Hopp til innhold
Kronikk

Hva betyr klimaendringene for Norge?

Flommer, ras og slutt på skiturene: FNs klimapanel advarer mot farlige klimaendringer i sin femte rapport. Men hva betyr de egentlig for Norge?

VATTENFALL TYSKLAND kullkraft

Klimaendringene som FNs klimapanel advarer kommer til å ha sterke effekter også på Norge. Her røyk fra kullkraftverket Jaenschwalde ved Vattenfall nær Cottbus i Tyskland.

Foto: PAWEL KOPCZYNSKI / Reuters Creative

Norge kan ikke lenger stikke hodet i sanden overfor klimaendringene. Uansett hva som står i FNs klimapanel (IPCC) femte hovedrapport, hvis første del publiseres i morgen, vil dette være i konklusjonen.

Arbeidet til IPCC er viktig fordi det er det offisielle faktagrunnlaget for de internasjonale klimaforhandlingene. Og det er et forbløffende faktum at så godt som alle verdens regjeringer faktisk erkjenner dette faktagrunnlaget. Så er det – kanskje ikke like oppsiktsvekkende – et faktum at de samme regjeringer ikke gjør noe som bremser verden klimagassutslipp merkbart.

Klimapanelet har tre arbeidsgrupper som foruten klimasystemet, som er tema for arbeidsgruppe 1 – delen som legges fram i morgen – også dekker effekter og tilpasning til klimaendringer og bekjempelse av klimagassutslipp. Senere neste år vil arbeidsgruppe 2 og 3 legge frem sine resultater sammen med en synteserapport som forsøksvis vil sammenfatte det hele, altså for femte gang.

Verdens regjeringer vil etter all sannsynlighet fortsette stort sett med å ignorere konklusjonene i rapporten som de anerkjenner.

Knut H. Alfsen, CICERO Senter for klimaendringer

Den første rapporten kom allerede i 1990, og hovedrapportene har kommet med fem-seks års mellomrom siden da. I hovedsak har budskapet utviklet seg til at vi er stadig sikrere på at vi observerer menneskeskapte klimaendringer, og at vi stadig sterkere advares mot såkalte «farlige klimaendringer», gjerne konkretisert til at den globale gjennomsnittstemperaturen stiger med mer enn 2 grader over før-industrielt nivå.

Like fullt så kommer verdens regjeringer etter all sannsynlighet altså til å fortsette stort sett å ignorere konklusjonene i rapporten som de anerkjenner. Slik sett har morgendagens presentasjon av den femte hovedrapporten fra FNs klimapanel dessverre sannsynligvis liten betydning.

Hva kan vi vente oss?

Viktigere er det faktisk å få vite hva vi har i vente av klimaopplevelser, og da ikke i form av globale gjennomsnittstall eller grov-maskede regionale framskrivninger. Det er lokalt, på hver enkelt plass i Norge, det dramaet som kalles menneskeskapte klimaendringer utspiller seg og påvirker oss i første omgang. Så er det noen andre, ikke uvesentlige, effekter som kommer via det store utland.

Det er lokalt, på hver enkelt plass i Norge, det dramaet som kalles menneskeskapte klimaendringer utspiller seg.

Knut H. Alfsen, CICERO Senter for klimaendringer

Men først: Hva vet vi om hva vi kan vente oss her i Norge?

Forskningsrådet har i ti år nå hatt et forskningsprogram – NORKLIMA – som nettopp hadde dette som problemstilling. I anledning avslutningen av dette programmet ble tre forskere, Eystein Jansen, Dag O. Hessen og undertegnede, bedt om å oppsummere NORKLIMA-forskningen. Vår oppsummering fremlegges som bok på Forskningsrådets klimakonferanse 30. oktober, altså om vel en måned. Sett fra et samfunnsperspektiv er det i hovedsak tre typer virkninger vi kan vente oss framover som følge av klimaendringene.

FØLG DEBATTEN: NRK Ytring på Facebook.

Økonomiske effekter

Den første typen er virkninger på vår nasjonaløkonomi. Mens de aller, aller fleste land i verden vil lide økonomiske tap som følge av klimaendringene, er det faktisk mulig at Norge kan få en liten nasjonaløkonomisk gevinst! Lengre vekstsesong for jordbruket, mer vann i vannmagasinene og mindre behov for fyring om vinteren bidrar til dette overskuddet. Tenkelige negative effekter i form av flere skadedyr, mindre turisme og kortere skisesong ser ikke ut til å oppveie de positive bidragene.

Økt nedbør de fleste steder vil medføre flere og kanskje større ras og økt fare for flom á la den Kvam opplevde tidligere i år. Dette vil øke skadeomfanget på veier, hus, åker og eng

Knut H. Alfsen, CICERO Senter for klimaendringer

Det betyr ikke at alt blir fryd og gammen, og her kommer jeg til den andre typen av virkninger vi kan forvente. Økt nedbør de fleste steder vil medføre flere og kanskje større ras og økt fare for flom á la den Kvam opplevde tidligere i år. Dette vil øke skadeomfanget på veier, hus, åker og eng. Til dette kommer kortere eller endog ingen skisesong i områder hvor vi i dag er vant med det. Selv om det er dramatisk for dem som får huset sitt under vann, eller opplever andre klimarelaterte ulykker, så blir sannsynligvis ikke de økonomiske effektene av slike hendelser så store at de oppveier de positive virkningene av klimaendringene nevnt ovenfor.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter.

Den norske boblen

Betyr dette av vi kan lene oss tilbake og ønske klimaendringene velkomne her i Norge? Svaret er etter min mening et rungende «nei», og det av minst fire grunner.
For det første er de effektene vi i dag ser for oss, selv om de er små i nasjonaløkonomisk forstand, uakseptable for dem som rammes av flom, ras og liknende som følge av klimaendringer.

Det kommer kortere eller endog ingen skisesong i områder hvor vi i dag er vant med det.

Knut H. Alfsen, CICERO Senter for klimaendringer

For det andre vil klimaendringene ramme land rundt oss på en ganske annen måte og dette vil gi negative virkninger på Norge, både gjennom økonomiske skadevirkninger og ved sosial uro i land som rammes hardt. Dette vil merkes!

For det tredje gjør vi antakelig samfunnet stadig mer sårbart for klimaendringer gjennom utbygging av strømnett, internett og andre transportårer. Selv om problemer med dette i dag ikke registreres på en nasjonaløkonomisk skala, skal vi ikke se bort i fra at det kan skje i morgendagens samfunn.

For det fjerde og kanskje viktigst, kan ikke Norge – selv om vi på mange områder er heldig stilt og er et relativt robust samfunn med tanke på klimaendringer – lukke seg inne i sin egen lille boble i en verden der effekter av klimaendringer vil bli stadig tydeligere og mer dominerende.