NRK Meny
Kronikk

Ingen bærekraft uten økt likestilling

Likestilling er en selvfølgelig rettighet for alle kvinner. Men det er også nødvendig for å nå FNs mål om en bærekraftig utvikling.

Erna Solberg og Graca Machel

Kvinners stilling må styrkes, både økonomisk og politisk, hvis FNs bærekraftsmål skal oppfylles, skriver Erna Solberg og Graca Machel i denne kronikken. Begge er medlemmer i FNS pådrivergruppe for bærekraftsmålene, som ble nedsatt i fjor.

Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Når vi markerer den internasjonale kvinnedagen verden over, er det viktigere enn noen gang å styrke jenters og kvinners stilling.

Ikke bare fordi likestilling mellom kjønnene er en rettighet i seg selv, men også fordi vi ikke kan nå FNs nye bærekraftsmål uten at kvinner og jenters rettigheter ivaretas bedre.

Arbeidet med FNs tusenårsmål ble avsluttet i 2015. Kan verden være stolte av de resultatene vi har oppnådd? Svaret er ja. Mange land gjorde store fremskritt med å forbedre menneskers liv.

Men samtidig er det også klart at millioner fortsatt ble utelatt. Mange av disse er jenter og kvinner, og de ble ganske enkelt glemt på grunn av kjønnsdiskriminering. Det er fullstendig uakseptabelt.

Tydeligere fokus på likestilling

I arbeidet med å nå FNs nye bærekraftsmål må vi tenke annerledes. Vi må opprette sterkere, ansvarlige institusjoner, og mobilisere flere menneskelige og finansielle ressurser enn noen gang tidligere.

Vi vet at det mest effektive for å styrke kvinners og jenters stilling er å investere i helsearbeid og utdannelse. Kvinner og jenter må ha en sentral plass i ulike lands utviklingsarbeid.

Nasjonale regjeringer i en bred koalisjon med andre aktører må finne fram til de sentrale årsakene til at kvinners og jenters stilling ikke styrkes.

Det mest effektive for å styrke kvinners og jenters stilling er å investere i helsearbeid og utdannelse.


Blant de mest sentrale utfordringene er jenter som ikke får skolegang, mangel på økonomiske muligheter, barneekteskap og kjønnsbasert vold. Vi kan ikke godta at 23 år etter at Erklæringen om avskaffelse av vold mot kvinner ble vedtatt, opplever mer enn én av tre kvinner seksuell eller fysisk vold, for det meste begått av folk i nære relasjoner.

Håp for fremtiden

Tidligere i år sa vi begge ja til å delta i FNs generalsekretærs pådrivergruppe for å nå de nye Bærekraftsmålene. Bærekraftsmålene skal ivareta inkluderende og likeverdig kvalitetsutdannelse og livslange læremuligheter for alle.

Omkostningene ved ikke å gjøre noe med dette, er enorme, siden unge menneskers talent da forblir ubrukt. Dessuten ligger det et enormt potensiale i jenters- og unge kvinners drømmer, forhåpninger, evner og besluttsomhet verden over.

Vi er også oppdragsgiver til, og medlemmer i Den internasjonale kommisjonen for finansiering av utdanning, som ledes av Gordon Brown. Vi er overbevist om at kommisjonsrapporten som senere i år blir overlevert til FNs generalsekretær, vil argumentere overbevisende for at det bør investeres i like utdannelsesmuligheter for alle.

Jenters og kvinners rettigheter er umistelige og integrerte deler av de universelle menneskerettighetene.


Vi vet allerede at investering i helse og velferd for kvinner og barn, gir stort økonomisk utbytte. Den nye globale strategien for kvinners, barns og ungdoms helse 2016-2030, har ambisiøse mål for å redusere dødelighet og styrke seksuell og reproduktiv helse. Verdenssamfunnet må sikre at kvinner, barn og ungdom kan overleve, trives og forandre samfunnene de lever i.

Styrke kvinners plass i økonomien


Å styrke kvinners økonomiske stilling er en investering i likestilling, avskaffelse av fattigdom, inkluderende økonomisk vekst og velfungerende samfunn. Kvinner står for enorme bidrag til økonomisk utvikling, enten det gjelder i næringsliv eller jordbruk, som foretaksledere eller ansatte, eller ved ubetalt omsorgsarbeid i hjemmet.

Vi er overbevist om at intet samfunn kan virkeliggjøre sitt fulle potensiale for vekst og sosial rettferdighet før menn og kvinner har like muligheter til arbeid, entreprenørskap og ledelse, eller før kvinner får sin rettmessige del av økonomisk fortjeneste og fremgang.

Å styrke kvinners økonomiske stilling er en investering i likestilling, avskaffelse av fattigdom, inkluderende økonomisk vekst og velfungerende samfunn.


Den sosiale diskrimineringen av jenter og kvinner kan være vanskelig å beskrive og måle. Ofte har den røtter i gamle kulturelle tradisjoner. Dette betyr at vi må endre holdninger og engasjere fedre, brødre og mannlige ledere i arbeidet for å styrke jenters og kvinners stilling og vi må fremme likestilling mellom kjønnene.


Å nekte kvinner og jenter deres rettigheter utfra ønsket om å bevare diskriminerende religiøse og sosial normer og tradisjoner, kan ikke forsvares.


Jenters og kvinner rettigheter er umistelige og integrerte deler av de universelle menneskerettighetene. Vi skal gjøre vårt i arbeidet for å sikre at disse prinsippene er førende når Bærekraftmålene settes ut i livet.