekt på tiltak som er ment å hjelpe den enkelte. Det å opprettholde muligheten til å sanksjonere, vil ofte være helt nødvendig for at samfunnet kommer i posisjon til å hjelpe.

Det er i dag for store variasjoner i oppfølgingstilbud til rusavhengige i Norge.

Narkotika finansierer alvorlig kriminalitet

Narkotikabruk utgjør ikke bare et helseproblem for den enkelte. Bruk av narkotika selv i små mengder, bidrar til å finansiere organisert nasjonal og internasjonal kriminalitet. Kjøpekraften her til lands er betydelig.

Narkotika er hovedinntekten til kriminelle nettverk, og genererer annen kriminalitet som bl.a. alvorlig vold og trusler og ulovlig befatning med våpen. Det er derfor avgjørende med et reelt forbud mot narkotika, også i framtiden. Blir bruk og besittelse av narkotika avkriminalisert, vil Norge kunne fremstå som et enda mer attraktivt marked for organiserte kriminelle.

Et forbud vil raskt bli betydelig svekket dersom lovbrudd ikke får konsekvenser.

Felles ansvar for god ruspolitikk

Jeg mener at samfunnets virkemidler må kunne tilpasses den enkelte enda bedre enn i dag. Samfunnet må møte rusavhengige med bedre helsehjelp.

Unge må møtes med god veiledning og tilpasset oppfølging. Samtidig bør samfunnet opprettholde politiets lovhjemler som er nødvendige for å kunne avdekke, forebygge og bekjempe kriminalitet.

Vi i politiet skal bidra med våre erfaringer og vår kunnskap i den kommende prosessen. Jeg håper også at alle samfunnsaktører som er spesielt opptatte av barn og unge, vil bruke anledningen godt når fremtidens ruspolitikk nå skal meisles ut.