Replikk

Drap kan ikke reduseres til statistikk

Selv om sjansen for å bli drept av en psykotisk pasient er liten, har det manglende tilsynet fra helsemyndighetene fått ekstremt alvorlige konsekvenser.

Voldsstatistikk

Det er også overraskende at presidenten for Norsk Psykologforening nærmest reduserer drap og grov vold til «statistikk», skriver Carl Bore. Her: politidirektør Odd Reidar Humlegård under presentasjonen av statistikk over anmeldte voldsforbrytelser fra 2012.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Denne replikken følger opp replikken «Den vanskelige debatten om drap» fra president i Norsk Psykologforening, Tor Levin Hofgaard. Debatten startet med kronikken «Bombene blant oss» av Carl Bore.

Jeg viser til Tor Levin Hofgaards, tilsvar til min kronikk om farlige psykiatripasienter. Jeg er enig med Hofgaard i at debatten druknes i retorikk, men det er det først og fremst Hofgaard som gjør. Det står allerede i kronikkens ingress at temaet er de «farlige» psykosepasientene. Dette ble også tydelig presisert i min replikk. Det er ingen som har hengt ut en hel pasientgruppe.

Til tross for at vi er enig om at saken gjelder en liten gruppe, fremstiller Hofgaard min kronikk som et innlegg for et nærmest totalitært og orwellsk samfunn – med hans ord: «et samfunn der politiets, helsevesenets og andre myndigheters overvåkning, medisinering og tvang er viklet inn i hele vår eksistens», hvilket han et annet sted også omtaler som et «samfunnsregime».

Hvordan kan Hofgaard saklig hevde at dette vil bli konsekvensen kun ved å øke tilsynet av det han selv kaller «svært få farlige»?

FØLG DEBATTEN: NRK Ytring på Facebook

«Svært få farlige»

Det hevdes at jeg spiller på folks redsel for å bli rammet av vold eller drap fra voldelige, psykotiske pasienter. Det er iallfall ingen tvil om at dette stadig skjer. Noen ønsker å gjøre noe med det, andre ikke. Selv advarer Hofgaard mot mer tvang ved å spille betydelig på folks redsel for selv å havne i et nærmest totalitært samfunn. Dette vil åpenbart ikke skje kun ved å trappe opp tilsynet av en gruppe med «svært få farlige» psykosepasienter.

Det står allerede i kronikkens ingress at temaet er de «farlige» psykosepasientene. Dette ble også tydelig presisert i min replikk. Det er ingen som har hengt ut en hel pasientgruppe.

Carl Bore, advokat

På samme måte advarer han mot at pasienter med alvorlige lidelser vil skremmes fra å oppsøke hjelp. Vi har imidlertid allerede et system i dag som bruker tvang. Med tanke på at det kun er tale om opptrapping overfor «svært få farlige» psykosepasienter, kan jeg ikke skjønne annet enn at det er høyst usikkert både om effekten Hofgaard skremmer med overhodet vil inntreffe, og eventuelt i hvilken grad.

FØLG DEBATTEN: @NRKytring på Twitter

Reduserer drap til statistikk

Det er også overraskende at presidenten for Norsk Psykologforening nærmest reduserer drap og grov vold til «statistikk». Dette kan ikke være representativt for holdningene i hans yrkesgruppe.

Selv om sjansen for å bli drept av en psykotisk pasient er liten, taper han her av synet at når det først skjer, så har det manglende tilsynet fra helsemyndighetene fått ekstremt alvorlige konsekvenser. Myndighetenes plikt til å føre tilsyn med de farligste kan ikke bare bestemmes ut fra «statistikk», men også ut fra hvor alvorlige konsekvenser en tilsynsforsømmelse kan få i de verste tilfellene.

Selv om sjansen for å bli drept av en psykotisk pasient er liten, taper du av synet at når det først skjer, så har det manglende tilsynet fra helsemyndighetene fått ekstremt alvorlige konsekvenser.

Carl Bore, advokat

Hofgaard sier også selv: «Det er volden som predikerer ny vold». Da kan man ikke la psykosepasienter med alvorlig voldshistorikk seile sin egen sjø. Myndighetene har en moralsk plikt til å iverksette preventive tiltak, også tvang om nødvendig.

Hvis inngrepsterskelen etter dagens lov er for høy i forholdet til beviselig voldelige psykosepasienter, bør terskelen ned for disse pasientene. Man kan ikke behandle ulike pasienter likt.

Elendig signal

Jeg kan ikke forstå Hofgaards tilsvar på annen måte enn at han på prinsipielt grunnlag motsetter seg enhver økning av tvang overfor psykosepasienter i saker hvor det på forhånd er kjent for myndighetene både (1) at pasienten har en historikk med voldsutøvelse mot medmennesker, (2) at pasienten har vært tvangsinnlagt, (3) at pasienten med medisiner er velfungerende og herunder holder seg unna narkotika og vold og (4) at det er på det rene at pasienten motsetter seg medisinering.

Myndighetene har en moralsk plikt til å iverksette preventive tiltak, også tvang om nødvendig.

Carl Bore, advokat

Tilsvaret er et elendig signal fra presidenten i interesseorganisasjonen til en hel yrkesgruppe som, sammen med norske psykiatere, har et viktig ansvar for å føre tilsyn med de farligste psykiatripasientene i samfunnet.