Kronikk

Hvorfor båndtvang bare om sommeren?

Tiden er inne til å drøfte om hunder skal holdes i bånd hele året. I alle fall i bestemte områder.

Hunder som leier hverandre

Kommunen har adgang til å vedta forskrift om båndtvang, fremholder informasjonssjef i Tønsberg kommune, Jan Petter Bergan, i denne kronikken. Bergan presiserer at han ikke skriver på vegne av kommunen i denne saken. Illustrasjonsfoto.

Foto: CHRISTIAN CHARISIUS / Reuters Creative

Nå er det båndtvang for hunder. Det er gode begrunnelser for at hunder skal være i bånd i tidsrommet fra 1. april til 20. august. Hensynet til dyre- og fuglelivet er den riktige hovedbegrunnelsen for båndtvang vår og sommer. De aller fleste hundeeiere respekterer dette forbudet og de fleste har kontroll på hundene sine, noen som hundeloven også legger som grunnleggende premiss.

Når lov om dyrevelferd hjemler dyrs adferdsmuligheter og «frihet», så kan det bygge opp under en drøfting om hvilke premisser som skal gjelde og hvilke allmenne hensyn som skal ivaretas. Det kan virke som det er en motsetning i lovverket her. Hundeloven skal sette tydelige allmenne interesser først, mens dyrevelferdsloven skal fremme god dyrevelferd og respekt for dyr. Hunder har klart en stor sosial betydning for mange. Dessuten har lufting av hunder et folkehelseaspekt, som bare vil bli viktigere framover.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Folks trygghetsfølelse er vernet

Hundelovens § 3 fastslår et viktig generelt prinsipp. En hundeholder har plikt til å vise aktsomhet for å unngå at hunden volder skade på folk, dyr, eiendom eller ting. Hundeholderen skal også sørge for at hundeholdet ikke er til urimelig ulempe for folk, miljø eller andre interesser. Hundeholderen skal søke å avverge at hunden eller hundeholdet skaper utrygghet for andre. Folks følelse av trygghet er altså vernet.

Tiden er inne til å drøfte hund i bånd hele året. I alle fall i bestemte områder.

Jan Petter Bergan

Med et skarpt blikk på allmenne interesser, urimelig ulempe, trygghet (særlig for barn!), hunders rett til naturlig fri utfoldelse, økt urbanisering, press i naturområder, hensyn til dyre- og fuglelivet og flere kryssende interesser, så er tiden inne til å drøfte hund i bånd hele året. I alle fall i bestemte områder.

Kommunen kan vedta båndtvang

Kommunen har adgang til å vedta forskrift om båndtvang. Dette gjelder blant annet i boligområder, handleområder, parker med videre. Det kan også gis kommunal forskrift om båndtvang i blant annet tur- og rekreasjonsområder, på turstier og lignende områder. Det skal imidlertid ikke gis forskrift om båndtvang i turområder i større utstrekning enn nødvendig. Hensynet til dem som ønsker å ferdes med løs hund skal også ivaretas i tilstrekkelig grad. Kommunen kan også gi forskrift om at hunder ikke har adgang til steder som skolegårder, barnehager, kirkegårder.

I Tønsberg settes det nå igang en prosess der første spørsmål blir om vi skal utarbeide en slik forskrift.

Jan Petter Bergan

I Tønsberg settes det nå igang en prosess der første spørsmål blir om vi skal utarbeide en slik forskrift. Hvis det er politisk støtte for det, blir prosessen iverksatt med høringer, utkast og politisk behandling. En forskrift må godkjennes i Justisdepartmentet.

Bør innføres helårig båndtvang

I pressområder blir tomtestørrelsene arealmessig mindre. Turområder reduseres og økt bruk gjør at alle hensyn må veies. Konflikter i turområder, særlig i løypenettet om vinteren forekommer. Noen steder er det forbudt med hunder i oppkjørte løyper.

Det bør, etter min mening – og uttaler jeg meg ikke på vegne av Tønsberg kommune i denne saken – innføres et forbud mot løse hunder der folk skal kunne ferdes trygt.

Jan Petter Bergan

Selv om hundeloven til en viss grad regulerer båndtvang og vektlegger samfunnets interesser, så bør kommunene nå ta på alvor mulighetene som ligger i en egen forskrift, slik Bodø og Nøtterøy allerede har gjort. Det bør, etter min mening – og ettersom dette er et uavklart politisk spørsmål, uttaler jeg meg ikke på vegne av Tønsberg kommune i denne saken – innføres et forbud mot løse hunder i barnehager, i skolegårder, på kirkegårder, langs offentlige strender, i parker i byer, i mindre turområder og definerte steder der folk skal kunne ferdes trygt. Dette forbudet bør gjelde hele året.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Twitter

Hundeangrep på barn og voksne

For å imøtekomme hundeeiernes interesser og for å ivareta respekten for dyr, så møtes forbudet med å definere ut områder der hunder kan løpe fritt. Områdene bør gjerdes inn og være store. Her manes til samarbeid med hundeklubber. Jeg tenker at hundeparker vil være til det beste. Rent sosialt kan hundeeiere møtes mens hunder løper fritt. For mange vil det være fin trim å kunne gå til fellesområder for hunder.

Ingen ønsker konflikt mellom hundeeiere og innbyggere generelt. Vi ser at hunder har gått til angrep på barn og voksne, men dette skal ikke være det helt tungveiende argumentet for å innføre båndtvang hele året. Trygghet, ulempehensyn, dyre- og fuglelivet og retten til å ferdes i naturområder må veie tungt. Definerte og særlige områder for hunder må imidlertid være på plass når det innføres forskrift etter hundeloven.